دانلود پایان نامه
جدول 19. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی 98
جدول 20.توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 99
جدول 21. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه شریف به زبان انگلیسی 100
جدول 22. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه امیرکبیر به زبان انگلیسی 101
جدول 23. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد 102
جدول 24. پربسامدترین کلمات کلیدی در وب سایت های کتابخانه مرکزی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم شهر تهران 103
جدول 25. رتبه بندی وب سایت های کتابخانه مرکزی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم شهر تهران در موتور جستجو گوگل ( در 100 رکورد اولیه بازیابی شده) 105
جدول 26. استفاده از کلمات کلیدی در برچسب ها و ابر برچسب های وب سایت های کتابخانه مرکزی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم شهر تهران 107
چکیده
امروزه وب، اصلی ترین ابزار دسترسی و اشاعه اطلاعات به شمار می رود، به گونه ای که کتابخانه های دانشگاهی به عنوان قطب آموزشی دانشگاه ها با عرضه خدمات خود از طریق اینترنت و وب موجبات رشد هر چه بیشتر خود و کاربران را فراهم می سازند. زیرا امروزه دانشجویان برای بهره گیری از منابع و اطلاعات به اینترنت روی می آورند. از سوی دیگر، یکی از اولین دغدغه های ناشران وب سایت ها دست یابی به رتبه های برتر در میان وب سایت های مشابه و هم موضوع است. بدین منظور همواره سیاهه ای از عناوین، کلیدواژه ها و توصیف هایی که احتمال کسب رتبه های برتر را دارند، تهیه و در طراحی صفحات لحاظ می شود. بنابراین مدیران سایت ها و وبلاگ ها نه تنها باید صفحات خود را حاوی مطالب مفید و جذاب برای مخاطبان کنند، بلکه باید این صفحات را به گونه ای طراحی کنند که رتبه آن ها در موتورهای جستجو قابل توجه باشد. بررسی ها حاکی از آن است که به منظور بازیابی موفق اطلاعات در وب سایت ها بررسی میزان تراکم کلمات کلیدی یکی از عوامل اصلی به شمار می آید. تراکم کلمات کلیدی، مقیاسی از میزان کلمات کلیدی موجود در محتوای صفحه به نسبت کل کلمات موجود در همان صفحه است. پژوهش حاضر سعی بر این دارد تا با استفاده از تحلیل محتوا به ارزیابی تراکم کلمات کلیدی در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های تابعه وزارت علوم شهر تهران بپردازد. جامعه پژوهش 15 وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تابعه وزارت علوم شهر تهران را شامل می شود. گردآوری داده ها توسط نرم افزار تحلیلگر تراکم کلمات کلیدی، انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد هیچ کدام از دانشگاه ها در وب سایت خود از کلمات کلیدی مناسب استفاده نکرده اند. در این میان، وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به دلیل استفاده از کلمات کلیدی پربسامد و مرتبط در ابر برچسب های اصلی، توانسته است میزان رویت پذیری بالایی را کسب نماید. همچنین، در رتبه بندی وب سایت های کتابخانه های مرکزی، دانشگاه تهران در موتور جستجوی گوگل رتبه بالایی را به خود اختصاص داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که استفاده از تراکم کلمات کلیدی و همچنین توجه به اهمیت برچسب ها در وب سایت ها، می تواند نقش مهمی را در بالا بردن رتبه سایت و افزایش رویت سایت ایفا نماید که باعث تحقق بازیابی موفق کتابخانه های دانشگاهی می شود.
کلیدواژه ها: تراکم کلمات کلیدی، طراحی وب سایت، کتابخانه مرکزی دانشگاهی، ابربرچسب.
طرح پژوهش
طرح پژوهش
فصل اول
فصل اول
مقدمه
امروزه اینترنت به وسیله ای در دسترس برای اکثر مردم جهت تبادل و اشاعه اطلاعات بدل شده است، به طوری که میزان استفاده از آن به سرعت در حال افزایش است. در ایران نیز با فراهم شدن زیرساخت های فناوری و مخابراتی روز به روز شمار استفاده کنندگان از این شبکه فزونی می گیرد.
این پژوهش در نظر دارد به ارزیابی وب سایت کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های تابعه وزارت علوم شهر تهران بپردازد. در این فصل به معرفی پژوهش حاضر پرداخته شده است . عناوین فصل عبارتند از : بیان مسأله، اهداف پژوهش، سؤالات پژوهش، فرضیه های پژوهش، تعاریف عملیاتی و محدودیت های پژوهش.
بیان مسأله
هم زمان با تولد وب، جهان شاهد تغییرات شگرفی در حوزه ذخیره و بازیابی اطلاعات بوده است. هر روز بر تعداد صفحات وب افزوده می گردد و حجم وسیعی از اطلاعات، در بستر آن، به صورت ساختار نیافته(یالتاقیان، 2002) و فارغ از کنترل محتوایی و کتاب شناختی منتشر می شود (زانگ و جاستریم، 2005؛ گوتلیب و الیوپولوس، 2003). در چنین وضعیتی، مسئله اساسی، چگونگی کنترل و مدیریت بدنه ساختارنیافته و رشد سریع این بدنه است (اسدی و جمالی مهمویی، 2004).
تاکنون ابزارهای کاوش از قبیل «موتورهای کاوش»، «ابرموتورهای کاوش»، «راهنماهای موضوعی» و «نرم افزارهای کاوش» محیط مجازی وب را تا اندازه ای تحت کنترل و مدیریت خویش درآورده اند.
کاربران از میان ابزارهای رایج کاوش، موتورهای کاوش را به عنوان نقطه آغازین ورود به اینترنت تلقی می کنند (اسپینک و دیگران، 2001 نقل در دوال و واگان، 2004؛ بار- ایلان، 2005؛ زانگ و دیمیتروف، 2004)، بیش از 95% ترافیک کاوش در اینترنت به موتورهای کاوش مربوط است و 80% کاربران، اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق موتورهای کاوش به دست می آورند (هاتلی، 2002 نقل در زانگ و دیمیتروف، 2005). یافتن اطلاعات موضوعی ویژه در وب دشواری هایی دارد و هر روز بر حجم این دشواری ها افزوده می گردد (دروت، 2000). تعداد نتایج بازیابی شده موتورهای کاوش، اغلب چنان فراوان است که کاربر عملاً جز مرور چند صفحه نخست نتایج، از سایر صفحات منصرف می شود (جانسن، اسپینک، و ساراسویک، 2000؛ فدایی عراقی2005 ؛ یالتاقیان، 2002) و به ناچار به رتبه بندی ارائه شده موتورهای کاوش اعتماد می کند (بارـ ایلان، 2005).در این وضعیت، چنانچه صفحه ای مرتبط، در رتبه های اول جای نگیرد، ممکن است از دید کاوشگر پنهان بماند (زانگ و جاستریم ، 2005، ص92؛ گوتلیب و الیوپولوس، 2003).
از سویی، یکی از اولین دغدغه های ناشران وب سایت ها دستیابی به رتبه های برتر در میان وب سایت های مشابه و هم موضوع است. بدین منظور همواره سیاهه ای از عناوین، کلیدواژه ها و توصیف هایی که احتمال کسب رتبه های برتر را دارند، تهیه و در طراحی صفحات لحاظ می شود (ریچاردسون، 2003 نقل در زانگ و دیمیتروف،2005). طراحی نرم افزارهایی چون «تحلیلگر چگالی کلیدواژه» ،«ورد ترکر»،«وب پزیشن گولد»، و شکل گیری و گسترش وب سایت هایی که خدمات توصیه ای و مشاوره ای بهینه سازی صفحات را به منظور کسب رتبه های برتر در موتورهای کاوش ارائه می دهند، تأییدی بر حساسیت و توجه به این مسئله است.
با وجود ابهام های موجود در زمینه الگوریتم، رتبه بندی موتورهای کاوش، پژوهش پیرامون چگونگی رتبه بندی نتایج متوقف نشده است و تلاش هایی در زمینه کشف عوامل اثرگذار و تعیین میزان اثرگذاری آن عوامل، انجام پذیرفته است (زانگ و دیمیتروف، 2004؛ 2005 ).