دانلود پایان نامه
کانادا 10 787/0 6/23% 34% 54% 63/0
ایران 72 313/0 1/4% 13% 33% 29/0
پاکستان 64 416/0 8/20% 6% 26% 33/0
ترکیه 73 290/0 4/4% 7% 31% 60/0
پاراگوئه 63 417/0 8/8% 23% 54% 33/0
منبع: (گزارش توسعه ی انسانی، 2004: 221ـ224)
همچنان که دیده می شود در ایران زنان تنها 1/4 درصد از کرسی های پارلمانی را در اختیار دارند، در حالی که این میزان در نروژ 4/36 درصد و در پاکستان8/20 درصد است. از سوی دیگر درصد حضور زنان در پست های مدیریتی و مشاغل حرفه ای و فنی در ایران به ترتیب 9 و 26 درصد و در نروژ به ترتیب 28 و 49 درصد می باشد، افزون بر این که حضور زنان در پست های سیاسی و مدیریتی چندان زیاد نیست و فاصله ی زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. بر پایه ی بررسی مؤسسه ی پژوهش های اقتصادی وزارت کشاورزی، سهم زنان روستایی در تصمیم گیری ها و اداره ی کارهای خانه 37 درصد، درکارهای پیش از تولید 28 درصد، در فرآوری محضولات 54 درصد و در بازاریابی فرآورده ها 28 درصد است، که بر روی هم، میانگین 75/36 درصدی سهم زنان روستایی در فرآیند تصمیم گیری ها، هنوز 12 درصد با شرایط وضعیت مطلوب فاصله دارد (صحرائیان، 1378: 362ـ363).
پایین بودن سهم زنان در مشاغل مدیریتی و همچنین کرسی های مجلس شورای اسلامی نشان دهنده این است که زنان در فرآیند تصمیم گیری سیاسی و تعیین خط مشی دولتی دخالت و نفوذ چندانی ندارند. در سطوح میانی مدیریت اجرایی کشور (استانداری، معاونت وزارت، معاونت نهادها و سازمان ها) نیز زنان اصولاً حضور ندارند. عدم حضور زنان در رده های مدیریت کلان و میانی کشور موجب شده است تا در دره های بعدی مدیریت های اجرایی نیز زنان نتوانند به کرسی های تصمیم گیری دست یابند و سهم خود را در تصمیم گیری های سیاسی ـ اجرایی کشور از 2 درصد به بیشتر افزایش دهند (همان:366).
در بخش گذشته گفته شد که تحصیلات زنان با کیفیت اشتغال آنان رابطه دارد. بررسی نرخ سواد زنان در ایران نشان می دهد که زنان از نظر آموزش نیز تفاوت زیادی با کشورهای توسعه یافته دارند، به گونه ای که نرخ سواد زنان در ایران 4/70 درصد و در کشورهای در حال توسعه 9/75 درصد است که نشان می دهد که نرخ سواد زان در ایران حتی از متوسط نرخ سواد در کشورهای در حال توسعه نیز پایین تر است (جدول 5). بنابراین می توان یکی از علل عقب ماندن زنان ایرانی را از قافله ی مدیریت در کمبود مهارت های فنی و آموزش آنان جستجو کرد.
البته بررسی مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی نشان می دهد که از سال 1990 میلای تاکنون در ایران پیشرفت های چشمگیری به دست آمده است، به گونه ای که شاخص نرخ فعالیت های اقتصادی زنان در ایران 139 می باشد که ندرت طی یک ونیم دهه گذشته رشد 39 درصدی داشته است، گرچه هنوز فاصله ی زنان تا وضع مطلوب بسیار زیاد است. متوسط این شاخص در جهان 102 و در کشورهای توسعه یافته 106 اشت (گزارش توسعه انسانی، 2002 ـ229ـ232).

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله همبستگی پیرسون، انحراف معیار

جدول 2-4 مقایسه ی نرخ سواد زنان در کشورهای مختلف
شاخص سواد بزرگسالان
زنان نسبت زنان به مردان
کشورهای در حال توسعه 9/75% 88%
کشورهای کمتر توسعه یافته 3/43% 70%
کشورهای عربی 8/51% 70%
شرق آسیا و پاسفیک 2/86% 91%
آمریکای لاتین و کارائیب 7/87% 98%
جنوب آسیا 8/40% 67%
صحرای آفریقا 9/55% 79%
اروپای مرکزی و شرقی 1/99% 100%
سنگاپور 6/88% 92%
بحرین 2/84% 92%