پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم، استان کردستان، شهرستان سقز

الف) الگوی تجربی تابع عملکرد جو دیم به صورت فرم خطی درجه دوم:
Yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?6X6+?7X7+?8X8+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+ ?6X²6+?7X²7+?8X²8+?1X?X2+??X?X3+?3X?X5+?4X1X7+
?5X4X3+eit
ب) الگوی تجربی جو آبی به صورت فرم خطی:
Yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?6X6+?7X7+?8X8+?1X?X2+?2X?X5+ eit
ج) الگوی تجربی تابع عملکرد گندم دیم به صورت فرم خطی:
Yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?6X6+?7X7+?8X8+?1X3X4+ + eit
د) الگوی تجربی تابع عملکرد گندم آبی به صورت فرم خطی:
Yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?6X6+?7X7+?8X8+??X?X2+?2X?X4+ eit ه) الگوی تجربی تابع نخود دیم به صورت فرم تابعی ترانسندنتال:
lnYit=??+??lnX?+??lnT?+??lnX4+ ??X?+ ??Ti+ ?3X4+ei eit
در این الگو متغیرها این چنین تعریف شده اند:
: میزان عملکرد محصول مورد نظر یعنی گندم،جو و نخود بر حسب کیلوگرم
X? مقدار بارندگی در دوره رشد بر حسب میلیمتر
X?: متوسط حداقل درجه حرارت در دوره رشد بر حسب درجه سانتیگراد
X?: متوسط حداکثر درجه حرارت در دوره رشد بر حسب درجه سانتیگراد
: متوسط درجه حرارت در دوره رشد بر حسب درجه سانتیگراد
:متوسط مقدار سرعت باد در طول دوره رشد بر حسب متر بر ثانیه X?
:متوسط مقدار رطوبت در طول دوره رشدX?
: میزان بذر مصرفی بر حسب کیلوگرمX?
: مقدار کود اوره مصرف شده بر حسب کیلوگرمX?
: مقدار کود فسفات مصرف شده بر حسب کیلوگرمX?
X?²توان دوم مقدار بارندگی در دوره رشد بر حسب میلیمتر
X?²: توان دوم متوسط حداقل درجه حرارت در دوره رشد بر حسب درجه سانتیگراد
X?²: توان دوم متوسط حداکثر درجه حرارت در دوره رشد بر حسب درجه سانتیگراد
:توان دوم سرعت باد دوره رشد بر حسب متر بر ثانیهX?²
:توان دوم میزان رطوبت دوره رشدX?²
: توان دوم بذر مصرفیX?²
: توان دوم کود اوره مصرف شدهX?²
: توان دوم کود فسفات مصرف شدهX?²
:اثر متقابل بارش دوره رشد و حداقل درجه حرارت دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و میزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و میزان بذر مصرفیX?X6
: اثر متقابل بارش دوره رشد و کود اوره مصرف شدهX?X7
: اثر متقابل بارش دوره رشد و کود فسفات مصرف شدهX?X8
:اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
:اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و میزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و میزان بذر مصرفیX?X6
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و مقدار کود اوره مصرفیX?X7
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و مقدار کود فسفات مصرفی X?X8
:اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
:اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و میزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشدو بذر مصرفی X?X6
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و کود اوره مصرفیX?X7
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و کود فسفات مصرفیX?X8
: اثر متقابل سرعت باد دوره رشد و میزان رطوبت دوره رشد X?X?
پارامترهای برآوردی هستند.?،?،?
اجزای اخلال مدل
:نماد لگاریتم طبیعی
: پارامترهای برآوردی هستند.
2-4-2- الگوی تجربی توابع ریسک عملکرد محصولات مورد نظردر استان کردستان
الف) الگوی تجربی تابع ریسک جو دیم به صورت فرم کاب داگلاس: در این الگوها متغیرها به صورت زیر تعریف شدهاند:
: توان دوم اجزای اخلال تابع برآوردی
: بارندگی در فصل بهار بر حسب میلیمتر
: بارندگی در فصل تابستان بر حسب میلیمتر
: متوسط درجه حرارت در فصل تابستان بر حسب درجه سانتیگراد
: متوسط درجه حرارت در فصل بهار بر حسب درجه سانتیگراد
: متوسط سرعت باد در فصل بهار بر حسب متر بر ثانیه
: متوسط سرعت باد در فصل تابستان بر حسب متر بر ثانیه
:نماد لگاریتم طبیعی
: پارامترهای برآوردی هستند.
ب) الگوی تجربی تابع ریسک جو آبی که به صورت فرم کاب داگلاس: ج) الگوی تجربی تابع ریسک گندم دیم به صورت فرم لگاریتمی-خطی: د) الگوی تجربی تابع ریسک گندم آبی به صورت فرم خطی درجه دوم: ه) الگوی تجربی تابع نخود دیم به فرم خطی درجه دوم: و) الگوی تجربی تابع عدس دیم به فرم خطی درجه دوم:
eit²=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?+?6X?X?
در معادلات (3-28) تا (3-32) متغیرها به صورت زیر تعریف میشوند:
: توان دوم اجزای اخلال تابع عملکرد برآوردی محصول i (گندم، جو، نخود و عدس)
X?:مقدار بارندگی در دوره رشد بر حسب میلیمتر
: مقدار متوسط حداقل درجه حرارت در دوره رشد بر حسب درجه سانتیگراد
X?: مقدار متوسط حداکثر درجه حرارت در دوره رشد بر حسب درجه سانتیگراد
متوسط مقدار سرعت باد در طول دوره رشد بر حسب متر بر ثانیه :X?
متوسط مقدار رطوبت در طول دوره رشد: X?
: میزان بذر مصرفی بر حسب کیلوگرمX6
: مقدار کود اوره مصرف شده بر حسب کیلوگرمX7
: مقدار کود فسفات مصرف شده بر حسب کیلوگرمX8
X?²:: توان دوم مقدار بارندگی در دوره رشد بر حسب میلیمتر
توان دوم حداقل درجه حرارت دوره رشدX?²
: توان دوم حداکثر درجه حرارت دوره رشد X?²
:توان دوم سرعت باد دوره رشدX?²
: توان دوم میزان رطوبت دوره رشدX?²
: توان دوم بذر مصرفیX6²
: توان دوم کود اوره مصرف شدهX7²
: توان دوم کود فسفات مصرف شدهX8²
: اثر متقابل بارش دوره رشد و حداقل درجه حرارت دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و میزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و میزان بذر مصرفیX?X6
: اثر متقابل بارش دوره رشد و کود اوره مصرف شدهX?X7
: اثر متقابل بارش دوره رشد و کود فسفات مصرف شدهX?X8
:اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و میزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و میزان بذر مصرفیX?X6
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و مقدار کود اوره مصرفیX?X7
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و مقدار کود فسفات مصرفی X?X8
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و میزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشدو بذر مصرفی X?X6
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و کود اوره مصرفیX?X7
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و کود فسفات مصرفیX?X8
: اثر متقابل سرعت باد دوره رشد و میزان رطوبت دوره رشدX?X?
پارامترهای برآوردی هستند. ?،?،?
: اجزای اخلال مدل
:نماد لگاریتم طبیعی
2-4-3- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان سنندج
الف) الگوی تجربی تابع عملکرد گندم آبی سنندج به فرم خطی ساده:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?
ب) الگوی تجربی تابع عملکرد گندم دیم سنندج به فرم خطی درجه دوم:
yit =??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?
ج) الگوی تجربی تابع عملکرد جو آبی سنندج به فرم خطی درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?
د) الگوی تجربی تابع عملکرد جودیم سنندج به فرم خطی درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+ ?4X?X?+?5X?X?+?6X?X?
ه) الگوی تجربی تابع عملکرد نخوددیم سنندج به فرم خطی درجه دوم به صورت زیر است:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?X?X?+?1X?X?+?2X?X?+ ?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?
و) الگوی تجربی تابع عملکرد عدس دیم سنندج به فرم خطی درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?
: میزان عملکرد محصول مورد نظر یعنی گندم،جو، نخود و عدس بر حسب کیلوگرم
:مقدار بارش تجمعی در طول دوره رشد بر حسب میلی مترX?
:مقدار متوسط حداقل درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتی گرادX?
:مقدار متوسط حداکثر درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتی گرادX?
: متوسط مقدار سرعت باد در طول دوره رشد بر حسب متر بر ثانیه X?
:متوسط مقدار رطوبت در طول دوره رشدX?
: توان دوم بارش دوره رشدX?²
:توان دوم حداقل درجه حرارت دوره رشدX?²
:توان دوم حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?²
:توان دوم سرعت باد دوره رشدX?²
:توان دوم میزان رطوبت دوره رشدX?²
: اثر متقابل بارش دوره رشد و حداقل درجه حرارت دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و میزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و میزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و میزان رطوبت دوره رشدX?X?
:اثر متقابل سرعت باد دوره رشد و میزان رطوبت دوره رشدX?X?
پارامترهای برآوردی هستند.?،?،?
2-4-4- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان سقز
الف) الگوی تجربی تابع عملکرد گندم آبی سقز به فرم خطی ساده:
yit =??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?
ب) الگوی تجربی تابع عملکرد گندم دیم سقز به فرم خطی ساده:
yit =??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?
ج) الگوی تجربی تابع عملکرد جو آبی سقز به فرم خطی ساده:
yit =??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+ ?1X?X?+?2X?X?
د) الگوی تجربی تابع عملکرد جو دیم سقز به فرم خطی درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?+?6X?X?+?7X?X?+?8X?X? ه) الگوی تجربی تابع عملکرد نخود دیم سقز به فرم کاب داگلاس:
ln yit =??+??lnX?+??lnX?+??lnX?+??lnX?+??lnX?
و) الگوی تجربی تابع عملکرد عدس دیم سقز به فرم خطی درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?
: میزان عملکرد محصول مورد نظر یعنی گندم،جو، نخود و عدس بر حسب کیلوگرم
:مقدار بارش تجمعی در طول دوره رشد بر حسب میلی مترX?
:مقدار متوسط حداقل درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتی گرادX?
:مقدار متوسط حداکثر درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتی گرادX?
: متوسط مقدار سرعت باد در طول دوره رشد بر حسب متر بر ثانیه X?
: متوسط مقدار رطوبت در طول دوره رشدX?
:توان دوم بارش دوره رشدX?²
:توان دوم حداقل درجه حرارت دوره رشدX?²
:توان دوم حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?²
: توان دوم سرعت باد دوره رشدX?²
X?توان دوم میزان رطوبت دوره رشد
: لگاریتم بارش دوره رشد lnX?
: لگاریتم حداقل درجه حرارت دوره رشدlnX?
:لگاریتم حداکثر درجه حرارت دوره رشدlnX?
:لگاریتم سرعت باد دوره رشدlnX?
: لگاریتم میزان رطوبت دوره رش دlnX?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و حداقل درجه حرارت دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و میزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اث]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *