پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم، استان کردستان، روش حداقل مربعات

جدول3-17- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم دیم تابع عملکرد
تابع ریسک خطی ساده
خطی ساده ضریب
آمارهz
ضریب
آماره t
روند زمانی
014/0
26/1


بارش دوره رشد
***00067/0
98/2
*0036/0
94/1-
دمای حداقل دوره رشد
0344/0
44/1
000092/0-
00/0-
دمای حداکثر دوره رشد
3654/0-
53/1-
***72/7
05/3
سرعت باد دوره رشد
*00035/0-
75/1-
***0065/0
20/3
میزان بذر
***56/0
25/4
052/0
45/0
کود اوره
*147/0
45/1
***257/1
23/4
کود فسفات
589/0-
52/0-
492/0-
23/0-
حداکثر دما× سرعت باد
*000019/0
78/1
***00035/0-
13/3-
عرض از مبدا
34/7
63/1
***08/147-
15/3-
R2
3901/0
1.86
***13.87
2026/0
1.98
11.51***
DW
F
***و** و* به ترتیب معنی داری در 1، 5 و 10 درصد را نشان میدهد.
منبع: یافتههای تحقیق همانطور که از جدول (3-17) نمایان است، بارش تجمعی طول دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، میزان بذر، کود اوره و اثر متقابل متوسط سرعت باد دوره رشد و متوسط حداکثر دمای دوره رشد اثر معنیداری بر عملکرد گندم دیم دارند. متغیرهای بارش تجمعی دوره رشد و متوسط دمای حداقل دوره رشد و میزان بذر و کود اوره اثر مثبتی بر عملکرد گندم دیم دارند و متغیرهای متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط دمای حداکثر دوره رشد و مقدار کود فسفات اثر منفی بر عملکرد دارند. این نتایج با نتایج پژوهش حسینی و همکاران(1386) مطابقت دارد و آنها نیز نتیجه گرفتند که با کاهش متوسط حداکثر دما در طی ماههای می، ژوئن، اکتبر و دسامبر عملکرد گندم دیم افزایش مییابد و کاهش دما میتواند از طریق کاهش تعرق امکان حفظ آب برای دوره رشد بهاره و بهبود عملکرد فراهم نماید. همچنین متوسط سرعت باد باعث افزایش نیاز رطوبتی اتمسفر اطراف سایهانداز گیاه شده و با کاهش مقاومت لایه مرزی با تعرق شدید و اعمال تنش خشکی و کاهش عملکرد همراه است، یکی از اثرات عمده باد در در طی دوره پر شدن دانه در اواخر بهارچروکیده شدن و بادزدگی دانه است.سرعت باد در بهار تاثیر منفی بر عملکرد دارد. تحلیل نتایج ریسک عملکرد گندم دیم نشان داد بارندگی دوره رشد، متوسط دمای حداکثر، متوسط سرعت باد، مقدار کود اوره و فسفات و اثر متقابل متوسط سرعت باد و متوسط دمای حداکثر اثر معنی داری بر ریسک گندم دیم دارند و متوسط دمای حداقل دوره رشد، میزان بذر و مقدار کود فسفات بر ریسک گندم دیم از لحاظ آماری بی تاثیر میباشد. یعنی20 درصد نشان دهنده قابلیت توضیح دهندگی تغییرات واریانس عملکرد توسط متغیرهای اقلیمی بکار برده شده در تابع میباشد. بارندگی دوره رشد و متوسط دمای حداقل، مقدار کود فسفات ریسک عملکرد گندم دیم را کاهش میدهند و دارای علامت منفی و کاهنده ریسک میباشند. همچنین متوسط سرعت باد و متوسط دمای حداکثر دوره رشد ریسک را افزایش میدهند (ریسک افزا) میباشند.حسینی و همکاران(1386) بیان داشتند اگر گیاهی برای مدتی طولانی در معرض درجه حرارت بالا قرار گیرد، بخش هوایی آن به سرعت پیر شده و ضمن کاهش تولید مواد فتوسنتزی قابل جذب دانه سبب کاهش عملکرد دانه و افزایش ریسک میشود.آماره آزمون نسبت راستنایی برای انجام ناهمسانی واریانس برابر با17/0 بوده که در سطح احتمال 10 درصد معنیدار میباشد. بنابراین الگو با مشکل ناهمسانی واریانس روبه رو است. برای رفع ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید.
3-3-8- نتایج محاسبه کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم دیم در استان کردستان
با توجه به نتایج (3-17)، کششهای عملکرد گندم دیم در جدول (3-18) آمده است. همانطور که از جدول ملاحظه میشود که سرعت باد در دوره رشد، متوسط دمای حداکثر دوره رشد، میزان بذر، کود اوره، بارندگی دوره رشد و متوسط دمای حداقل دوره رشد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد گندم دیم در استان کردستان داشتهاند. کشش عملکرد گندم دیم نسبت به متوسط سرعت باد دوره رشد منفی میباشد یعنی به ازای یک درصد افزایش(کاهش) در مقدار مذکور مقدار عملکرد گندم دیم را به میزان 41/2 درصد کاهش میدهد. همچنین کشش عملکرد گندم دیم به بارش تجمعی دوره رشد مثبت است یعنی به ازای افزایش(کاهش) ده درصد بارندگی عملکرد گندم دیم به میزان 3/2 درصد افزایش(کاهش) مییابد. چنانچه متوسط دمای حداقل در دوره رشد به میزان ده درصد نسبت به میانگین افزایش(کاهش) یابد عملکرد به میزان 4/1 درصد افزایش(کاهش) خواهد یافت.
جدول 3-20- کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم دیم استان کردستان
متغیرها
تابع عملکرد
تابع ریسک عملکرد
بارندگی دوره رشد
2358/0
3080/0-
دمای حداقل دوره رشد
1407/0

دمای حداکثر دوره رشد
49/2-
57/0
میزان بذر
58/0

کود اوره
41/0
54/0
کود فسفات


سرعت باد دوره رشد
51/2-
71/0
منبع: یافتههای تحقیق
نتایج کششهای تابع ریسک گندم دیم در جدول (3-18) آورد شده است. با توجه به مقادیر کششها میتوان این چنین نتیجهگیری کرد که متوسط سرعت باد، متوسط دمای حداکثر دوره رشد، کود اوره، بارش تجمعی دوره رشد و متوسط دمای حداقل دوره رشد بیشترین تاثیر را بر ریسک عملکرد گندم دیم در استان کردستان دارند. تاثیر متغیرهای بارندگی دوره رشد و متوسط دمای حداقل دوره رشد بر ریسک عملکرد منفی میباشد با افزایش ده درصد متوسط دمای حداقل دوره رشد نسبت به میانگین واریانس عملکرد گندم دیم به میزان 8/3 درصد کاهش خواهد یافت. همین طور نیز کریمی و مهدی پور (1381)، در پژوهش خود نشان دادند که گندم دیم با تعداد روزهای بارش بیشتر و یا مساوی 5 میلی متر در دوره زایشی وسبز شدن ارتباط مستقیم دارد که تاثیر چشم گیری در کاهش ریسک دارد. در حقیقت موفقیت در دیم کاری به وجود رطوبت ذخیره شده در خاک، درصد رطوبت خاک قبل از ریزش باران، چگونگی ریزش، دفعات و فواصل بارندگی است. همچنین نیز در درجه حرارت بالا بخش اعظم نزولات تبخیر شده و تاثیر زیادی در تامین رطوبت ریشه گیاه ندارد و به خصوص در گندم دیم گیاه آب مورد نیاز خود را نمی تواند تامین نماید در نتیجه ریسک افزایش خواهد یافت.
3-3-9- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک گندم آبی
همانند محصولات قبلی فرم تابعی مناسب جهت برآورد تابع عملکرد گندم آبی معنیداری آماره F، همخوانی داشتن با فروض جاست و پاپ و منطقی بودن کششهای عملکرد به صورت فرم خطی انتخاب گردید. جهت برآورد تابع ریسک عملکرد گندم آبی فرم تابعی خطی درجه دوم انتخاب شد. جدول3-19- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم آبی تابع عملکرد
تابع ریسک تابع خطی
تابع خطی درجه دوم ضریب
آمارهz
ضریب
آماره t
روند زمانی
***1188/0
72/4
0359/0
53/1
بارش تجمعی دوره رشد
***0329/0
22/4
*0141/0
79/1
متوسط دمای دوره رشد


7982/0
625/0
متوسط دمای حداقل دوره رشد
**5683/0
36/3


متوسط دمای حداکثر دوره رشد
***2627/0-
66/3-


متوسط سرعت باد دوره رشد
7-10×96/9-
02/0-
**0033/0
94/1
متوسط رطوبت نسبی دوره رشد
***2156/0
71/3


میزان بذر
***663/0
90/1
014/0
11/0
کود اوره
71/0
51/0
*87/0
28/2
کود فسفات
124/1-
01/1-
0006/0-
85/0-
توان دوم بارش تجمعی دوره رشد


**6-10×6/9
94/1
توان دوم متوسط دمای دوره رشد


0018/0
982/0
توان دوم متوسط سرعت باد


**8-10×67/7-
94/1-
توان دوم میزان بذر


***79/6
89/2
توان دوم کود اوره


75/7
65/0
توان دوم کود فسفات


53/3
25/0
بارندگی×متوسط دمای حداقل
**00078/0-
01/2-


بارندگی×متوسط رطوبت نسبی
***0005/0-
74/3-


بارندگی×متوسط دمای دوره رشد


**0019/0-
33/2-
عرض از مبدا
*38/7-
69/1-
**99/42-
35/2-
R2
58/0
83/1
***54/12
2236/0
22/2
***40/54
DW F
***و** و* به ترتیب معنی داری در 1، 5 و 10 درصد را نشان میدهد.
منبع: یافتههای تحقیق همانطور که از جدول (3-19) نمایان است، بارش تجمعی طول دوره رشد، متوسط دمای حداقل و حداکثر دوره رشد، میزان بذر، و متوسط رطوبت نسبی اثر معنیداری بر عملکرد گندم آبی دارند. متغیرهای بارش تجمعی دوره رشد، متوسط دمای حداقل دوره رشد و متوسط رطوبت نسبی دوره رشد و میزان بذر اثر مثبتی بر عملکرد گندم آبی دارند و متغیرهای متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط دمای حداکثر دوره رشد و مقدار کود فسفات اثر منفی بر عملکرد دارند. این نتایج با نتایج پژوهش علیرضا و همکاران(1390) مطابقت دارد و آنها نیز نتیجه گرفتند که بارندگی اثر مثبت و درجه حرارت اثر منفی بر عملکرد گندم آبی دارد.کوچکی و نصیری درایران و مطالعه نیکلاس در آمریکا نتیجه گرفتند افزایش درجه حرارت باعث کوتاهی دوره رشد گیاه شده و عملکرد محصول گندم را افزایش میدهد.
تحلیل نتایج ریسک عملکرد گندم آبی نشان میدهد بارندگی دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد و کود اوره اثر معنی داری بر ریسک گندم آبی دارند و متوسط دمای حداقل دوره رشد، میزان بذر و مقدار کود فسفات بر ریسک گندم آبی بی تاثیر میباشد. یعنی22 درصد نشان دهنده قابلیت توضیح دهندگی تغییرات واریانس عملکرد توسط متغیرهای اقلیمی بکار برده شده در تابع میباشد. بارندگی دوره رشد و متوسط دمای حداقل ریسک عملکرد گندم آبی را کاهش میدهند و دارای علامت منفی میباشند. همچنین متوسط سرعت باد و متوسط دمای حداکثر دوره رشد ریسک را افزایش میدهند (ریسک افزا) می‌باشند. آماره آزمون نسبت راستنایی برای انجام ناهمسانی واریانس برابر با 42/16 بود که در سطح احتمال 1 درصد معنیدار میباشد. بنابراین الگو با مشکل ناهمسانی واریانس روبه رو است. برای رفع ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید.
3-3-10- نتایج محاسبه کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم آبی در استان کردستان
با توجه به نتایج (3-19)، کششهای عملکرد گندم آبی در جدول (3-20) آمده است.
جدول 3-20- کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم آبی استان کردستان
متغیرها
تابع عملکرد
تابع ریسک
بارندگی دوره رشد
3779/0
64/0-
دمای حداقل دوره رشد
3741/0

دمای حداکثر دوره رشد
4564/1-

دمای دوره رشد

28/3
رطوبت نسبی دوره رشد
4083/0

میزان بذر
250/0

کود اوره

31/0
کود فسفات


سرعت باد دوره رشد
061/0-
3430/0
منبع: یافتههای تحقیق مطابق با جدول (3-20) میتوان چنین نتیجه گرفت که متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت نسبی دوره رشد، بارندگی دوره رشد، متوسط دمای حداقل دوره رشد، میزان بذر و متوسط سرعت باد دوره رشد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد گندم آبی در استان کردستان داشتهاند. کشش عملکرد گندم آبی نسبت به متوسط سرعت باد دوره رشد منفی میباشد و افزایش 10 درصد در متوسط سرعت باد نسبت به میانگین باعث کاهش 6/0 درصد در عملکرد گندم آبی میشود. همچنین کشش عملکرد گندم آبی نسبت به بارش دوره رشد مثبت است. چنانچه کوچکی و نصیری (1387)، نشان دادند که کاهش طول دوره پر شدن دانه ناشی از افزایش درجه حرارت مهمترین عامل کاهش عملکرد گندم آبی در شرایط تغییر اقلیم می‌باشد.
کشش ریسک عملکرد محصول گندم آبی مطابق با جدول (3-20) و متوسط متغیرها محاسبه گردید که نتایج آنها در جدول (3-20) آمده است. با بررسی و تحلیل مقادیر محاسبه شده این چنین میتوان گفت که پارامترهای متوسط دمای دوره رشد، بارش تجمعی دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد و مقدار کود اوره بیشترین تاثیر را بر ریسک عملکرد گندم آبی داشتهاند. از این میان دمای دوره رشد بیشترین اثر را بر افزایش ریسک داشته در حالی که متغیر بارندگی دوره رشداثر منفی بر ریسک عملکرد دارد.
3-3-11- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عدس دیم
همانند محصولات قبلی فرم تابعی مناسب جهت برآورد تابع]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *