دانلود پایان نامه

میگردد. درگام بعد، مضامین استراتژیک یا فرایندهای ارزشافزایی که در دستیابی به چشم انداز مـؤثرند؛ مشخص میگردد. گام بعد تعیین اهداف کلان سازمان است. در این قسمت جهتگیری کلی سازمان مشخص میگردد. در مرحله بعد تجزیه و تحلیل های محیط سازمان صورت میگیرد. یکی از روشهای مناسب برای این کار، استفاده از ماتریس سوات میباشد. ماتریس سوات این امکان را ایجاد میکند که با استفاده از نقاط ضعف و قوت داخلی و تهدیدها وفرصتهای خارجی، استراتژیهای مناسب سازمان تدوین گردد. در این بخش، مدل ارائه شده متناسب با سازمانهای رسانهای بومی گردیده و هر یک از مراحل به تفضیل توضیح داده شده است.
2-2-5-بیانیه مأموریت و چشم انداز
بیانیه های مأموریت و چشم انداز، اهداف اصلی و جهت گیری سازمان را تعیین می کند. در این گام شرکت باید چرایی و چگونگی حضورش را در محیط کسب و کار توصیف کند. مرحله تعیین مأموریت و چشم انداز یکی از مهمترین مراحل برنامه ریزی استراتژیک است که البته کمتر از سایر مراحل درک گردیده است (رالف، 2007: به نقل از میدانچی، 1392).
ماموریت یک سازمان نشان دهنده علت یا فلسفه وجودی و رسالت سازمان بوده و به بیانی دیگر هویت سازمان است .بیانیه ماموریت سازمان جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود یک سازمان از مقصود سازمان مشابه متمایز می شود و آن بیان کننده علت وجودی سازمان است. از ماموریت سازمان می توان به این پرسش پاسخ داد که فعالیت ما چیست؟ بیانیه ماموریت را گاهی گزاره اعتقادات ،بیان مقصود، بیان فلسفه، بیان باورها، بیان اصول سازمان، بیان چشم اندازهای سازمان یا گزاره ای می نامند که معرف شرکت است. بیانیه ماموریت بیانگر چشم اندازهای بلندمدت سازمان در قالب آنچه که می خواهد باشد و کسانی که میخواهد به آنها خدماتی را ارائه کند است )ارسالان، 2008: به نقل از ابویی، 1391).
چشم انداز سازمان تصویری از آینده میسازد که جهت گیری سازمان را تشریح و به اشخاص کمک می کند تا بفهمند چرا و چگونه باید سازمان را پشتیبانی کنند. چشم انداز، سازمان را از ثبات مأموریت و ارزشهای بنیادی به پویایی استراتژی، سوق میدهد. استراتژی برای رویارویی با انو اع متغیر ناشی از محیط خارجی و ظرفیتهای داخلی، در طی زمان ایجاد و توسعه یافته است. (کاهرامان، 2007: به نقل از ابویی، 1391)
مأموریت و چشم انداز به اندازه ای در روند برنامه ریزی استراتژیک هر سازمان مؤثر است که پیتر دراکر کار اصلی را در مدیریت استراتژیک نگاه به سازمان از زاویه مأموریت و چشم انداز سازمان می داند (دراکر، 1974: به نقل از میدانچی، 1392). بیانیه مأموریت سندی است که یک سازمان را از سایر سازمان های مشابه متمایز می نماید (دیوید، 1997) و چشم انداز به روشنی، وضعیت ایده آل آینده یک سازمان را بیان می کند. این تعریف به اندازه ای در فعالیت سازمان مؤثر است که طبق نتایج بدست آمده (پیرس، 1987، 109-115: به نقل از میدانچی، 1392) چشم انداز سازمان هایی که عملکرد عالی دارند در مقایسه با سازمان هایی که عملکرد ضعیفی دارند متعالی تر است. هدف از تعریف چشم انداز ایجاد دیدگاه مشترک از آینده سازمان برای تمامی کارکنان به ویژه رهبران سازمان است (رالف، 2007: به نقل از میداچی، 1392).
2-2-6-چرخه عمر سازمان
یکی از مدل های کاربردی در رابطه با تحلیل موقعیت سازمانها، روش تعیین دوره عمر سازمان می باشد . بر طبق ایـن مـدل هـرمحصول، خدمت، صنعت یا کسب وکاری دارای یک دوره عمر است. بدین معنی که در یک مقطعی از زمـان متولـد و معرفی می شود، رشد می کند، به مرحله بلوغ می رسد و سپس مرحله اشباع و نهایتا پیری و زوال آن فرا می رسد.
لذا پس از اینکه جایگاه هر سازمان مورد شناسایی قرار گرفت، باید به گونه ای برنامه ریزی نمود که همواره سازمانها در مرحله رشـد و بلوغ خود باقی بمانند. چرا که پس از آن در صورت هدایت و برنامه ریزی ناصحیح دوران پیری سازمان پدیدار شده و نهایتا نابودی سازمان را منجر خواهد شد.
با توجه به مفهوم کلی فوق، می توان گفت تئوری چرخه عمر در مواردی همچون محصولات، بازار، خدمات، تکنولوژی و صنعت نیـز کاربرد دارد و لذا از طریق تعیین جایگاه هر یک از عوامل فوق در طول منحنی می توان تصویری واضح و دقیق نسبت به اقـدامات و تمهیداتی که باید در آینده صورت گیرد، بدست آورد. در این ارتباط مطالعه رفتار و عملکرد شرکت ها و سازمانها درطول دوره عمرشان نیز قابل توجه می باشد .
لازم به ذکر است در شکل گیری هر یک از مراحل عمر سازمان عوامل متعددی از جمله ماموریت و رسالت سازمان، فناوری، ساختار سازمانی، مالکیت سازمانی، وضعیت بازار، فرهنگ حاکم و بسیاری از موارد دیگر دخالت مستقیم خواهند داشت.
در شکل(2-1)، مراحل اصلی نمودار چرخه عمر سازمان به همراه خصوصیات و ویژگیهای هر دوره مورد اشاره قرار گرفته است.
شکل(2-1) : چرخه عمر سازمان و جزئیات آن(درگی و همکاران، (1388)
مرحله معرفی: در این مرحله، سازمان نسبتاً کوچک بوده و بیشتر توجه آن معطوف به محیط رقابتی خارجی است. در این حالت ادامه فعالیت از طریق ابتکارهای داخلی و نیز کشف فرصت های بیرونی صورت می گیرد. به دلیل کوچک بودن سازمان، موانع چندانی در مسیر تبدیل ایده ها به محصولات و خدمات جدید، وجود ندارد.
مرحله رشد:  با شروع مرحله رشد، به تدریج تعداد کارکنان سازمان افزایش می یابد و نشر و فعالیت درون سازمان با دشواری هایی روبه رو می شود. لذا برخی رویه ها و سیستم های رسمی در سازمان به وجود می آید. سازمان ها می توانند آموزش هایی در زمینه تکنولوژی فرایندهای بنگاه، مهارت های کسب وکار و نحوه خدمت رسانی به مشتریان برای کارکنان تدارک ببینند.
مرحله بلوغ: در گذار از مرحله رشد به مرحله بلوغ، سازمان ها بر کارایی و بهره وری تمرکز می کنند. به همین علت، باید با ایجاد ساختارهای رسمی، زمینه را برای به کارگیری دانش موجود و فرصت های بالقوه در سازمان فراهم آورند.
مرحله افول: به رغم دلایلی که مدیران برای توجه به شرایط رشد دارند، افول سازمانی به عنوان واقعیت زندگی، برای تعدادی از مدیران به وجود آمده است، به ویژه برای مدیرانی که در سازمان های بزرگ در حوزه صنایع مشهور و شناخته شده، مشغول فعالیت هستند. پس از آشنایی با مراحل چرخه حیات سازمان، یکی از اقدامات مناسب برای خروج سازمان از مرحله افول، توجه به دانش سازمان و منبع آن (کارکنان) است. (درگی و همکاران، 1388).
2-2-7-مضامین استراتژیک
مضامین استراتژیک، فرآیندهای مهمی که در چشم انداز سازمان برای خلق و ارائه ی ارزش متمایز به مشتری اهمیت دارند را تعریف می کنند (کاپلان و نورتون، 2004). این فرآیندها باید در تمام طول عمر سازمان تا دستیابی به چشم انداز دنبال شوند. در این مرحله باید فرآیندهای مهمی که برای خلق و ارائه ارزش متمایز به مشتری اهمیت دارد، نسبت به چشم انداز و مأموریت سازمان، تعریف شود. شاخص ترین محرک موفقیت سازمانی در دهه 2000 برای شرکت ها، عملکرد فرآیندهایشان بوده است و این جریان ادامه خواهد داشت. سازمانی با عملکرد بالا در تجارت امروز نه فقط باید درکی از نحوه شناسایی و اصلاح نقاط ضعف فرآیندهای خود داشته باشد بلکه باید قادر باشد نقاط قوت و فرصت های فرآیند را ابزاری برای استفاده از مزیت استراتژیک بداند (رالف، 2007: به نقل از میدانچی، 1392). راوال و فیچادیا مناسب ترین راه مدیریت ریسک های استراتژیک را کنترل فرآیندهای مرتبط می دانند (راوال و فیچادیا، 2007). فرآیندهای مرتبط می توانند شامل صدها زیر فرآیند باشند که به طرق مختلفی ارزشآفرینی کنند. مدیرانی که از هنر استراتژی استفاده می کنند باید فرآیندهای مهمی را که برای خلق و ارائه ارزش متمایز به مشتری اهمیت دارند تعریف نمایند. کاپلان و نورتون این فرآیندهای با اهمیت را مضامین استراتژیک می نامند (کاپلان و نورتون، 2004). مضامین استراتژیک مهمترین فرآیندهایی را نشان می دهند که در دستیابی به چشم انداز مـؤثرند. استخراج مضامین استراتژیک توسط گروه خبره و به صورت مستقیم از چشم انداز سازمان نشأت می گیرد.
2-2-8-اهداف کلان سازمان
اهداف سازمان می توانند، کلان، استراتژیک یا خرد و اجرایی یا عملیاتی باشند. اهداف کلان جهت دهی کلی سازمان را فراهم می کنند (گردون، 2004، 287-305: به نقل از میدانچی، 1392). اهداف کلان در سطح کلان سازمانی قرار می گیرند و اهداف خرد یا استراتژیک در سطح پایین تر تعریف می شوند. برای بیان اهمیت سطح اهداف یک سازمان این تعریف از اکوموس کافی است که فرآیند مدیریت استراتژیک را فرمول بندی اهداف سازمانی می دانند (اکوموس، 2002، 105- 110: به نقل از میدانچی، 1392). در این مرحله تحلیل گران و مدیران سازمان به بررسی هر یک از استراتژی ها (که برگرفته از محیط کنونی است و شرایط و توانایی های سازمان را به تصویر می کشد) جهت نیل به مضامین استراتژیک میپردازند. این مرحله می تواند به شناخت بهتر استراتژی ها جهت عملیاتی نمودن آنها، کمک شایانی نماید؛ چرا که اهداف کلان می توانند تصاویری روشن تر از برنامه های یک سازمان را ترسیم نمایند. در این مرحله می توان اجزاء استراتژی ها را به عنوان اهداف کلان سازمان تعریف و آنها را به عنوان زیر فرآیندهایی برای دستیابی به مضامین استراتژیک استخراج نمود.