دانلود پایان نامه
الف- مود اول (First Mode)
در این روش نیروهای طبقاتی وارده با دامنه شکل مود اول سازه در حالت الاستیک و با جرم هر طبقه متناسب است. شکل(1-32-الف).
ج-شکل مثلث معکوس(Inverted Triangular)
در این شکل توزیع بار که در حال حاضر در کشور ما نیز در آیین نامه استفاده می شود. نیروی جانبی طبقاتی با افزایش ارتفاع بصورت خطی افزایش می یابد. شکل(1-32-ب)
د- مستطیلی(Rectangular)
دراین شکل توزیع بار، مقدار نیروی طبقاتی در ارتفاع ساختمان ثابت است.شکل(1-32-ج)
هـ- بار جا نبی معادل(ELF)
این شکل توزیع بار (Equivalent Lateral Force) دربسیاری از آیین نامه ها و از جمله[10]Fema356 موجود می باشد که مقدار و نحوه توزیع بار جانبی با توجه به دوره تناوب سازه از شکل مثلث معکوس برای دوره تناوب های کمتر از 5/0 ثانیه تا شکل یک سهمی برای دوره تناوب های بزرگتر از 5/2 ثانیه قابل تغییر است. این تغییرات در مقدار و نحوه توزیع بار بدلیل اثرات ناشی از مودهای بالاتر سازه در نظر گرفته شده است. نحوه توزیع بار در (شکل 1-32- د) و مقدار ضریب بار در طبقه، از رابطه( 1-1) بدست می آید:
(1-1)
که در رابطه بالا، wi وwx به ترتیب وزن طبقات I و x هستند .
و- شکل متناسب با نیروی حاصل از تحلیل طیفی خطی (SRSS)
این توزیع بار از محاسبه برش طبقات بدست آمده ازآنالیز پاسخ طیفی سازه در حالت الاستیک حاصل میشود؛ بدین صورت که برای تمامی مودها یا تعداد مودهای لازم، نیروهای جانبی طبقات با استفاده از طیف شتاب الاستیک در هر مود محاسبه میشود و با داشتن نیروی جانبی طبقات، برش طبقه در هر مود و در هر طبقه بدست میآید. با ترکیب برش طبقات با استفاده از روش جذر مجموع مربعات (SRSS)، برش طبقات مودال بدست میآید که از این برش میتوان نیروی جانبی هر طبقه را محاسبه و برای انجام تحلیل به سازه اعمال نمود.
ز- شکل مود اول متغیر تطابق یابنده(Adaptive First Mode)
از آنجا که هیچکدام از توزیع بارهای غیر متغیر توانایی در نظر گرفتن اثر بازتوزیع نیروهای اینرسی زمین لرزه که به دلیل تسلیم برخی از اجزای سازهای و همچنین تغییراتی که در مشخصات ارتعاشی سازه بوجود میآید را ندارند، تعدادی از محققین به دلیل رفع ناتوانیهای ذکر شده روش توزیع بار متغیر تطابق یابنده را ارائه کردهاند که نیروهای وارده هر چه بیشتر به توزیع نیروهای اینرسی متغیر با زمان نزدیک شوند. دراین پروسه تعیین توزیع بار جانبی، نرم شدگی های بوجود آمده در منحنی ظرفیت در هر گام بارگذاری که ناشی از کاهش سختی سازه در اثر رفتار غیرخطی اعضاء می باشد و باعث تغییر دائمی شکل مود اول ارتعاش سازه می شود تشخیص داده می شود؛ بنابراین در هر گام بارگذاری جانبی، مقدار نیروی جانبی در هر طبقه متناسب با جرم طبقه و دامنه حاصل از شکل مود اول ارتعاش سازه که پس از کاهش سختی سازه (در اثر تشکیل مفصل های پلاستیک سازه) مجدداً محاسبه می شود تعیین می شود. هر چند نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد، با توجه به پیچیدگی ها و دشواریی هایی که در انجام محاسبات وجود دارد، نسبت به روش های مرسوم پیشرفت های قابل توجهی ارایه نمی کند.
ح- ترکیب چند مود (Multimode)
هیچکدام از توزیع بارهای جانبی(متغیر و غیرمتغیر) توانایی در نظر گرفتن اثر مودهای بالاتر در پاسخ سازه را دارا نمیباشند؛ برای رفع این محدودیت روش ترکیب مودها (MPA) توسط Chopra و Goel در سال 2002، [15] ارایه گردیده است. در این روش پاسخ سازه نسبت به هر مود ممکن است به صورت جداگانه غیرخطی باشد ولی توانایی در نظر گرفتن اندرکنش بین مودها وجود ندارد و پاسخ کلی سازه با استفاده از ترکیب پاسخها به روش جذر مجموع مربعات (SRSS) از پاسخ سازه نسبت به هر مود بدست می آید. پاسخ سازه در هر مود با استفاده از تحلیل بارافزون برای هر مود با استفاده از توزیع بار جانبی متناسب با دامنه شکل مود در هرطبقه و جرم همان طبقه بدست می آید و فرض می شود در تمام طول آنالیز شکل مود ثابت است شکل(1-32و).
(د) (ج) (ب) (الف)
(و)
(ل)