دانلود پایان نامه
اکثر روش های جدیدتر در ارتباط با تحلیل بار فزآینده تطابقی بودند، در این روش ها برای یافتن منحنی ظرفیت سیستم بر خلاف روش های پیشین بار که بارگذاری، نیرو یا جابجایی که در جریان تحلیل ثابت بود، با توجه به شرایط سازه تغییر می کند. اما پژوهشهای انجام گرفته بر این روشها Papanikolaou [14] نشان میدهد که علیرغم انجام پروسههای سخت و پیچیده این روشها که سعی در افزایش استفاده از پارامترهای دینامیکی سازه در این نوع تحلیل دارند، نتایج بهترنسبت به روشهای پیشین تحلیل استاتیکی غیر خطی )که مبنای آییننامهها نیز هستند) ارایه نمیکنند. به این دلیل در انجام این پژوهش از روش ارایه شده در MPA استفاده میشود و از مطالعاتی که در این زمینه وجود دارد مانند پژوهشی که توسط Chopra انجام گرفته است، استفاده میشود.
بر اساس مطالعاتی که توسط Chopra و Goel [15] بر روی روشهای مختلف صورت گرفت، علاوه بر بررسی دقت پاسخهای بدست آمده، حساسیت این روشها نسبت به تغییرات شدت زمین لرزه اعمال شده نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
در پژوهش این محققین، ساختمان 9 طبقه شکل (1-9) با روش تحلیل ترکیب مودها (MPA) و همچنین با استفاده از آیین نامه FEMA-273 [16] با سه توزیع بار یکنواخت (Rectangular)، توزیع بار جانبی معادل ELF)) و توزیع بار حاصل از تحلیل طیفی خطی SRSSمورد بررسی قرار گرفته است.

شکل 1-9: ساختمان استفاده شده در تحقیق Chopra [15]
منحنی ظرفیت این ساختمان بر اساس روشهای مختلف و با در نظر گرفتن نیروهای ثقلی در شکل(1-10) نشان داده شده است. البته تغییر مکان هدف در این منحنی ها مقدار 52 سانتیمتر در نظر گرفته شده است که از تحلیل تاریخچه زمانی (RHA) سیستم یک درجه آزادی غیر خطی برای 5/1 برابر زمین لرزه ال سنترو (El Centro) حاصل شده است.
شکل1-10 : منحنیهای ظرفیت با توزیعهای بار FEMA-440 برای ساختمان شکل )2-1( [15]
در این بررسی مقادیر پاسخهای بدست آمده در شکلهای (1-11) و خطای حاصل از این روشهای استاتیکی غیر خطی در مقایسه با تحلیل دینامیکی غیر خطی (NL-THA) در شکل های (1-12) تا (1-13) نمایش داده شدهاند.
همانطور که در شکلهای(2-3) نیز مشخص است، روش ارایه شده توسط FEMA-273 [16] با در نظر گرفتن این که در روش FEMA-440 مقادیر بیشینه بدست آمده از توزیع بارهای جانبی مورد استفاده قرار خواهند گرفت در مقایسه با روش ترکیب مودها محافظهکارانه میباشد. این مطلب واضحتر خواهد شد اگر در این شکلها پوش پاسخهای بدست آمده از روش FEMA-440 با پاسخ حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی مقایسه شود. اگرچه در روش ترکیب مودها با افزایش تعداد مودهای در نظر گرفته شده نتایج دقیقتری حاصل میشود.

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع متغییر وابسته، اندازه گیری

شکل1-11: مقدار تغییرمکان طبقه حاصل از تحلیلهای MPA و تحلیل استاتیکی
غیر خطی بر اساس FEMA-440 و نتایج NL-THA [15]
همانگونه که در شکل(1-12)مشخص میباشد مقدار خطای بدست آمده از پاسخ دوران اعضا در مفصلهای پلاستیک در تمامی روشها و از جمله MPA مقدار قابل توجهی میباشد. در نشان دادن محل تشکیل مفصلهای پلاستیک، برخی روشها مانند MPA و SRSS نتایج بهتری نسبت به سایر روشها ارایه کردهاند ولی در چندین نقطه محل تشکیل مفصلهای پلاستیک را تشخیص ندادهاند شکل(1-13).

الف : مقایسه خطای تغییر مکان طبقات ب : مقایسه خطای تغییر مکان نسبی
شکل1-12-الف وب: مقایسه خطای حاصل از MPA و تحلیل استاتیکی غیر خطی بر اساس FEMA-440 NL-THA [6]

شکل 1-13: مقایسه خطای دوران مفصلهای پلاستیک حاصل از MPA و استاتیکی
غیر خطی بر اساس FEMA-440 با NL-THA [15]