دانلود پایان نامه
هافر و شندل،1979

فرد آر دیوید،1999

کویین ،1994

مینتزبرگ ،2002
2-2-3-تعریف مدیریت استراتژیک
با توجه به تغییرات و دگرگونیهای محیط و اثر آن بر سازمانها، مدیریت استراتژیک را به نظم درآوردن فعالیتهای سازمان با اعتنا به تغییرات محیط بیرونی آن تعریف کردهاند، به طوری که اهداف سازمان مورد نقد و بررسی دائمی قرار گیرد تا از این طریق زمینه موفقیت مؤسسه فراهم شود. علاوه بر این تعریف، مدیریت استراتژیک را فرآیند تصمیمگیری دانستهاند که جهت فعالیتهای بلندمدت سازمان و همچنین اجرای آن تصمیمها را تعیین میکند. با توجه به این دو تعریف باید گفت که: مدیریت استراتژیک فرایندی است که به وسیله آن، مدیران جهت فعالیتهای
بلندمدت سازمان را تعیین، اهداف عملیاتی ویژهای را مشخص و استراتژیهای نیل به این اهداف را با توجه به شرایط داخلی و خارجی طراحی و برنامههای عملی برای اجرای استراتژیها را انتخاب میکنند. استراتژیستها و مدیران به عوامل محیطی و درونی و اثرات آنها بر نقاط قوت و ضعف سازمان و نیز آثار تهدیدها و فرصتها در تدوین استراتژیها توجه دارند و این تجزیه و تحلیل استراتژیک به صورت مداوم در جریان فعالیت سازمان صورت میگیرد و به طور مرتب اهداف، راهکارهای اجرایی و برنامههای سازمان با توجه به وضعیت ما و موقعیتهای جدید تغییر می یابد تا سازمان با توجه به وضعیتهای جدید آماده باشد. از این رو مدیریت استراتژیک را فرایندی پویا دانستهاند (خاشعی، 1390، 61-62). در تعریفی دیگر، مدیریت استراتژیک را هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه دانستهاند که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد (دیوید، 1997؛ هانگر، 2000).
مدیریت استراتژیک شامل سه بخش اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی میباشد .این سه بخش در نمودار(2-1) نشان داده شده اند، ارتباطی تنگاتنگ و متقابل دارند. باید توجه داشت که هر بخش دارای اجزا و مراحل خاص خود است که در نمودار(2-1) نشان داده شده اند.
نمودار(2-1): تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژیک)دیوید، 1999)
2-2-3-1- تدوین استراتژی
مقصود از تدوین استراتژی این است که:
مأموریت و چشم انداز سازمان تعیین شود؛
عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید می کنند یا فرصت هایی را که برایش بوجود می آورند شناسایی شوند؛
نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان شناسایی شوند؛
اهداف سازمان تعیین شوند؛
در پایان در نظر گرفتن استراتژی های گوناگون و انتخاب استراتژی های خاص جهت ادامه فعالیت (دیوید، 1997).
لذا می توان مراحل فوق را به عنوان اجزاء یک برنامه ریزی استراتژیک برشمرد که در ذیل به تفضیل در مورد آن بحث خواهد شد.
2-2-3-2-اجرای استراتژی