دانلود پایان نامه
20 الی 25 سال 168 52.66 63.32
25 سال به بالا 117 36.68 100.00

نمودار4-7 بررسی وضعیت سابقه کاری در میان کارکنان


در بررسی وضعیت سابقه کاری افراد مورد مطالعه مشخص گردید که 52.66 درصد افراد دارای سابقه کاری بین 20 الی 25 سال، 36.68 درصد دارای سابقه کاری بالای 25 سال، 10.03 درصد دارای سابقه بین 15 الی 20 سال و 0.63 درصد دارای سابقه کاری 10 الی 15 سال بوده اند.
4-3- مرحله دلفی فازی
4-3-1- طراحی مدل اولیه:
در ابتدا پرسشنامه بازی به منظور شناسایی عوامل موثر بر تقاضای پنهان در بین خبرگان بانک تجارت توزیع گردید. سپس اطلاعات جمع آوری شده استخراج گردید و این عوامل بر اساس بیشترین فراوانی پاسخ دسته بندی شده اند.
4-3-2- مرحله نخست: توزیع پرسشنامه اولیه:
تعریف متغیرهای زبانی:
پرسشنامه پژوهش حاضر(پرسشنامه بسته و باز) با هدف کسب نظر خبرگان راجع به میزان موافقت آنها با مولفه ها و معیارهای مدل طراحی شده است ، لذا خبرگان از طریق متغیرهای کلامی نظیر کاملا مخالفم،مخالفم،نظری ندارم،موافقم،کاملا موافقم میزان موافقت خود را ابراز نموده اند . از آنجاییکه خصوصیات متفاوت افراد بر تعابیر ذهنی آنها نسبت به متغیرهای کیفی اثرگذار است لذا با تعریف دامنه متغیرهای کیفی ، خبرگان با ذهنیت یکسان به سوالها پاسخ داده اند . این متغیرها با توجه به جدول 4-10 و شکل 4-1 به شکل اعداد فازی مثلثی تعریف شده اند.
شکل شماره 4-1 تعریف متغیر های زبانی

جدول شماره 4-10 اعداد فازی مثلثی متغیر های کلامی
متغیرهای کلامی عدد فازی مثلثی عدد فازی قطعی شده
کاملا موافقم (0،0.25،1) (0.9375)
موافقم (0.15،0.15،0.75) (0.75)
نظری ندارم (0.25،0.25،0.5) (0.5)
مخالفم (0.15،0.15،0.25) (0.25)
کاملا مخالفم (0.25،0،0) (0.0625)
در جدول فوق اعداد فازی قطعی شده با استفاده از فرمول مینکووسکی به شکل زیر محاسبه شده است:
فرمول شماره (1)
در این فرمول بتا عدد اول اعداد فازی، آلفا عدد دوم اعداد فازی و m عدد وسط می باشد. بعد از ضرب فراوانی هر یک از طیف های سوالات در عدد فازی مثلثی سه عدد به دست می آید که این سه عدد در یک سوال جمع شده(طیق فرمول 2 و 3) و در نهایت سه مقدار محاسیه می شود. این سه عدد به صورتی که بیان گردید به علایم آلفا، بتا و m تخصیص داده می شود و در نهایت با استفاده از فرمول مینوکسی عدد فازی قطعی شده محاسبه می شود.
با توجه به گزینه های پیشنهادی و متغیرهای زبانی تعریف شده در پرسشنامه ، نتایج حاصل از بررسی پاسخ های ارائه شده در جدول 2 ارائه گردیده است.با توجه به نتایج این جدول میانگین فازی هر کدام از مولفه ها با توجه به روابط زیر محاسبه شده است در این فرمول فراوانی هر طیف لیکرت در اعداد مثلثی ضرب شده و سه عدد مثلثی حاصل می شود: