دانلود پایان نامه
.754
4-4-1-1- توزیع سوالات به عامل ها در جدول زیر ارائه شده است:
عامل سوالات تخصیص یافته نام گذاری معیار
عامل 1 سوالات 1,3,4 کیفیت خدمات
عامل 2 سوالات 5و6و7و8 ارتباطات با کارکنان
عامل 3 سوالات 9و10و11و12 دسترسی به بانکداری الکترونیک
عامل 4 سوالات 14و15و16و17و18 سودمندی ادارک شده
4-4-1-2- فرضیه های برگرفته شده از مدل اولیه:
رابطه معنی داری بین سودمندی ادارک شده و تقاضای پنهان مشتریان وجود دارد.
رابطه معنی داری بین کیفیت خدمات و تقاضای پنهان مشتریان وجود دارد.
رابطه معنی داری بین توسعه بانکداری الکترونیک و تقاضای پنهان مشتریان وجود دارد.
رابطه معنی داری بین ارتباطات کارکنان و تقاضای پنهان مشتریان وجود دارد.
4-5- تحلیل تاییدی متغیر های اکتشافی:
4-5-1 تحلیل عاملی مؤلفه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Amos Graphics
برای انجام تحلیل عاملی مولفههای تحقیق، ابتدا مولفههایی که دارای 4 سوال یا بیشتر هستند، مورد تحلیل قرار میگیرند. همچنین مولفههایی که دارای کمتر از 4 سوال هستند در مدل اندازهگیری بررسی میشوند. یادآوری میشود که این دو مرحله پیش نیاز معادله ساختاری در مدل نهایی هستند.
در تحلیل عاملی تحلیلی، مدل اندازهگیری و مدل ساختاری سه موضوع گزارش میشود.
بررسی نرمال بودن دادهها: بدین منظور شاخصهای کشیدگی kurtosis و چولگی skewness که از خروجیهای نرم افزار هستند مورد بحث قرار میگیرند. بر اساس عقیده صاحبنظران علم آمار چولگی بین 3( و کشیدگی بین 5( قابل قبول است.
بررسی اعتبار مدل: بدین منظور بارهای عاملی هر سوال مد نظر قرار میگیرد. سوالاتی که بار عاملی کمتر از 4/0 دارند، اثرگذاریشان در مدل کمتر از حد پذیرفته شده است و بهتر است از مدل حذف گردند تا در برازش مدل مشکلی رخ ندهد.
بررسی برازش مدل: model fit شاخص های برازش مدل بر اساس شاخصهایی که در فصل سوم آورده شده است بررسی میشود. همانگونه که بیان شد چنانچه 4 شاخص مورد پذیرش قرار گیرند، مدل به طور مناسب برازش شده است. در صورت عدم تحقق این امر، میتوان از ارتباط بین سایر متغیرهای اثرگذار بر سوالات (ارتباط بین خطاهای اندازهگیری) استفاده کرد؛ تا این شاخصها بهبود یافته و برازش مدل تائید گردد. البته در صورت برقراری ارتباط بین خطاها ارتباط منطقی آنها نیز از طریق مراجعه به پرسشنامه باید مورد تائید قرار گیرد و در صورت عدم تائید، سوالی که دارای بار عاملی کمتر است حذف میگردد.
لازم به ذکر است که تست نرمال بودن دادهها به صورت کلی در مدل اندازهگیری آورده شده است.
4-5-2- تحلیل عاملی تائیدی روابط با کارکنان
این بعد دارای 4 سوال می باشد. این سوال ها در قالب روابط کارکنان با مشتریان ارائه شده است. مدل تحلیل عاملی تاییدی این بخش در قالب شکل شماره 4-8 ارائه شده است.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون جدید مجازات اسلامی

نمودار 4-8 مدل تحلیل عاملی تائیدی روابط کارکنان