دانلود پایان نامه

2-2-6-سیستم اطلاعات مدیریت………………………………………………………………………………………………. …………………21
2-3-مقدمه ای بر سیستم یکپارچه اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..23
2-4-سیستم یکپارچه اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………27
2-5-برنامه ریزی منبع بنگاه…………………………………………………………………………………………………………………………29
2-6 -نظام مدیریت استراتژیک سازمانی……………………………………………………………………………………… ……………….31
2-7-حسابداری مدیریت………………………………………………………………………………………… …………………………………34
2-8-تحولات حسابداری مدیریت……………………………………………………………………………………………. …………………36
2-9-ویژگی های کیفی اطلاعات…………………………………………………………………………………………… …………………..37
2-10-سیستم برنامه ریزی منبع……………………………………………………………………………………………. ……………………..38
2-11-تاثیر نظام یکپارچه اطلاعات برحسابداری مدیریت…………………………………………………………………………………..41
2-12- اهمیت سیستم های اطلاعاتی مدیران………………………………………………………………………………………………….43
2-13 -آینده گزارشگری باسیستم یکپارچه اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………………..44
2-14-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………….. ………………………………………………………47
2-15-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….58
فصل سوم روش تحقیق
3-1-طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………61
3-2-جامعه آماری وروش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….65
3-2-1-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………65
3-2-2-جمع آوری داده……………………………………………………………………………………………………………………………65
3-2-3-روایی وپایایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………66
3-3-روشهای آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3-3-آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………..69
3-3-2-بخش تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………..70
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..73
مطلب مرتبط :   مقاله معیارهای عملکرد تحصیلی، مهارت‌های مدیران