دانلود پایان نامه
3-6- روش جمع آوری داده ها
جهت جمع آوری اطلاعات و دستیابی به نتایج مورد نظر نیز از مطالعات کتابخانه ایی و میدانی بهره گیری شده است . اطلاعات نیز از طریق پرسشنامه از مدیران ، مسئولین، متخصصین و اساتید حوزه بانکی حاصل و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش به کار گرفته در این تحقیق همانطور که در بخش های قبل نیز ارایه گردید ترکیبی از دو روش دلفی فازی و مدل یابی ساختاری می باشد. روش کار در بخش دلفی فازی بدین صورت است که ابتدا مدل اولیه توسط محقق از طریق مطالعات کتابخانه ای و تجربی خود شامل عوامل کلیدی موثر بر متغیر وابسته که در واقع هدف تحقیق می باشد تهیه می گردد. سپس بر اساس این مدل و مولفه های آن سوالاتی به صورت گزینه های منطبق با منطق فازی ارایه می گردد. امتیازات کسب شده هر عامل از نظر هر فرد مشخص و با میانگین کل مقایسه می شود و در مرحله بعد با استفاده از نظرات و امتیازات پرسشنامه اولیه پرسشنامه ثانویه تهیه می شود و به هر فرد به همراه مقایسه میزان امتیازی که وی به هر گزینه داده با میانگین امتیازات کلیه افراد ارایه می شود تا بر این اساس فرد تصمیم گیری منطقی تری داشته باشد. این روش آنقدر تکرار می شود(قالبا سه بار) تا اینکه مولفه های اصلی شناسایی و مدل نهایی طبق نظرات خبرگان تهیه شود. سپس به منظور بررسی میزان و شدت تاثیر متغیر ها بر روی هم از روش تحلیل عاملی و مدل یابی ساختاری استفاده می شود. خروجی این مرحله مدل ساختاری بیان کننده رابطه بین متغیر های وابسته و مستقل می باشد. بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های مورد نظر و تایید یا رد فرضیات تحقیق از نرم افزار AMOS استفاده خواهد شد.
در این پژوهش جهت ارزیابی روایی سازه از نتایج تحلیل عاملی تأیید ی (CFA) استفاده می شود. در CFA شاخص های متعدد برازندگی مدل می تواند روایی سازه را مشخص کنند. با استفاده از نرم افزار ایموس برای هر یک از متغیر های مکنون تمایل به استفاده از خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی مردم به همراه هر یک از عوامل آن تحلیل عاملی تاییدی اجرا و مقادیر شاخص های 2χ ،NFI ،GFI، RMSEA و SRMR ،NNFI محاسبه می شود. برای به دست آوردن ماتریس الگو از شیوه استخراج بزرگ نمایی بیشینه و چرخش غیرمتعامد پروماکس به سبب امکان مستقل نبودن عوامل از یکدیگر استفاده می شود . سنجش پایایی پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ صورت می گیرد. در ادامه به منظور آشنایی با مفاهیم مورد بحث به صورت جامع به بیان این مفاهیم پرداخته می شود.
3-8- روش دلفی فازی
روش دلفی به عنوان یک ابزار کارا در تحقیقات سیستم های اطلاعاتی شناخته شده است و برای تعیین موضوعات مهم و اولویت بندی ها در تصمیمات مدیریتی قابلیت های مفیدی دارد روش دلفی، حاصل مطالعاتی است که شرکت راند در دهه 1950 برای خلق روشی برای کسب اجماع بین متخصصان گروه انجام داده است. اوکلی و پاولوسکی روش دلفی را به این صورت تعریف کرده اند. روشی برای ساختاردهی به یک فرایند ارتباط گروهی، به گونه ای که فرایند به اعضای گروه- به عنوان یک مجموعه- اجازه چالش با مسأله را می دهد. برای اجرای این ارتباط ساختار یافته نیاز به بازخور در مورد نقش افراد، ارزیابی قضاوت گروه، فرصت اصلاح دیدگاه ها و سطحی از ناشناس ماندن می باشد.
هدف از این روش دسترسی به مطمئن ترین توافق گروهی خبرگان درباره موضوعی خاص است که با استفاده از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان و تجزیه و تحلیل آماری، به دست می آید. در این روش داده های ذهنی افراد خبره به داده های تقریباً عینی تبدیل می شود(منتظر و جعفری،1387).
روش دلفی جایگزین رویکردهای تحقیق سنتی با استفاده از روش های آماری شده است.
3-9- تعریف روش دلفی فازی
روش سنتی دلفی، همیشه از همگرایی پایین نظرات متخصصان، هزینه اجرای بالا و احتمال حذف نظرات برخی از افراد رنج برده است. موری و همکاران برای بهبود روش دلفی سنتی، مفهوم یکپارچه سازی روش دلفی سنتی با تئوری فازی را در سال 1985 ارائه دادند.
ایشیکاوا و همکاران کاربرد تئوری فازی را در روش دلفی بیش تر معرفی کردند و الگوریتم یکپارچه سازی فازی را برای پیش بینی ضریب نفوذ آتی کامپیوترها در سازمان ها توسعه دادند.
پس از آنها سو و یانگ عدد فازی مثلثی را برای دربرگرفتن نظرات متخصصان و ایجاد روش دلفی فازی به کار بردند. مقادیر بیشینه و کمینه نظرات متخصصان به عنوان نقاط مرزی اعداد مثلثی فازی در نظر گرفته شد و میانگین هندسی به عنوان درجه عضویت اعداد مثلثی فازی و برای حذف اثر نقاط مرزی به کار برده شد(آذر و فرجی،1381).
مزیت روش ابداع شده به وسیله سو و یانگ در سادگی آن می باشد. زیرا نظرات متخصصان در یک مرحله جمع آوری می شوند.
3-10- مدل یابی معادلات ساختاری
3-10-1- پایه های مدل یابی معادلات ساختاری
مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگران امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار می دهد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاه نیز لیزرل نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه مدل یابی معادلات ساختاری است. نرم افزار مدل یابی معادلات ساختاری به عنوان یکی از پیشرفت های روش شناختی نویدبخش در علوم اجتماعی و علوم رفتاری می تواند مدل های سنتی را مورد آزمون قرار دهد و در عین حال امکان بررسی روابط و مدل های پیچیده تری مانند تحلیل عاملی (تاییدی) و تحلیل سری های زمانی را نیز فراهم و کاربرد داده های همبستگی، آزمایشی و غیر آزمایشی را برای تعیین میزان موجه بودن مدل های نظری در یک جامعه به خصوص امکان پذیر سازد(هومن،1390). به سبب آنکه بسیاری از مسائل تاریخی، منطقی و فلسفی تاکنون حل نشده باقی مانده است، آزمون پیوندهای علی بین متغیرها و اندیشه توانا بودن آماری برای تحقق یک مدل علی نیز تا حد زیادی با اصطلاح مدل ساختاری جانشین شده است. این مطلب متضمن توصیف روابط کمابیش ثابت بین شرایط یا واقعیت های اجتماعی مرتبط با یکدیگر است که می توان آن را آشکار کرد و از طریق روش های آماری مورد آزمایش قرار داد. مدل یابی معادلات ساختاری زبانی مختص به خود دارد. البته همه روش های آماری به گونه کلی دارای این ویژگی هستند، اما به نظر می رسد که ابداع کنندگان و کاربران مدل یابی معادلات ساختاری زبان اختصاصی خود را به سطوحی نو ارتقا داده اند. اینکه چرا پژوهشگر برای کابران مدل یابی معادلات ساختاری ناگزیر است آن را با زبان خود برنامه اجرا و از برخی مفروضه های پیچیده آماری استفاده کند، به این دلیل است که این نرم افزار دارای مزایای جالب زیر است:
مفروضه های زیربنایی این تحلیل های آماری آشکار و آزمون پذیر است و به پژوهشگر امکان کنترل کامل و به گونه بالقوه درک بیشتر تحلیل ها را می دهد. نرم افزار ارتباطی گرافیکی، خلاقیت را تقویت و تصحیح سریع مدل را تسهیل می سازد. برنامه مدل یابی معادلات ساختاری، آزمون های کلی برازندگی با مدل و برآورد پارامترهای انفرادی را به گونه همزمان فراهم می سازد. به منظور پالایش خطاها، می توان مدلهای اندازه گیری و تحلیل عاملی را به کار برد. این کار موجب می شود روابط برآورده شده بین متغیرهای مکنون کمتر به وسیله خطای اندازه گیری آلوده شود. برخلاف روش های قدیمی تر، برآورد خطای اندازه گیری و پس ماندهای همبسته را ممکن می سازد، چارچوب واحدی به دست می دهد که بر پایه آن می توان مدل های خطی بی شماری را با به کار بردن نرم افزار انعطاف پذیر و پرقدرت آن، با داده ها برازش داد(شوماخر و جی لومکس،1388). توانایی برازش مدل های غیر استاندارد شامل کار با داده های طولی، پایگاه داده ها با ساختارهای خطاهای خودهمبسته و پایگاه متغیرهای دارای توزیع غیرنرمال و داده های ناقص را داراست. این ویژگی جالب ترین کیفیت آن است. به منظور مطالعه هر دو نوع خصوصیت اندازه گیری و ساختاری مدل های نظری، ویژگی های تحلیل عاملی و رگسیون چندگانه را با هم ترکیب می کند(هومن،1390).
3-10-2- موارد استفاده مدل یابی معادلات ساختاری:
مدل یابی معادلات ساختاری را می توان در جهت مقاصد پژوهشی ذیل به کار برد:
مدل یابی علی یا تحلیل مسیر: پارامترهای حاصل از تحلیل رگرسیون دست کم در سه موقعیت اساسی زیر نمی تواند اطلاعات لازم را فراهم آورد:
وقتی متغیرهای مشاهده شده حاوی خطاهای اندازه گیری و بین متغیرهای واقعی روابط جالب و بدون تورش وجود داشته باشد.
وقتی بین متغیرهای مشاهده شده روابط درهم تنیده جریان علی وجود داشته باشد.
وقتی متغیرهای مهم تبیین شده مشاهده نشده باشد.