دانلود پایان نامه
اما توابع ساختاری می تواند در همه موقعیت های بالا نقش مهم و سازنده ای ایفا کند. علوم اجتماعی و رفتاری بر خلاف علوم طبیعی، به ندرت به تجزیه و تحلیل دقیق در شرایط کنترل شده دستیابی دارد. در این علوم، استنباط روابط علی بر پایه مطالعاتی صورت می گیرد که در آنها مدل ها و در قالب سازه های نظری که مستقیما مشاهده پذیر و اندازه پذیر نیست، بیان می شود. اما برای عملیاتی کردن و اندازه گیری متغیرهای نظری می توان از شاخص ها یا نشانه هایی که نشانگر نامیده می شود، استفاده کرد. استنباط های علی به واقع به مسیرهایی بستگی دارد که طرح مطالعه مشخص کرده است(هومن،1390).
تحلیل عاملی تاییدی: این روش که به واقع بسط تحلیل عاملی معمولی است، یکی از جنبه های مهم مدل یابی معادلات ساختاری است، که در آن فرضیه های معینی درباره ساختارهای بارهای عاملی و همبستگی های متقابل بین متغیرها مورد آزمون قرار می گیرد. از لحاظ سنتی، تحلیل عاملی با آشکار ساختن ابعاد زیربنایی یا واریانس عامل مشترک در مجموعه ای از پرسش ها یا سوال های تستی سروکار دارد. برای معرفی یک سازه نظری، معمولا مجموعه ای از پرسش ها تهیه می شود و تحلیل عاملی به تدوین شاخصی که در پژوهش به کار می رود، کمک خواهد کرد. برای معرفی ابعاد زیربنایی سازه مورد نظر، تحلیل عاملی می تواند یک یا چند عامل را آشکار سازد. برپایه نتایج تحلیل عاملی می توان گفت که یک سازه، تک بعدی یا چندبعدی است. به این رویکرد، در حال حاضر، به سبب آنکه دارای ماهیت اکتشافی است و نه ماهیت آزمون فرضیه، تحلیل عاملی اکتشافی گفته می شود. عامل چون در تحلیل عاملی مشاهده ناپذیر است، متغیر مکنون خوانده می شود، که در تحلیل عاملی، پیش بینی کننده پاسخ ها در متغیرهای اندازه گرفته شده و مشاهده شده است، به واقع، روایی یک تحلیل عاملی تا حدودی از طریق تعیین این مطلب مشخص می شود که عامل ها با چه دقتی واریانس موجود در پرسش های انفرادی را توجیه می کنند. یعنی، چقدر از واریانس موجود در پرسش ها با عامل ها اشتراک دارد. مدلی یابی معادله ساختاری، علاوه بر تحلیل اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی را نیز به کار می برد. این تحلیل اساسا یک روش آزمون فرضیه است، و بر این مفروضه متکی است که شما درباره اینکه مولفه متغیرهای مکنون چیست اندیشه ای دارید؛یعنی به دنبال یافتن نشانگرها نیستید. مدل یابی معادلات ساختاری این مطلب را که آیا نشانگرهایی که برای معرفی سازه یا متغیر مکنون خود برگزیده اید، واقعا معرف آن است یا نه، می آزماید و گزارش می دهد که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده متغیرمکنون است. برای بهبود برازندگی، نشانگرها با متغیر مکنون نیز راه هایی پیشنهاد می کنند(پل کلاین،1380).
تحلیل عاملی مرتبه دوم: صورتی از تحلیل عاملی است که در آن خود ماتریس همبستگی عامل های مشترک تحلیل می شود تا عامل های مرتبه دوم به دست آید.
مدل های مختلف رگرسیون: بسط تحلیل رگرسیون خطی که در آن وزن هایی رگرسیون ممکن است مقید به تساوی با یکدیگر باشد، یا برابر با مقادیر عددی معینی قرار داده شود. مدل یابی معادلات ساختاری مقایسه ضرایب رگرسیون، واریانس ها، میانگین ها حتی با گروه های بین آزمودنی ها چندگانه را به گونه هم زمان امکان پذیر می سازد.
مدل های ساختاری کوواریانس: این فرضیه را که یک ماتریس کوواریانس دارای شکل به خصوصی است آزمون می کند. برای مثال، می توانید این فرضیه را که مجموعه ای از متغیرها دارای واریانس های برابر هستند بیازمایید.
مدل های ساختاری همبستگی: این فرضیه را که یک ماتریس همبستگی دارای شکل به خصوصی است آزمون می کند. برای مثال، می توانید این فرضیه کلاسیک را که ماتریس همبستگی دارای ساختار دوری است، بیازمایید(هومن،1390).
3-11- روایی و پایایی:
در هر تحقیق علمی به روش تجربی ، وسیله اندازه گیری باید روا و پایا باشد .
3-11-1- روایی
در این تحقیق به منظور بررسی روایی پرسشنامه دلفی فازی از روایی محتوی و در بخش تایید روایی پرسشنامه از تحلیل تاییدی استفاده شده است.
3-11-2- پایایی
در این تحقیق بمنظور سنجش پایایی تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می شود. در علوم انسانی و رفتاری بیشتر تحقیقات بر اساس پرسشنامه صورت می گیرد. موضوع کنترل کیفیت نتایج یک پرسشنامه دامنه وسیعی از موضوعات مختلف را در بر می گیرد. اگر پرسشنامه را مانند یک آزمون فرض کنیم، به طور کلی می توان گفت یک آزمون خوب باید از ویژگی های مطلوبی مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد تا به نتایج درستی منجر شود. در بین این ویژگی ها روائی و پایائی از اهمیت بیشتری برخوردارند. در زیر روش آلفای کرونباخ را که شایع تر از روشهای دیگر است، مورد بررسی قرار داده ایم. روش استفاده از ضریب آلفای کرونباخ را برای تعیین پایایی یک پرسشنامه یا آزمون با تاکید بر همبستگی درونی می توان استفاده کرد. در این روش اجزا یا قسمت های پرسشنامه برای سنجش ضریب پایایی آزمون به کار می روند . اگر سوالات به صورت دو حالتی(درست= 1 و غلط = صفر) در نظر گرفته شوند، ضریب آلفا از رابطه زیر قابل محاسبه خواهد بود.

مطلب مرتبط :   مجازات، اختراع، مخترع، اختراعات، اسرار، اشد

که در آن k تعداد کل سوالات، تعداد پاسخ های درست p ، تعداد پاسخ های غلط q وs2 واریانس کل سوالات است سوالات به صورت ارزشی باشند(هر سوال ارزش مربوط خود را داشته باشد)آلفای کرونباخ از رابطه زیر میزان پایایی آزمون را محاسبه می کند.

که در آن k تعداد سوالات، si2 واریانس هر سوال و s2 واریانس کل سوالات می باشد.
پایایی پرسشنامه: از آنجا که یک پرسشنامه با تعدادی سوال(مانند طیف 5 گزینه ای لیکرت) مانند یک آزمون است، می توان از رابطه (1) مقدار پایایی را به کمک آلفای کرونباخ به دست آورد. اما اگر به جای سوالات یا ماده ها، آزمون از بخش ها یا قسمت هایی تشکیل شده باشد مثل زمانی که یک آزمون از تعدادی خرده آزمون تشکیل شده است و بخواهیم از آن ها در محاسبه ضریب پایایی کل آزمون استفاده کنیم، باز هم می توان از روش آلفای کرونباخ مطابق با رابطه ( 1) استفاده کرد.
روش آلفای کرونباخ نه تنها برای گزینه های دو ارزشی صفر و یک، بلکه برای گزینه های چند ارزشی (مانند طیف 5گزینه ای لیکرت) نیز قابل استفاده است. اگر بخش های آزمون یا خرده آزمون هایی که از مجموع آنها آزمون کلی تشکیل شده است به طور جداگانه نمره گذاری شوند، در آن صورت ضریب آلفا مستلزم این نیست که تک تک سوالات به صورت صحیح و غلط باشند.در صورتیکه ضریب آلفای بدست آمده بالاتر از معیار 0.7 باشد پایایی آزمون تایید می گردد. پایایی پرسشنامه نهایی(تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری در قالب جدول شماره 3-2 ارائه شده است:
جدول شماره 3-2 ضریب پایایی تحقیق
تعداد سوالات ضریب آلفای کرونباخ تایید/رد
18 0.895 تایید
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- مقدمه: