دانلود پایان نامه

3-1- روش پژوهش
روش تحقیق مراحل و اصولی است که برای پاسخگویی به سؤال یا آزمون مورد نظر بهکار میرود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر و سریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیقی مورد نظر کمک کند (نادری و نراقی، 1388، ص31). محقق با انتخاب روش تحقیق مناسب، اعتبار و اعتماد پذیری یافتههای خود را افزایش میدهد. هدف کلی این پژوهش تعیین اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای مزبور نسبت به اینترنت میباشد. بنابراین با توجه به اهداف، ماهیت موضوع، جامعه آماری و شرایط زمانی و مکانی، تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی میباشد. توصیفی است چرا که به بررسی و وصف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع، بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی میپردازد و پیمایشی است زیرا که سعی دارد با بهکارگیری دقیق از روشهای علمی، از طریق مطالعه نمونه (نسبتاً محدود) پاسخگویان گزینش شده از گروهی بزرگتر، به استنتاجهایی در مورد آن گروه بزرگ نائل آید (کومار، 1381، ص48). بنابراین با توجه به موارد بیان شده پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است.
3-2- جامعه آماری
هدف اساسی هر تحقیق، کشف قوانین و اصول کلی حاکم بر یک جامعه آماری است. جامعه عبارت است از تعدادی عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که میان همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (شعبانی و سعادت، 1388). جامعه آماری پژوهش حاضر دارای دو بخش است:
الف. دانشجویان سال اول رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای اصفهان و علومپزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی 1389- ١٣90.
ب. دانشجویان سال آخر رشته کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علومپزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی1386 -١٣٨7. جدول 3-1 جامعه پژوهش را به تفکیک دانشگاههای مزبور نشان میدهد.
جدول 3-1. جامعه آماری پژوهش
سال تحصیلی
دانشگاه سال اول سال آخر مجموع
اصفهان 22 نفر 31 نفر 53 نفر
علومپزشکی اصفهان 16 نفر 22 نفر 38 نفر
کل 38 نفر 53 نفر 91 نفر
3-3- روش و طرح نمونهگیری
در این پژوهش، با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری از روش سرشماری بهرهجویی شد، در این روش دادههای همه واحدهای جامعه پژوهش که موضوع بررسی را تشکیل میدهند، استفاده شده و کلیه افراد جامعه آماری مورد بررسی قرار میگیرند.
3-4- حجم نمونه و روش محاسبه
جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان سال اول و سال آخر رشته کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان که در سال تحصیلی 1389-1390 مشغول به تحصیل میباشند، تشکیل داده که 91 نفر را شامل میشود.
3-5- ابزار گردآوری دادهها
اجرای هر پژوهش نیازمند ابزاری جهت گردآوری دادهها، به منظور پاسخگویی به سؤالات و تبیین آنها میباشد. یکی از ابزارهای متداول جهت جمعآوری اطلاعات، پرسشنامه میباشد، لذا در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت سؤالها و اهداف آن، از پرسش نامه «سنجش نگرش نسبت به اینترنت» که حقایق و همکاران مبادرت به تدوین آن کرده، جهت گردآوری دادهها بهرهجویی شدهاست. متغیرهای جمعیت شناختی شامل جنسیت، تأهل، سن، رشته تحصیلی، و دانشگاه محل تحصیل میباشد. با توجه به چارچوب پژوهش، پرسشنامه از چهار بخش و با توجه به زمینههای موضوع مدلIAS مشتمل بر چهار خرده مقیاس احساس خودکارآمدی، مفید دانستن اینترنت، اضطراب اینترنت و لذتبخش بودن اینترنت تنظیم شده که هر خرده مقیاس شامل 10 سؤال است و هر سؤال در یک طیف لیکرت پنج درجهای (کاملاً موافقم، موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم و کاملاً مخالفم) میباشد. در جدول 3-2 تناظر سؤالات پرسشنامه با پرسشهای پژوهش مورد توجه واقع شدهاست.
جدول 3-2. تناظر سؤالات پرسشنامه با هر یک از پرسشهای پژوهش
عنوان سؤال شماره سؤال تعداد
لذت بخش بودن ینترنت 1، 5، 9، 13، 17، 21، 25، 29، 33، 37 10
مفید دانستن اینترنت 2، 6، 10، 14، 18، 22، 26، 30، 34، 38 10
اضطراب اینترنت 3، 7، 11، 15، 19، 23، 27، 31، 35، 39 10
احساس خود کارآمدی 4، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32، 36، 40 10
3-5-1- روایی پرسشنامه
به منظور سنجش اعتبار ابزار گردآوری دادهها، پرسشگر مجدداً روایی و پایایی پرسشنامه را به منظور تجدید اعتماد خاطر اندازهگیری کرد. از نظر مفهومی، روایی درصدد پاسخگویی به این مطلب است که، آیا ابزار یا رویه اندازهگیری آنچه را که تصور اندازهگیری دارد، انجام داده و اندازه میگیرد؟ (شعبانی و سعادت، 1388، ص78-79)؛ به عبارت دیگر هدف از روایی ابزار آن است که وسیله اندازهگیری بتواند خصیصهها و ویژگیهای مورد نظر را اندازهگیری کند (خاکی، 1378، ص228). روشهای متعددی برای تعیین ابزار اندازهگیری وجود دارد که از میان آنها میتوان به روایی محتوا ، روایی سازه ، روایی وفاقی و روایی همگرا اشاره نمود. برای روایی پرسشنامه “سنجش نگرش اینترنتی”، از روایی محتوایی استفاده شد.