دانلود پایان نامه
28. مطمئن هستم توانایی استفاده از موتورهای جستجو (Google, Yahoo) را دارم. 33/4 1 71/11 001/0
32. مطمئن هستم توانایی استفاده از برنامههای استاندارد مربوط به ساختن سایتهای شخصی و صفحات خانگی مانند (HTML) را دارم. 14/3 28/1 96/0 34/0
36. مطمئن هستم توانایی استفاده از نرم افزارهای مربوط به ساختن سایتهای شخصی مانند (HTML و…) را دارم. 02/3 22/1 18/0 85/0
40. مطمئن هستم توانایی پیدا کردن اطلاعات مورد نیازم در اینترنت، را دارم. 01/4 02/1 83/8 001/0
بنابر یافتههای جدول 4-17، در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون «t» در سطح 001/0 استفاده شد و با توجه به این که میانگینهای حاصله در تمامی موارد از میانگین فرضی (3) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی در مواردی از قبیل کسب توانایی در ارسال پیام الکترونیکی، استفاده از جستجوگر اینترنتی، توانایی در بحث کردن از طریق اینترنت، توانایی برقراری ارتباط با دیگران، یافتن وب سایتهای مفید، توانایی استفاده از موتورهای جستجو، توانایی استفاده از برنامههای استاندارد مربوط به ساختن سایتهای شخصی و صفحات خانگی و توانایی کسب اطلاعات مورد نیاز از طریق اینترنت، تأثیرگذار بوده است.
4-4- یافتههای فرعی بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی (جنسیت، وضعیت تأهل، دانشگاه، سن، و سال تحصیلی)
4-4-1- یافتههای فرعی بر اساس جنسیت
جدول 4-18. مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس جنسیت
نگرش دانشجویان مرد زن
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
اضطراب اینترنتی 30/4 31/0 78/3 77/0
مفید بودن اینترنت 33/4 36/0 94/3 70/0
لذت بخش بودن اینترنت 97/3 51/0 74/3 80/0
احساس خودکارآمدی 04/4 37/0 71/3 94/0
بنابر یافتههای جدول 4-18، بررسی میانگینها نشان میدهد میانگین نظرات دانشجویان مرد در خصوص مؤلفههای اضطراب اینترنتی، مفید بودن اینترنت، لذت بخش بودن اینترنت و احساس خودکارآمدی کمی بزرگتر از میانگین نظرات دانشجویان زن میباشد.
جدول 4-19. نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانسها
متغیر F df1 df2 Sig
اضطراب اینترنتی 22/1 1 77 23/0
مفید بودن اینترنت 03/1 1 77 28/0
لذت بخش بودن اینترنت 64/1 1 77 20/0
احساس خودکارآمدی 71/1 1 77 18/0
بنابر یافتههای جدول 4-19، F مشاهده شده برای آزمون لوین در سطح 001/0 تفاوت معناداری را نشان نمیدهد. بنابراین فرض صفر یعنی فرض همگنی واریانسها پذیرفته میشود.
جدول 4-20. نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس جنسیت
منبع متغیر مجموع مجذورات df میانگین مجذورات F سطح معناداری ضریب اِتا
جنسیت اضطراب اینترنتی 79/2 1 79/2 32/5 02/0 16/0
مفید بودن اینترنت 55/1 1 55/1 55/3 06/0 10/0