دانلود پایان نامه

بنا به تعریف یکی از مراجع مهم اضطراب عبارت است از نگرانی پیشاپیش نسبت به خطرها یا بدبختیهای آینده، توأم با احساس بیلذتی با نشانههای بدنی تنش. منبع خطر پیشبینی شده میتواند درونی یا بیرونی باشد (دادستان، 1378). بررسیهای اخیر نشان دادهاند که اختلالات اضطرابی دارای بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت هستند، به طوریکه از هر چهار نفر یکی واجد معیارهای تشخیصی لااقل یک اختلال اضطرابی است. میزان شیوع این اختلال 7/17 درصد است. زنان با شیوع مادامالعمر 2/19 درصد، بیشتر ممکن است دچار یک اختلال اضطرابی شوند (کاپلان و سادوک، 1380).
2-7-2- علایم اضطراب
علایم اضطراب را میتوان به صورت زیر توصیف کرد:
1. علایم روانی اضطراب
احساس فشار و هیجان و سرانجام اینکه رویداد ترسناکی در شرف وقوع میباشد، احساس ناراحتی، غصه و نگرانی، عدم توانایی در آرامش عضلانی و آرام سازی طبیعی و زودرنجی، ناآرامی، ضعف تمرکز حواس و فقدان تفکر، خستگی و تحلیل عصبی، تحریکپذیری، بیخوابی ابتدایی (بیخوابی آغاز شب)، حملههای ترس و هراس و احساس ناامنی و درخودماندگی.
2. علایم اجتماعی اضطراب
احساس نگرانی از برقراری ارتباط با دیگران، احساس ترس از فقدان کنترل، ابراز رفتارهایی که موجب جلب توجه میگردد، انزوا و کنارهگیری کردن، داشتن رفتارهای پرخاشگرانه و طلبکارانه.
3. علایم ادراکی اضطراب
محو شدن ادراک، بیتوجهی در انتخاب، دقیق شدن روی جزئیات، عدم توانایی در یادگیری و ارایه استدلال، دمدمی مزاج بودن، تغییر رأی در مدت کوتاه، بیداری طولانی و حالت تدافعی داشتن.
4. علایم جسمانی اضطراب
– سیستم قلبی- عروقی: افزایش ضربان قلب، تپش قلب، کاهش ضربان قلب و درد در ناحیه سینه؛
– سیستم تنفسی: افزایش دفعات تنفس، کوتاهی تنفس، خمیازه و آه کشیدن و احساس فشار در سینه؛
– سیستم گوارشی: تهوع و استفراغ، آروغ زدن، اسهال، شکم درد، بیاشتهایی و کاهش وزن؛
– سیستم ادراری: تکرار و افزایش دفعات ادرار و بیاختیاری در ادرار؛
– سیستم عضلانی و اسکلتی: احساس کوفتگی و درد، افزایش ضعف عضلات (کاپلان و سادوک، 1380).
2-7-3- علایم اضطراب از دیدگاه کاپلان و سادوک
آگاهی از احساسهای فیزیولوژیک (تپش قلب، تعریق، تنگی قفسه سینه، لرزش زانوها و صدای مرتعش)؛
آگاهی از وجود عصبانیت و ترس؛ اضطراب ممکن است در نتیجه احساس شرم افزایش یابد.
بعضی از اینکه میفهمند دیگران متوجه اضطراب آنها شده یا اگر نشدهاند شدت آن را تشخیص دادهاند، دچار حیرت خواهند شد. علاوه بر آثار حرکتی و احشایی اضطراب، تأثیر آن بر تفکر، ادراک و یادگیری نباید از نظر دور بماند. اضطراب پیدایش گیجی و دگرگونی ادراک را نه تنها در ارتباط با زمان و مکان بلکه افراد و معنایی حوادث تسهیل میکند.
2-8- اضطراب اینترنتی
با حضور رایانهها و اینترنت و فناوری آنها در محیطهای علمی و آموزشی و حتی منازل، فضای کار و پژوهش دگرگون شدهاست. اما علیرغم این تحول و دگرگونی، دانشجویان، معلمان و حتی متخصصانی وجود دارند که بنابر دلایلی رایانه و قابلیتهای آن را طرد میکنند. بسیاری از آنها خود را همگام با سرعت پیشرونده فناوری روز نمیدانند و از کسب مهارتهای لازم به دلیل اضطراب و باورهای منفی و غیرمنطقی سرباز میزنند. پژوهشگران این حوزه معتقدند عامل اصلی بازدارنده در کار با رایانه و اینترنت را باید در اضطراب رایانه و اضطراب اینترنت جستجو کرد (غلامعلی لواسانی، ١٣٨١). امروزه اینترنت نقش مهمی را در رفتار اطلاعیابی افراد، خصوصاً دانشجویان بازی میکند. کاربرانی که اطلاعات را بر روی اینترنت جست وجو میکنند، ممکن است همانند کاربرانی که فقط به جست وجوی اطلاعات در کتابخانه میپردازند، رفتار نکنند، زیرا که تفاوتی در فعالیتهای فیزیکی این دو گروه از کاربران وجود دارد. کاربرانی که اطلاعات را در کتابخانه جست وجو می کنند، معمولاً از مکانی به مکانی دیگر حرکت میکنند و میتوانند رسانه اطلاعاتی را لمس کنند و ببینند، اما این مورد برای کاربران اینترنت وجود ندارد. برخی از دانشجویان ، اینترنت را محمل امنی جهت انجام تحقیق و پژوهش به حساب میآورند، اما برای برخی دیگر نشانههایی از اضطراب را فراهم میآورد که میتواند در استفاده موفقیت آمیز آنها از اینترنت تأثیری سوء بگذارد. این اضطراب اولیه در استفاده از رایانه و اینترنت می تواند منشأ ایجاد اضطراب بیشتر برای دانشجویان و منجر به استفاده غیرمفید از آن شود. اضطراب اینترنتی در بین دانشجویان یک مسئله عادی محسوب میگردد و مشخصات این احساس عبارت است از: داشتن احساس منفی ، از جمله تردید، تنش ، ترس و نابسامانی ذهنی (خدیوی، 1383 ). بررسی میزان شیوع اضطراب رایانه و اینترنت نشان میدهد که آن را باید در جوامع جدی گرفت، به عبارت دیگر اضطراب رایانه و اینترنت مسأله نادر و کمیابی بهویژه در میان دانشآموزان و دانشجویان نیست، همینطور پیامدهای منفی اضطراب رایانه و اینترنت مانند کاهش عملکرد مطلوب افراد در محیط کاری بیانگر آن است که باید اقدامات جدی برای شناخت و رفع آن در جامعه به عمل آید.
2-8-1- تاریخچه اضطراب اینترنتی
در حالیکه تاریخچه واقعی اضطراب اینترنتی مشخص نیست، اما به نظر میرسد از زمانیکه افراد از اینترنت برای کارهای خود استفاده میکردند و از زمانیکه اینترنت وارد زندگی، کار و درس انسانها شد، افراد دچار نوعی از اضطراب شدند که به آن اضطراب اینترنتی گفته میشود.
2-8-2- تعریف اضطراب اینترنتی
علیرغم پژوهشهای گسترده در سالهای اخیر، در زمینه تعریف این اختلال هنوز بین روانشناسان توافق حاصل نشدهاست، بهعلاوه یک نظریه جامع که بتواند تعیین کند چگونه این اختلال به بهداشت روانی یا اجتماعی ارتباط پیدا میکند، وجود ندارد.
اضطراب اینترنتی زمانی به وجود می آید که یک دانشجو برای تحقق اهداف یک کار تحقیقی در اینترنت، اقدام به جستجوی منابع نموده و متوجه میشود که توانایی کافی برای انجام این جستجو را ندارد. اضطراب اینترنتی میتواند در طول تحصیل دانشجو زیانبار باشد و مطالعات نشان داده که حتی این امر بر اعتماد به نفس او اثر گذاشته است . (خدیوی، 1383).