دانلود پایان نامه
امیدوار، احمد، صارمی، علیاکبر. (1381). اعتیاد به اینترنت (توصیف – سبب شناسی- پیشگیری- درمان و مقیاسهای سنجش اختلال اعتیاد به اینترنت. مشهد: انتشارات تمرین.
باباپور میاندوآب، غلامصفدر. (1376). بررسی تأثیر اضطراب بر عملکرد کارکنان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اداری و مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
برکهارت، گری. (1378). وضعیت اینترنت در ایران. (ترجمه زهی موسوی). تهران: کیان رایانه.
جونز، دنیس. (1380). همه کار با اینترنت. (ترجمه مسعود پاک نظر). تهران: مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران.
حاجیزینالعابدینی، محسن. (1385). بررسی استفاده از منابع اینترنتی. (نشریه الکترونیکی عطف).
حافظ نیا، محمدرضا. (1387). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
حسن زاده، رمضان، محمودی عالمی، قهرمان، جوادیان، مریم (۱۳۸۸). بررسی میزان اضطراب کامپیوتر در اعضای هیأت علمی و مدیران. نشریه افق دانش. ۱ (۴۳).
حقایق، سید عباس، کجباف، محمد باقر، شعبانی، احمد، نیکبخت، محمد، فراهانی، حجت ا… (١٣٨۷). ویژگی های روانسنجی مقیاس نگرش نسبت به اینترنت. مجله مدیریت اطلاعات سلامت. ۵ (1). ۶۵-۷١.
خاکی، غ. ر. (1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات درایت.
خدیوی، شهناز (١٣٨٣). مروری بر اضطراب کتابخانه ای در کتابخانه های دانشگاهی. فصلنامه کتاب. ١۵ (١).
٣٨٣ -١١۴.
خدیوی، شهناز، عابدی، محمدرضا، شعبانی، احمد (١٣٨٣). بررسی اضطراب کتابخانهای و اضطراب منابع الکترونیک در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی. ٨ (٣). ١١۵-١٣۰.
دادستان، پریرخ. (1378). روانشناسی مرضی، تحولی از کودکی تا بزرگسالی. تهران: انتشارات سمت.
دهقانیپوده، لیلا. (1388). بررسی مقیاسهای نگرش دانشجویان بر کاربرد اینترنت در دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی بر حسب مؤلفههای دموگرافیک. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی. دانشگاه اصفهان.
دیویس (1992). چشم اندازهای جدید روانشناسی اجتماعی. مجله پژوهشهای روانشناختی. ١٣ (١). ۵١-٨۴.
رحیمی، مهرک، یدالهی، سمانه (1388). بررسی اضطراب رایانه دانش آموزان دوره متوسطه و ارتباط آن با میزان استفاده از رایانه و تملک رایانه شخصی. مجموعه مقالههای چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیک. قابل دسترس در آدرس:
http://www.civilica.com/Paper-ICELEARNING04-ICELEARNING04_018. html
زکی، محمد علی (١٣٨۵). آزمون و اعتباریابی مقیاس نگرشهای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و اصفهان به اینترنت. فصلنامه علوم و فناوری. ۲۲ (١و۲). ۲۹- ۵٨.
زکی، محمد علی (١٣٨۵). خودکارآمدی کامپیوتر: سنجش و جایگاه آن در مدل پذیرش فنآوری اطلاعات (مطالعه موردی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های اصفهان و آزاد اسلامی شهرضا). مجله گلوبال مدیا ژورنال دانشگاه تهران. برگرفته از سایت:
www. Global Media Journal, University Of Tehran. com
زمانی، بی بی عشرت. (1381). جایگاه اینترنت در آموزش عالی. (مجموعه مقالات کاربرد تکنولوژی آموزشی). اراک: انتشارات دانشگاه اراک.
سامانی، سیامک. دلاورپور، محمد. (1385). بررسی دانش و نگرش دانشجویان دختر در خصوص اینترنت بر سطح اضطراب و میزان استفاده از اینترنت. مجموعه مقالات همایش سراسری زنان و اینترنت در هزاره سوم. تهران: دفتر امور زنان سپاه.
شعبانی، احمد، سعادت، رسول. (1388). سمینار و پیشنهادیه نویسی در کتابداری و اطلاعرسانی. تهران: چاپار.
شفیعی، شفیع. (1386). اینترنت و نقش آن در زندگی اجتماعی. تهران: امیرکبیر.
شیری، علی اصغر. (1378). اینترنت جنبههای نظری و کاربردی آن. تهران: نشر کتابدار.
شیری، علی اصغر. (1378). درآمدی بر شبکه جهانی اینترنت: اینترنت جنبههای نظری و کاربردی آن (در کتابخانه، مراکز آموزشی و تحقیقاتی). تهران: کتابدار.