دانلود پایان نامه

جدول 4-15. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به لذت بخش بودن اینترنت با میانگین فرضی (3)
لذت بخش بودن اینترنت میانگین انحراف معیار t سطح معناداری
3. موقع استفاده از اینترنت احساس نمیکنم عصبی هستم. 62/3 20/1 59/4 001/0
7. هرگاه با دیگران در مورد اینترنت صحبت میکنم، راحت هستم (آرام هستم). 83/3 18/1 28/6 001/0
11. موقع کار با اینترنت، احساس آسودگی میکنم (آرام هستم). 68/3 10/1 50/5 001/1
15. فکر نمیکنم جستجو در اینترنت ترسناک باشد. 14/4 22/1 32/8 001/0
19. هرگز از کار با اینترنت دچار احساس ناکامی نشدهام. 38/3 23/1 74/2 008/0
23. اینترنت مرا تهدید نمیکند. 54/3 26/1 84/3 001/0
27. موقع کار با اینترنت، احساس اضطراب نمیکنم. 97/3 08/1 07/8 001/0
31. اینترنت باعث ناراحتی (عدم آرامش) من نمیشود. 89/3 08/1 25/7 001/0
35. مواجهه با جستجوگرهای اینترنتی باعث ناراحتی (نگرانی) من نمیشود. 91/3 10/1 36/7 001/0
39. از برقراری ارتباط با دیگران از طریق اینترنت، احساس راحتی میکنم. 81/3 15/1 23/6 001/0
بنابر یافتههای جدول 4-15، در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون «t» در سطح 001/0 استفاده شد که با توجه به این که میانگینهای حاصله در تمامی موارد از میانگین فرضی (3) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر میباشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی در مواردی از قبیل مدیریت هیجانات، آرامش عصبی، احساس آسودگی، عدم احساس ناکامی و احساس تهدید و اضطراب از سوی اینترنت، احساس راحتی در ارتباط با دیگران در هنگام استفاده از اینترنت، تأثیرگذار بوده است.
سؤال چهارم پژوهش: میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت تا چه حد است؟
جدول 4-16. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت با میانگین فرضی (3)
میانگین فرضی میانگین انحراف معیار t سطح معناداری
3 76/3 88/0 62/7 001/0
بنابر یافتههای جدول 4-16، در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون «t» در سطح 001/0 استفاده شد و با توجه به این که میانگین حاصله (76/3) از میانگین فرضی (3) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر میباشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت اثر داشته است.
جدول 4-17. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت با میانگین فرضی (3)
احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت میانگین انحراف معیار t سطح معناداری
4. به توانایی در ارسال پیام الکترونیکی به دیگران اطمینان دارم. 99/3 21/1 22/7 001/0
8. اطمینان دارم که میتوانم از یک جستجوگر اینترنتی استفاده کنم. 06/4 11/1 49/8 001/0
12. مطمئن هستم که توانایی به بحث گذاشتن موضوعاتی را از طریق اینترنت با دیگران دارم. 47/3 09/1 80/3 04/0
16. مطمئن هستم که میتوانم یک پیام الکترونیکی جدید را به دیگران بفرستم (Forwardکردن آن). 10/4 25/1 79/7 001/0
20. مطمئن هستم که میتوانم وب سایتهای مفید را پیدا کنم. 44/3 22/1 21/3 002/0
24. مطمئن هستم توانایی برقراری ارتباط با دیگران از طریق اینترنت را دارم. 77/3 10/1 25/6 001/0