دانلود پایان نامه

2. سازگاری دانشجویان دانشگاههای مورد مطالعه با مباحث فناوری اطلاعات؛
3. رفع موانع و مشکلات موجود در برقراری ارتباط با رایانه و کاهش اضطراب دانشجویان؛
4. تشخیص و آگاهی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان از مهارت و توانایی دانشجویان در ارتباط با رایانه و مسائل آن.
1-5- سؤالهای پژوهش
1-5-1- میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اضطراب اینترنتی تا چه حد است؟
1-5-2- میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به مفید بودن اینترنت تا چه حد است؟
1-5-3- میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به لذت بخش بودن اینترنت تا چه حد است؟
1-5-4- میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت تا چه حد است؟
1-6- تعریف اجزاء مسأله
1-6-1- استفاده از اینترنت
ایگباریا و همکاران استفاده را به معنای زمان و دفعاتی که شخص صرف استفاده از یک سیستم خاص می کند، تعریف کردهاند (1995). در واقع میزان و استفاده از اینترنت را میتوان چنین تعریف کرد؛ دفعات استفاده روزانه از اینترنت و تنوع استفاده از اینترنت (تئو و همکاران ، 1999، ص117).
در اینجا منظور از استفاده، نوع کاربرد اینترنت از خدمات الکترونیکی همانند وب، پست الکترونیکی، چت، دانلود و گروههای خبری میباشد که از این ابزار اطلاعاتی در جهت فعالیتهای علمی، آموزشی، سرگرمی و اجتماعی بهره گرفته میشود.
1-6-2- اضطراب
اضطراب، احساسی است که با درجات مختلفی از ترس و نگرانی شناخته میشود. اضطراب غالباً به عنوان یک مکانیزم یا سازوکار خود ایمنی در واکنش به موقعیتهای تهدید کننده ظاهر میشود. معمولاً، سطح بالای برانگیختگی روانشناختی و فیزیولوژیکی که با اضطراب همراه است، زمینههای ترس را فراهم میکنند (مثنوی، 1385).
1-6-3- اضطراب رایانه
اضطراب رایانه ابتدا توسط رائوب (1981) تعریف شد:
واکنشهای احساسی پیچیدهای است که در افراد بازخوانی میشود که رایانه را به عنوان یک تهدید شخصی تعریف میکنند.
اضطراب رایانه عبارت است از وجود هیجانهای منفی در هنگام کار با رایانه (درینینا ، 1995).
اضطراب رایانه که در زمان استفاده از رایانه بوجود میآید، در حقیقت تصور استفاده از رایانه در آینده است و یک ویژگی شخصی یا رفتاری (درونی) نمیباشد (مثنوی، 1385).
اضطراب رایانهای به منزله یک سازه روانشناختی، امروزه توجه زیادی را به خود جلب کردهاست و به عنوان ترس از رایانه هنگام کاربرد آن یا بررسی امکان کاربرد رایانه، تعریف میشود. گروهی دیگر آن را شامل بیزاری، هراس، خصومت، و پرخاشگری به رایانه تعریف میکنند (احمدی ده قطبالدینی، 1388).
1-6-4- اینترنت
اینترنت مجموعهای از هزاران شبکه رایانهای کوچک و بزرگ در سراسر جهان است که با استفاده از یک رشته پروتکلهای ارتباطی که در قالب نرمافزارها تهیه شدهاست، موجب تسهیل فرآیند تبادل اطلاعات در سطح جهان میگردد (شیری، 1378، ص 65).
1-6-5- خودکارآمدی
این واژه در حوزههای ویژهای نظیر رایانه به سرعت مورد توجه قرار گرفتهاست. خودکارآمدی، تأثیر مهمی بر شناخت، انگیزش و خلق افراد دارد. خودکارآمدی به انتظار و اعتماد افراد و به این موضوع اشاره دارد که عکس العملهایی که در مقابل پدیده ها و وقایع نشان می دهیم، می تواند تأثیر با اهمیتی داشته باشد.
خودکارآمدی رایانه به باورهای کاربران نسبت به تواناییهای خود برای انجام تکالیف خاص به کمک رایانه، اطلاق میشود و نشان دهنده قضاوت فرد از خود برای استفاده از رایانه است (احمدی ده قطبالدینی، 1388).
مفهوم خودکارآمدی درباره اهمیت افرادی است که می توانند با موفقیت، با موقعیت های دشوار رویاروی شوند. بیشتر دانش افراد درباره فرآیند و توسعه خودکارآمدی از پژوهش و نظریات باندورا ناشی می شود که خودکارآمدی را به معنای اعتقاد و قضاوت فرد نسبت به توانمندیها و مهارتهای خود جهت سازماندهی و انجام یک رشته فعالیتهایی که در موقعیت ویژه بدان نیاز است، تعریف میکند (باندورا، 1997، ص84).