دانلود پایان نامه

از جمله امکانات اینترنت که موجب تسریع ارتباطات بشری و تبادل افکار گردیده، شبکه جهانی وب است (صابری و صدیقی، 1383). یکی از مزیتهای وب فراهم کردن دستیابی به منابع اصلی اطلاعات است. وب دستیابی به منابع یادگیری با کیفیت بالا، امکان برقراری ارتباط با افراد از طریق پست الکترونیک، و نیز اطلاع رسانی، تبادل نظر و تعادل فرهنگی و بینالمللی و یادگیری مشارکتی را ممکن میسازد (عطاران، 1383). از سال 1990، به دنبال اختراع وب، متن کامل مقالههای منتشر شده در مجلههای علمی به صورت الکترونیکی و دسترسی آزاد در اختیار پژوهشگران قرار میگیرد به صورتی که وب به یکی از مجراهای اصلی ارتباط علمی میان پژوهشگران تبدیل شدهاست (نوروزی، 1385). شبکه جهانی وب یکی از مهمترین ابزارهایی است که از آن به مثابه اصلیترین ابزار برای دسترسی به اطلاعات استفاده میشود.
2-4-3- کارکردهای اینترنت
اینترنت همانگونه که بر سازمان و حیات اقتصادی جوامع تأثیر گذاشته، حیات فردی و روزمره افراد را تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از فعالیتهایی که افراد به واسطه اینترنت انجام میدهند در حیات روزمره نقش اساسی دارند و استفاده از اینترنت برای انجام آنها موجب تسهیل در انجام این فعالیتها شده است. اینترنت دارای کارکردهای گوناگونی است از جمله میتوان به کارکردهای آموزشی، سرگرمی، و خدماتی اشاره کرد:
تفریح و سرگرمی: تفریح و سرگرمی از جمله کارکردهای اینترنت میباشد. اینترنت با ایجاد فضایی تفننی، بدیع و هیجانانگیز، چه مستقیم به واسطه ابزار برخط تفریح و سرگرمی و چه با بازیهای رایانهای و البته تفنن ساده و معمول وبگردی به همراه سرک کشیدن در گپهای مورد علاقه، گروههای اجتماعی مختلف با انگیزههای متفاوتی را مجذوب خود کردهاست که در این میان جوانان بیشترین استفادهکننده آن هستند (وتیل ، 1997).
خدماتی: اینترنت، امکان ارتباط راه دور، خرید اینترنتی، نامهنگاری، انجام معاملات و پرداخت صورت حسابها زندگی را برای افراد، ساده و راحت کردهاست. گستردگی کارکردهای اینترنت سبب شده که گروه های گوناگون، مؤسسات، سازمانها و نهادها و حتی افراد معمولی برحسب مورد و نیاز خود به این شبکه روی بیاورند و از آن استفاده برند. قابلیت مهم وب جهانی موجب شده تا بتوان همه چیز را درباره همه موضوعها از کسب اخبار، اطلاعات و یافتن شغل گرفته تا موضوعات جزیی مانند بلیط هواپیما، تدارکات اقامت در هتل، خرید و فروش اتومبیل، اطلاعات مربوط به انواع فروشگاهها، قیمت اجناس در آن جستوجو کرد (ابراهیمی، 1380).
2-5- محیطهای اینترنت
اینترنت نه فقط یک محیط، که چندین محیط محسوب میشود؛ اگرچه بین محیطهای گوناگون اینترنت همپوشی فراوانی وجود دارد، اما این محیطها از نظر برخی مشخصات بنیادین (که به هنگام تجربهی این محیطها بر رفتار ما اثر میگذارند) با یکدیگر تفاوت دارند:
نخستین محیط شبکه جهانی، وب است. از این محیط به عنوان گونهای کتابخانه یا قفسه مجلات استفاده میشود؛ جستجوهای علمی بخشی از این قسمت محسوب میشوند.
پست الکترونیکی به صورت یکی از محیطهای اینترنتی بسیار مهم برای کاربران درآمدهاست و در کنار وب به عنوان یکی از فناوریهای ضروری تلقی میشود. از این قابلیت جهت برقراری ارتباط با دوستان و خانواده استفاده میشود.
محیط دیگر در اینترنت، محیط بازی است، محیطهای مجازی که چندین عامل را با هم میآمیزند تا بین کاربران حس وابستگی قویتری را نسبت به مکان و جامعه ایجاد نماید.
یکی از مهمترین و پرطرفدارترین محیطهای اینترنت، گفتگوهای همزمان است. اشخاص بهواسطه این محیط میتوانند همزمان وارد اتاقهای گفتگو شده و در گفت و شنودهای همزمان با دیگران شرکت جویند (احسانی، 1386).
2-6- میزان استفاده از اینترنت در جهان
طبق برآوردهای انجام شده، شبکه اینترنت تا پایان ماه آوریل سال 1998 بالغ بر 000،750،115 استفاده کننده در جهان داشته که 70 میلیون نفر در امریکا و کانادا، 23 میلیون نفر در اروپا، 14 میلیون نفر در آسیا و اقیانوسیه، 7 میلیون نفر در امریکای جنوبی، 1 میلیون نفر در آفریقا و 000،525 نفر در خاورمیانه از این شبکه استفاده کردهاند (شیری، 1378). گسترش اینترنت در جوامع بشری روبهرشد است. کاربرد رسانه چندگانهای چون اینترنت نشانگر اهمیت و جایگاه ویژه آن میباشد. طبق آخرین آمارها و تحلیلهای ارائه شده در سایت سازمان جهانی اینترنت، تعداد کسانی که در سراسر دنیا در سال 2010 به اینترنت دسترسی داشتند در جدول 2-1 نشان داده شدهاست.
جدول 2-1. میزان استفاده از اینترنت بر حسب مناطق جغرافیایی در سال 2010
منطقه کاربران
(درصد) کاربران
(میلیون نفر) جمعیت
آفریقا 9/10 700،931،110 050،779،013،1
آسیا 5/21 396،094،825 852،792،834،3
اروپا 58/4 448،069،475 511،319،813
خاورمیانه 8/29 946،240،63 924،336،212
آمریکای شمالی 4/77 500،224،266 450،124،344
آمریکایلاتین و کاراییب 5/34 836،689،204 972،556،592
اقیانوسیه/استرالیا 3/61 990،263،21 201،700،34
منبع: سایت جهانی اینترنت
آمارها حاکی از نابرابری در دسترسی و کاربرد فناوری و اینترنت میباشد، این نابرابری سبب کاهش اطلاعات و پسماندگی از علم روز بهویژه در کشورهای محروم میشود (چارلز ، 2010).