دانلود پایان نامه
2-6-1- گزراش رسمی درباره میزان کاربران اینترنت تا آغاز سال 2011
اتحادیه بین المللی ارتباطات دوربرد سازمان ملل متحد اعلام کرد: تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان تا آغاز سال 2011 میلادی به بیش از دو میلیارد نفر رسیدهاست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر کل اتحادیه بین المللی ارتباطات دوربرد در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: “در آغاز سال 2000، فقط 250 میلیون کاربر اینترنت در جهان وجود داشت”. وی افزود: “تا آغاز سال2011، تعداد کاربران اینترنت به دو میلیارد نفر افزایش یافت. جمعیت جهان در آغاز سال 2011 از 6 میلیارد و 800 میلیون نفر فراتر رفته و اکنون از هر سه نفر سکنه جهان، تقریباً یک نفر کاربر اینترنت است” (آقاجانی فشارکی، 1389).
اطلاعات تازهای که در پایگاه اتحادیه بینالمللی ارتباطات دوربرد منتشر شده، نشان میدهد تعداد کاربران اینترنت از یک میلیارد و هشتصد و شصت میلیون نفر در پایان سال 2009 به دو میلیارد و هشتاد میلیون نفر در پایان سال 2010 افزایش یافته است. در حالی که جمعیت جهان از شش میلیارد و هشتصد میلیون نفر فراتر رفته است، از هر سه نفر، تقریباً یک نفر کاربر اینترنت است. 57 درصد کاربران اینترنت در کشورهای در حال توسعه هستند.
2-6-2- میزان استفاده از پست الکترونیکی
یک سایت تحقیقاتی در نخستین روزهای سال 2011 گزارشی جامع از عملکرد اینترنت از تعداد پستهای الکترونیکی ارسال شده، دامنهها و سایتهای اینترنتی و تعداد کاربران متصل به شبکه در سال 2010 را منتشر کرد که به صورت جداولی منتشر شد. آغاز سال نو بهانه خوبی برای انتشار آمار و ارقام سال قبل است. در این میان تحلیل روند مهمترین عوامل و ارزشهای دنیای اینترنت در سال 2010 اقدام بسیار مثبتی در شناخت رشد بخشهای متعدد این حوزه است. به همین منظور، مؤسسه پینگدام تحقیقاتی انجام داده که گزارشی از وضعیت و ارقام تکامل وب و اینترنت در سال گذشته را ارائه میکند.
در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از کاربران شبکه، پست الکترونیکی امروزه و با گسترش خدمات پیامهای فوری، میکروبلاگها و شبکههای اجتماعی به عنوان یک ابزار ارتباطی از رده خارج به شمار میرود، در سال 2010 پیامهایی که از طریق پست الکترونیک جابجا شدند به رقم 107 تیلیارد ایمیل ارسال شده رسید. این بدان معنی است که در هر روز 294 میلیارد ایمیل ارسال شدهاست که از این تعداد 89 درصد هرزنامه بودهاند. بنابراین 262 میلیارد هرزنامه در هر روز به صندوق پستالکترونیکی کاربران ارسال میشود. در سال گذشته در تمام دنیا حدود 3 میلیارد پست الکترونیک وجود داشت.
تا 31 دسامبر سال 2010، 255 میلیون وب سایت در سراسر دنیا فعال بودند که از این تعداد 4/21 میلیون وب سایت در سال 2010 ساخته شدند. از این تعداد، بیشتر این سایتها برابر با 8/88 میلیون وب سایت با دامنه نوعcom. ثبت شدهبودند و 2/79 میلیون وب سایت با دامنههای محلی فعال بودند. در رتبه سوم دامنه net. با ثبت 2/13 میلیون وب سایت و در رتبه چهارم دامنههای org. با ثبت 6/8 میلیون سایت قرار گرفتند (معیدفر و همکاران، 1390).
2-6-3-میزان استفاده از اینترنت در ایران
براساس جدیدترین آمار منتشر شده تعداد کاربران اینترنت در ایران تا پایان فروردین ماه سال 1390 به 11 میلیون و 260 هزار نفر رسید. این در حالی است که سال 1389 در تیرماه، این میزان 7 میلیون و 350 هزار کاربر بود. قیمت اینترنت نیز طی سالهای اخیر تغییر چندانی نکرده اما ورود برخی خدمات اینترنت پرسرعت و بی سیم عملاً به رشد این وسیله ارتباطی منجر شدهاست. از سوی دیگر رشد سریع کاربران اینترنت در ایران، این کشور را در زمره کشورهای پرکاربر در این زمینه در قاره آسیا قرار داده و در منطقه نیز از نظر میزان کاربر در رده نخست قرار گرفته است. با این حال این میزان رشد در مقایسه با تعداد جمعیت کشور عملاً چندان وضعیت مطلوبی را نشان نمیدهد، به طوری که ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت در ایران عملاً از ضریب نفوذ بسیاری از کشورهای همجوار خود نیز پایینتر است. براساس گزارش شرکت فناوری اطلاعات ایران، از نظر ضریب نفوذ، پس از کشورهای اسرائیل، امارات، بحرین، کویت، قطر، لبنان و اردن در مقام هشتم در منطقه قرار گرفتهاست. مقامات ایرانی پیشبینی کردهاند که در برنامه پنج ساله چهارم، با توسعه شبکه دیتای خود و افزایش ضریب نفود اینترنت به 30 درصد، عملاً بیش از 22 میلیون کاربر را به اینترنت متصل خواهند کرد. محبوبترین کاربریها، ایمیل با 87 درصد وکسب اطلاعات با 69 درصد بودهاست. معاملات بانکی و خرید و فروش از طریق اینترنت و انجام کارهای اداری با بیش از 30 درصد در ردههای بعدی قرار گرفتهاند (معیدفر و همکاران، 1390).
2-6-4- نوع کاربریها در ایران
هنوز دادهای کمی دقیقی از شکل و نوع استفاده از اینترنت در ایران وجود ندارد اما به نظر میرسد استفادههای سرگرمکننده از اینترنت برای کاربران ایرانی به مرور در حال گسترش است. همچنین اطلاع از اخبار و وقایع خصوصاً اخباری که قابلیت انتشار در رسانههای دیگر را ندارند از جمله نیازهای اصلی کاربران ایرانی به حساب میآید، بهطوری که این موضوع، بسیاری از سایتهای خبری را در زمره پربینندهترینسایتهای ایرانی قرار دادهاست. فقدان زیرساختهای لازم برای خریدهای الکترونیکی و اینترنتی و همچنین موضوع تحریم نیز باعث شده که اساساً از این شبکه استفادهای برای تبادل کالا در داخل کشور صورت نگیرد. سیستم بانکها و بسیاری از نهادهای دولتی همچنان بر حضور مستقیم افراد در یک مکان خاص برای تبادل مالی و قانونی تأکید دارد و روشهای خرید و یا انجام یک کار از طریق شبکه بسیار معدود و انگشت شمارند.
2-7- اضطراب
کلمه Anxiety از کلمه لاتین Anxietas که به معنای ناآرامی میباشد، گرفته شده و به حساسیتهای جسمانی و روانی که در پاسخ به تهدید، اعم از حقیقی یا خیالی که به وسیله ارگانیزم ابراز و ایجاد میشود، اشاره میکند (فرجاد، 1374، ص 176).
اضطراب یک حالت احساسی یا هیجانی است که از خصوصیات برجسته آن تولید یک حالت بیقراری و دلواپسی است و با اتفاقات زمان و شرایط مکان تناسب ندارد (معافی، 1370، ص7).
به عقیده اکثر روانشناسان، اضطراب عامل اصلی و ریشه بسیاری از بیماریهای روانی است. فروید (به نقل از عظیمی، 1370، ص 431) معتقد است که اضطراب نقطه حساس و اصلی کلیه واکنشهای عصبی و سرمنشأ تمام بیماریهای روانی است. در مکتب روانکاوی که فروید بنیانگذار آن میباشد، اضطراب نقش برجستهای دارد. فروید اضطراب را درد روانی نامیده است یعنی به همان صورت که اگر بدن دچار زخم، التهاب و بیماری گردد، اولین نشانه آن به صورت تب ظاهر میشود، اگر فرد از نظر روانی دچار مسئله و مشکل شود اولین نشانه آن به صورت اضطراب جلوهگر میشود. اضطراب هم علت محسوب میشود و هم معلول. یعنی علت بسیاری از بیماریهای روانی اضطراب است. همچنین هرگاه شخص با یک مسئله و مشکل روانی مواجه گردد که موجب به هم خوردن تعادل روانی وی گردد، احساس اضطراب میکند.
تا کنون تعاریف بسیاری از پدیده اضطراب توسط روانشناسان مختلف ارایه گردیده که اغلب این تعاریف در تظاهر جسمی و روانی اضطراب اتفاق نظر دارند، اما در علل بروز و ریشههای شکلگیری آن اختلاف عقیده دیده میشود. معمولاً افرادی که اضطراب را در زندگی روزمره و به طور معمول تجربه میکنند، علیرغم این که نمیتوانند علت و منشأ اصلی آن را تشخیص دهند، سعی میکنند اضطراب خود را به چیزی نسبت دهند، به هر حال این مطالب واضح است که دارا بودن یک شناخت هرچند اجمالی از پدیده اضطراب میتواند فرد را در جهت چگونگی برخورد با این پدیده یاری نماید.
انسان مضطرب قادر به حمله و تخریب منبع اضطراب نیست، در عین حال توان فرار از آن را هم ندارد. پاسخ اضطراب، غیر انطباقی است هرچند دروههای کوتاه اضطراب برای شخص بهنجار نیز روی میدهد (کاستلو ، 1998، ص 158).
از دیدگاه روانشناسی یکی از نشانههای افزایش برانگیختگی، اضطراب است. اضطراب، احساسی است که با درجات مختلفی از ترس و نگرانی شناخته میشود. اضطراب غالباً به عنوان یک مکانیزم یا سازوکار خود ایمنی در واکنش به موقعیتهای تهدیدکننده ظاهر میشود و معمولاً، سطح بالای برانگیختگی روانشناختی و فیزیولوژیکی که با اضطراب همراه است، زمینههای ترس را فراهم میآورد. تغییرات بوجود آمده در سطح برانگیختگی روانشناختی و فیزیولوژیکی، انسان را آماده میکند تا از منبع ترس گریخته و یا با خطر مبارزه کند. این پاسخ جنگ و گریز میتواند به شکلهای مختلفی ظاهر شود و الزاماً به پاسخ آشکاری چون دویدن و دور شدن از منبع خطر یا حمله فیزیکی به آن ختم نمیشود. غالباً، جنگ و مبارزه میتواند به شکلهای کلامی باشد و یا حتی در حالات چهره فرد بروز کند. مبارزه حتی میتواند به شکل درونی صورت گیرد. برای مثال، فردی که در یک موقعیت ترسناک قرار گرفته، ممکن است با رویا یا خیال پردازی درصدد فرار از این موقعیت برآید. اضطراب به منزله بخشی از زندگی انسان، در همه افراد و در حد اعتدالآمیز وجود دارد و در این حد به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی میشود (دادستان، 1378).
در واقع اضطراب هشداری است که فرد را گوش بهزنگ میکند، یعنی به فرد هشدار میدهد که خطری در راه است و باعث میشود که فرد بتواند برای مقابله با خطر، اقداماتی انجام دهد، لذا موجب حفظ حیات میشود. اضطراب از پایینترین سطح به بالا، خطر وقوع صدمه جسمی، درد، بیپناهی، برآورده نشدن نیازهای اجتماعی یا جسمانی، خطر بروز مانعی در برابر ارتقای موقعیت یا منزلت فرد و سرانجام خطراتی را اعلام میکند که در برابر کلیت و یکپارچگی فرد وجود دارد (کاپلان و سادوک، 1380). بالعکس اضطراب مرضی نیز وجود دارد، چرا که اگر حدی از اضطراب میتواند مفید و سازنده باشد و اگر اغلب مردم اضطراب را تجربه میکنند، اما این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم بیابد که در این صورت نهتنها نمیتوان پاسخ را سازش یافته دانست بلکه باید آن را به منزله منبع شکست، سازش نایافتگی و استیصال گسترده تلقی کرد که فرد را از بخش عمدهای از امکاناتش محروم میکند و طیف گسترده اختلالات اضطرابی را از اختلالهای شناختی و بدنی تا ترسهای غیرموجه و وحشتزدگی گسترده بهوجود میآورد (دادستان، 1378).
2-7-1- تعریف اضطراب و اختلالات اضطرابی
ارایه تعریفی جامع و مانع برای اضطراب دشوار است. روانشناسان، جامعهشناسان و روانپزشکان هیچ کدام تعریف یکدیگر را جامع و مانع نمیدانند. بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد اضطراب توسط روانشناسان صورت گرفته و از میان مشکلات عاطفی، بیش از هر ناراحتی دیگر به اضطراب پرداخته شدهاست (لینس ، 2007).
اضطراب عبارت است از احساس فراگیری نگرانی و وحشت که از یک فکر یا خواسته واپس زده ناشی شدهاست. همچنین، اضطراب هشداری است جهت اعلام خطر به ارگانیسم که در سطح ناخودآگاه عمل کرده و خود را مجبور میسازد که مکانیسمهای ویژهای را بهکار انداخته تا در برابر تهییج غرایز مقاومت کند یا از میزان آن بکاهد (آذر و نوحی، 1380).
اضطراب معمولاً به عنوان احساس مبهم و نامطبوع ترس و تشویش تعریف میشود (ساراسون ، 1996، ص 360).
اضطراب یک هیجان انسانی بنیادی است که نشانگر عدم اعتماد به نفس یا یک حس تهدید حاصله از محیط است و البته یکی از رایجترین واکنشها در برابر استرس است (لینس، 2007).
اضطراب زمانی رخ میدهد که افکاری در مورد خطر، یا آسیب به ذهن فرد خطور میکند؛ این خطر و آسیب مربوط به چیزهایی میشود که فرد برای آنها ارزش قائل است. از اینرو افکار خودآیندی درباره خطر یا تهدید میتواند منجر به افزایش اضطراب شده و آن را تشدید کند (آهوقلندری، 1383). یکی از گستردهترین قلمروهای تحقیق در چند دهه اخیر، اضطراب و حوزههای وابسته به آن بودهاست. بررسیهای اخیر نشان دادهاند که اختلالات اضطرابی واجد بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت است که یکی از اشکال این اختلالات، اضطراب اینترنتی میباشد.