دانلود پایان نامه
32. مطمئن هستم توانایی استفاده از برنامههای استاندارد مربوط به ساختن سایتهای شخصی و صفحات خانگی مانند (HTML) را دارم. فراوانی 15 19 14 24 7 14/3
درصد 19 1/24 7/17 4/30 9/8
36. مطمئن هستم توانایی استفاده از نرم افزارهای مربوط به ساختن سایتهای شخصی مانند (HTMLو…) را دارم. فراوانی 11 19 17 25 7 02/3
درصد 9/13 1/24 5/21 6/31 9/8
40. مطمئن هستم توانایی پیدا کردن اطلاعات مورد نیازم در اینترنت، را دارم. فراوانی 30 30 10 8 1 01/4
درصد 38 38 7/12 1/10 3/1

بنابر یافتههای جدول 4-9، پاسخها براساس گزینههای پرسشنامه نشان میدهد، اکثر پاسخهای آزمودنیها نسبت به مؤلفهی احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت حول محور سه گزینه خیلی زیاد، زیاد و تا حدودی میباشد به طوریکه میانگین حاصله در تمامی سؤالات بزرگتر از سطح متوسط (3) بوده است. همچنین بزرگترین میانگین مربوط به سؤال 28 (مطمئن هستم توانایی استفاده از موتورهای جستجو (Google, Yahoo) را دارم ) و کوچکترین میانگین مربوطه به سؤال 36 (مطمئن هستم توانایی استفاده از نرم افزارهای مربوط به ساختن سایتهای شخصی مانند (HTML و…) را دارم ) است.
4-3- یافته های پژوهش
در این بخش یافتهها با توجه به سؤالهای پژوهش در جداول 4-10 تا 4-17 ارائه شده است.
سؤال اول پژوهش: میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اضطراب اینترنتی تا چه حد است؟
جدول 4-10. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به اضطراب اینترنتی با میانگین فرضی (3)
میانگین فرضی میانگین انحراف معیار t سطح معناداری
3 86/3 74/0 34/10 001/0
بنابر یافتههای جدول 4-10، در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون «t» در سطح 001/0 استفاده شد که با توجه به این که میانگین حاصله (86/3) از میانگین فرضی (3) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر میباشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اضطراب اینترنتی اثر داشته است.
جدول 4-11. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به اضطراب اینترنتی با میانگین فرضی (3)
اضطراب اینترنتی میانگین انحراف معیار t سطح معناداری
1. کار کردن با اینترنت برای من خسته کننده نیست. 09/4 1 65/9 001/0
5. برقراری ارتباط با دیگران، از طریق اینترنت را دوست دارم. 89/3 21/1 51/6 001/0
9. از جستجوی اطلاعات در اینترنت لذت میبرم. 25/4 91/0 21/12 001/0
13. به خاطر علاقه به اینترنت میتوانم مدت طولانیتری را در اینترنت بگذرانم. 59/3 23/1 28/4 001/0
17. کار با اینترنت را دوست دارم. 18/4 96/0 93/10 001/0
21. ترجیح میدهم اطلاعات را به جای این که روی سختافزار کامپیوتر کپی کنم، آنها را به طور زنده از اینترنت بخوانم. 06/3 26/1 44/0 66/0
25. استفاده از جستجوگرهای اینترنتی برای من جالب توجه است. 4 02/1 67/8 001/0
29. تصاویر گرافیکی و ارتباطات سایتهای اینترنتی، برای من جالب توجه است. 18/4 83/0 63/12 001/0
33. هرگاه با اینترنت شروع به کار میکنم تمایل دارم تا آنجا که میتوانم به آن ادامه دهم. 67/3 17/1 08/5 001/0