دانلود پایان نامه

عنوان صفحه
جدول 2-1- میزان استفاده از اینترنت بر حسب مناطق جغرافیایی در سال 2010 21
جدول 2-2- میزان شیوع اضطراب رایانه و اینترنت 31
جدول 3-1- جامعه آماری پژوهش 43
جدول 3-2- تناظر سؤالات پرسشنامه با هر یک از پرسشهای پژوهش 44
جدول 3-3- ضریب پایایی متغیرهای موجود در پرسشنامه 45
جدول 4-1- توزیع فراوانی آزمودنیها براساس جنسیت 48
جدول 4-2- توزیع فراوانی آزمودنیها براساس وضعیت تأهل 49
جدول 4-3- توزیع فراوانی آزمودنیها براساس دانشگاه 50
جدول 4-4- توزیع فراوانی آزمودنیها براساس سن 51
جدول 4-5- توزیع فراوانی آزمودنیها براساس سال تحصیلی 52
جدول 4-6- نتایج توصیفی پاسخ های آزمودنیها نسبت به اضطراب اینترنت 53
جدول 4-7- نتایج توصیفی پاسخ های آزمودنیها نسبت به مفید بودن اینترنت 54
جدول 4-8- نتایج توصیفی پاسخ های آزمودنیها نسبت به لذت بخش بودن اینترنت 55
جدول 4-9- نتایج توصیفی پاسخ های آزمودنیها نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت 56
جدول 4-10- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به اضطراب اینترنتی با میانگین فرضی (3) 57
جدول 4-11- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به اضطراب اینترنتی با میانگین فرضی (3) 58
جدول 4-12- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به مفید بودن اینترنت با میانگین فرضی (3) 59
عنوان صفحه
جدول 4-13- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به مفید بودن اینترنت با میانگین فرضی (3) 60
جدول 4-14- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به لذت بخش بودن اینترنت با میانگین فرضی (3) 61
جدول 4-15- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به لذت بخش بودن اینترنت با میانگین فرضی (3) 61
جدول 4-16- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت با میانگین فرضی (3) 62
جدول 4-17- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت با میانگین فرضی (3) 63
جدول 4-18- مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس جنسیت 64
جدول 4-19- نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانسها 64