دانلود پایان نامه
اضطراب اینترنتی 67/3 95/0 85/3 58/0
احساس خودکارآمدی 51/3 01/1 89/3 60/0
بنابر یافتههای جدول 4-30 ، بررسی میانگینها نشان میدهد تفاوت قابل مشاهدهای بین میانگین نظرات دانشجویان سال اول و سال آخر در تمامی مؤلفهها قابل مشاهده نیست.
جدول 4-31. نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانسها
متغیر F df1 df2 Sig
اضطراب اینترنتی 22/1 2 74 20/0
مفید بودن اینترنت 03/1 2 74 84/0
لذت بخش بودن اینترنت 64/1 2 74 11/0
احساس خودکارآمدی 71/1 2 74 24/0
بنابر یافتههای جدول 4-31، F مشاهده شده برای آزمون لوین در سطح 001/0 تفاوت معناداری را نشان نمیدهد. بنابراین فرض صفر یعنی فرض همگنی واریانسها پذیرفته میشود.
جدول 4-32. نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس سال تحصیلی
منبع متغیر مجموع مجذورات df میانگین مجذورات F سطح معناداری ضریب اِتا
سال تحصیلی لذت بخش بودن اینترنت 76/0 1 76/0 39/1 24/0 02/0
مفید بودن اینترنت 13/0 1 13/0 29/0 59/0 002/0
اضطراب اینترنتی 63/0 1 63/0 09/1 30/0 01/0
احساس خودکارآمدی 87/2 1 87/2 47/4 04/0 15/0
بنابر یافتههای جدول 4-32 ، F مشاهده در سطح 001/0 تفاوت معناداری را بین میزان خودکارآمدی در بین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی سال اول و سال آخر نشان میدهد در حالیکه در دیگر مؤلفهها تفاوت معناداری قابل مشاهده نیست.
در فصل بعد به بحث و نتیجهگیری، محدودیتهای پژوهش و پیشنهادهای کاربردی پرداخته خواهد شد.

فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری
مقدمه
در این فصل، ابتدا خلاصهای از بحثها و فصلهای گذشته ارائه خواهد شد، سپس یافتهها در ارتباط با نتایج دیگر پژوهشها بحث میشود. بر این قرار ابتدا به خلاصه موضوع و روشها، بحث و نتیجهگیری، محدودیتهای پژوهش و در نهایت پیشنهادهای کاربردی برای پژوهشهای آتی میپردازد.
5-1- خلاصه موضوع و روشها
امروزه استفاده از فناوری اطلاعات برای دستیابی به تحقیقات و اطلاعات جدید یک امر مهم و اساسی می باشد و افرادی که توانایی بیشتری را در جستجوگری و یافتن اطلاعات داشتهباشند، میتوانند موفقیت بیشتری را در نوشتن تحقیقات علمی بدست آورند. از این رو، مهارتها باید در بین دانشجویان به عنوان جویندگان علم، گسترش بیشتری یافته تا از اضطراب آنها کاسته شود. باید توجه داشت که میزان کاربست اینترنت توسط دانشجویان به عنوان یک رسانه یادگیری، به نگرش آنها به این ابزار بستگی دارد که در صورت نگرش مثبت نه تنها میتواند عملکرد و موفقیت تحصیلی دانشجویان را پیشبینی کند بلکه به اثربخشی آموزش اساتید نیز منجر میشود. به همین جهت آگاهی و شناخت از نگرش دانشجویان نسبت به کاربست اینترنت میتواند مبنای کلیدی برای طراحان و سیاستگذاران و برنامهریزان آموزشی باشد که در دانشگاهها تمایل به اجرای موفقیتآمیز آموزش های ترکیبی (حضوری و غیرحضوری) در بافت آموزش سنتی دارند. بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اینترنت پرداخت که شامل چهار خرده مقیاس احساس خودکارآمدی، مفید دانستن اینترنت، اضطراب اینترنت و لذت بخش بودن اینترنت میباشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دو نمونه دانشجویان سال اول رشته کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علومپزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی 1389-١٣90 و دانشجویان سال آخر رشته کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علومپزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی 1386-١٣٨7 بوده که جمعاً 91 نفر است. در این پژوهش، با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد و کلیه افراد جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین ابزار گردآوری دادهها، پرسش نامه استاندارد “سنجش نگرش نسبت به اینترنت” برای پژوهش حقایق و همکاران بود که از طیف لیکرت بهرهجویی شدهاست. این پرسشنامه مشتمل بر 40 سؤال و پنج سؤال جمعیتشناختی میباشد. با توجه به چارچوب پژوهش، پرسشنامه از چهار بخش و با توجه به زمینههای موضوع مدلIAS مشتمل بر چهار خرده مقیاس احساس خودکارآمدی، مفید دانستن اینترنت، اضطراب اینترنت و لذتبخش بودن اینترنت تنظیم شده که هر خرده مقیاس شامل 10 سؤال در طیف لیکرت پنج درجهای میباشد. از فرمول آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی مجدد استفاده شده که در نهایت ضریب آلفای کرونباخ برابر 96/0 محاسبه گردید. همچنین تعداد پاسخنامههای دریافتی صحیح 79 عدد و نرخ بازگشت برابر 87 درصد بود. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و از آمار استنباطی (نظیر آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمونهای t تک متغیره، آزمون لوین ، و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا)) استفاده شد.