دانلود پایان نامه
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی به جهت استفاده از مدل و نظریه های موجود می باشد.
به دلیل استفاده از نمونه تصادفی و تعمیم نتایج به جامعه از لحاظ استنتاج توصیفی تحلیلی می باشد.
از لحاظ طرح پژوهش پس رویدادی می باشد زیرا جهت گردآوری داده ها از اطلاعات گذشته شرکت ها استفاده شده است.
1-8- قلمرو پژوهش
1-قلمرو موضوعی : در این پژوهش ، تاثیرساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادیمالکیت مدیریتی) بر رابطه بین جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث است.
2-قلمرو مکانی : این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.
3-قلمرو زمانی : این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های پژوهش و محدودیت های هزینه و زمان ، 5 ساله و از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1391 است.
1-9- تعریف عملیاتی کلمات و اصطلاحات فنی و تخصصی
حاکمیت شرکتی:
حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژی هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود.
ساختار مالکیت:
واژه مالکیت در فرهنگ معین (1384) به معنی حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید به جز آنچه که مورد استثنای قانون است . منظور از ساختار مالکیت ، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضا مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می تواند بر عملکرد شرکتها تاثیر گذار باشد. لذا، روشهای کنترل عملکرد مدیران و عوامل موثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه گیری تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکتها ، از جمله مسائلی است که مورد توجه و علاقه سهامداران ، مدیران و محققان بسیار است.
ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکتها به شمار می رود در این پژوهش ساختار مالکیت( نهادی و مدیریتی) به شرح زیر بررسی می گردد.
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است.
مالکیت نهادی:
مالکیت نهادی عبارتست از درصد سهام در شرکتهای دولتی طبق استانداردهای حسابداری درصد سهامی که به شکل مالکیت نهادی مورد توجه قرار میگیرد 20 درصد است.
2.سرمایه گذاران نهادی به سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها,بیمه ها, بنیادها, موسسه های بازنشستگی و… اطلاق میشود.میزان مالکیت نهادی از طریق نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی در یک شرکت به کل سهام ان شرکت محاسبه میشود.
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است.
مالکیت مدیریتی:
درصد سهامی که در دست اعضای حقیقی و حقوقی (اعضای هیت مدیره )و خانوادههایشان است.در تعریفی دیگر مالکیت مدیریتی درصدی از کل مالکیت شرکت که در دست مدیراناست.این درصد بستگی به این دارد که چه درصدی در هر شرکت اهمیت دارد و این که بالاترین سطح سرمایه گذاری دست چه گروهی است.استانداردها 20 درصد را معرفی کرده اند.
بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیئت مدیره از کل سرمایه است.
جریان نقد آزاد:
جریانهای وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد.