دانلود پایان نامه
ASSET- U = به کارگیری داراییها متغیر وابسته
FCF = جریانهای وجه نقد آزاد متغیر مستقل
=OS ساختار مالکیت متغیر مستقل
MO = مالکیت مدیریتی متغیر مستقل
INS = مالکیت نهادی متغیر مستقل
SIZE = اندازه شرکت
ROA = بازده داراییها سایر متغیرها
DEBT = اهرم مالی
IND= نوع صنعت

نحوه بدست آوردن رابطه بین متغیر ها:
در این پژوهش از روش رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یا داده های تابلوئی جهت ارزیابی رابطه بین متغیر ها استفاده می شود.
3-9-6-روش های رایانه ای
در این پژوهش جهت پردازش اولیه داده ها از نرم افزار اکسل استفاده گردیده و برای انجام تحلیل ها و محاسبات آماری از نرم افزار آماری Eviews 8 استفاده شده است.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
4-1- مقدمه
در راستای ارزیابی تاثیرساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادیمالکیت مدیریتی) بر رابطه بین جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها در شرکت های منتخب بورسی، به تصادف 101 شرکت انتخاب و عملکرد مالی آنها وفق صورت های مالی ارائه شده به بورس، مورد مطالعه قرار گرفته است. بازه زمانی عملکرد مورد مطالعه بین سال های 1387 تا 1391 به عنوان یک دوره 5 ساله بوده، لذا حجم نمونه تصادفی بالغ بر 505 سال شرکت بوده است.
در این مطالعه متغیراستفاده بهینه از دارایی ها به عنوان متغیروابسته ، ساختار مالکیت به عنوان متغیرتعدیل گر و جریان نقد آزاد به عنوان متغیر مستقل منظور و پس از تحلیل پیش فرض برمبنای رگرسیون خطی مرکب در قالب رابطه ریاضی تعریف شده است.
در نهایت بر مبنای اندازه شرکت، اهرم مالی، نرخ بازده دارایی ها و نوع صنعت، به عنوان سایر متغیرهای مستقل، تحلیل واریانس صورت گرفته است.
به جهت گستردگی محاسبات و تحلیل ها از رگرسیون ترکیبی یا Data Panel استفاده شده ولی به صورت خلاصه معادلات رگرسیون خطی مرکب به ازاء هر سال نیز به صورت جداگانه محاسبه و با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است.
4-2- توصیف نمونه آماری
به طوری که طی فصل سوم یا روش پژوهش مطرح شده است، جامعه آماری به عنوان شرکت های منتخب بورسی مشتمل بر محدودیت هایی چون دوره مالی، نوع فعالیت غالب و … تعریف و به روش تصادفی ساده به تصادف 101 شرکت از بین آن ها انتخاب شده و عملکرد آن ها طی بازه زمانی 5 ساله 1387 تا 1391 مورد مطالعه قرار گرفته است. جدول 4-1 توصیف خلاصه ای از این شرکت ها را نشان می دهد.