دانلود پایان نامه
3-5-2- پایایی پرسشنامه
پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است و با این امر سروکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد. روشهای مختلفی برای تعیین پایایی ابزار اندازهگیری وجود دارد که در این تحقیق با توجه به اینکه ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته و در این پرسشنامه خصیصهها و مؤلفههای مختلفی اندازهگیری شده، از فرمول آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی استفاده شده است (گودرزی، 1388، ص23). در نهایت ضریب آلفای کرونباخ برابر 96/0 محاسبه گردید. جدول 3-3 ضریب پایایی هر یک از متغیرهای موجود در پرسشنامه را نشان میدهد.

جدول 3-3. ضریب پایایی متغیرهای موجود در پرسشنامه
مؤلفهها ضریب پایایی
لذت بخش بودن اینترنت 87/0
مفید دانستن اینترنت 86/0
اضطراب اینترنت 90/0
احساس خود کارآمدی 89/0
کل 96/0
3-6- شیوه جمعآوری اطلاعات
به منظور توزیع پرسشنامهها در دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، محقق به طور حضوری پرسشنامهها را به دانشجویان ارائه داد و آنها سؤالات خود را در حین تکمیل پرسشنامه مطرح کردند، توزیع و گردآوری پرسشنامه و پاسخنامهها، در اردیبهشت ماه 1390 به انجام رسید. در نهایت تعداد 79 پاسخنامه صحیح عودت داده و بعد از جمعآوری آنها، مبادرت به تجزیه و تحلیل آنها شد. بنابراین نرخ بازگشت پاسخنامهها 87 درصد میباشد.
به منظور رعایت جنبههای اخلاقی، دانشجویان رشتههای کتابداری و اطلاعرسانی و کتابداری پزشکی دو دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان مبادرت به پر کردن پرسشنامهها نموده و هیچ ضرورتی در نوشتن نام و نامخانوادگی افراد پاسخگو وجود نداشت. همچنین از پاسخگویان خواستهشد تا در صورت علاقه به نتایج پژوهش آدرس پست الکترونیکی خود را یادداشت نمایند.
3-7- روشهای تجزیه و تحلیل دادهها
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پاسخنامهها، از نرمافزار آماری SPSS ویرایش 16 در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، واریانس و انحراف معیار در قالب جدول و نمودار و برای برآورد ضریب اعتبار پرسشنامه از فرمول کلی آلفای کرونباخ استفاده شدهاست. در سطح آمار استنباطی نظر به این که استفاده از آزمون پارامتریک مستلزم اطمینان از نرمال بودن دادهها بوده ابتدا آزمون کولموگروف- اسمیرنف اجرا و پس از آن برای تجزیه و تحلیل دادهها باتوجه به متغیرهای مورد بررسی از آزمونهای t تک متغیره ، آزمون لوین و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد.
شرح و دلایل استفاده از آزمونهای پارامتریک مورد استفاده در پژوهش به قرار ذیل است:
آزمون t: یک آزمون پارامتری است که به منظور تعیین معناداری تفاوت بین دو میانگین بهکار میرود (گودرزی، 1388، ص23). در این حالت فقط یک جامعه و یک نمونه وجود دارد. در این پژوهش از آزمون t مستقل به منظور مقایسه نظرات پاسخگویان با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی آنان استفادهشد.
آزمون تحلیل واریانس چند متغیره: یک آزمون آمار استنباطی است که تعیین میکند آیا بین میانگینهای دو نمونه یا بیشتر تفاوت معنیداری وجود دارد. در پژوهش حاضر به منظور بررسی معنیداری تفاوت نظرات افراد براساس متغیرهای جمعیتشناختی بهرهجویی شدهاست.
3-8- جمع بندی
تحقیق حاضر از نوع کاربردی میباشد و برای اجرای آن از روش توصیفی – پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان سال اول و سال آخر رشته کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان مشتمل بر 91 نفر بود. ابزار جمعآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد “سنجش نگرش نسبت به اینترنت” بود. اعتبار مجدد پرسشنامه با توجه به نظرات متخصصین برای روایی و براساس ضریب آلفای کرونباخ 96/0 به منظور پایایی برآورد گردید. هم چنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری SPSS ویرایش 16 استفاده شدهاست. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از ابزار اندازهگیری با استفاده از شیوههای آماری توصیفی و استنباطی پرداخته خواهد شد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه قانون مجازات اسلامی، جرایم مستوجب تعزیر

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافتهها
مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از ابزار اندازه گیری پرداخته شده و یافته های پژوهش بر اساس سؤالهای پژوهش ارایه میشود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از شاخص های آماری چون فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، از روشهای آمار استنباطی مشتمل بر آزمون t تک متغیره، آزمون لوین، وآزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شدهاست.