دانلود پایان نامه
مطمئن هستم توانایی استفاده از موتورهای جستجو (Google, Yahoo) را دارم. 28
تصاویر گرافیکی و ارتباطات سایت های اینترنتی، برای من جالب توجه است. 29
اینترنت می تواند به ما در دستیابی به اطلاعات، به شکل رضایت بخشی کمک کند. 30
اینترنت باعث ناراحتی (عدم آرامش) من نمی شود. 31
مطمئن هستم توانایی استفاده از برنامه های استاندارد مربوط به ساختن سایت های شخصی و صفحات خانگی مانند (HTML) را دارم. 32
هرگاه با اینترنت شروع به کار می کنم تمایل دارم تا آن جا که می توانم به آن ادامه دهم. 33
اولین گزینه به منظور تحقیق و جستجو برای من، اینترنت است. 34
مواجهه با جستجوگرهای اینترنتی باعث ناراحتی (نگرانی) من نمی شود. 35
مطمئن هستم توانایی استفاده از نرم افزارهای مربوط به ساختن سایت های شخصی (مانند HTML و …) را دارم. 36
برای تحقیق کردن، اینترنت را به کتابخانه ترجیح می دهم. 37
اینترنت برای این که افراد در نقاط دور از هم، با یکدیگر تماس برقرار کنند، مفید است. 38
از برقراری ارتباط با دیگران از طریق اینترنت، احساس راحتی می کنم. 39
مطمئن هستم توانایی پیدا کردن اطلاعات مورد نیازم را در اینترنت، دارم. 40
منابع و مأخذ
آذر، ماهیار، نوحی، سیما. (1380). درسنامه روانپزشکی (جلد دوم). تهران: انتشارات ارجمند.
آقاجانی فشارکی، حوریناز. (1389). بررسی میزان و چگونگی استفاده از اینترنت در فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی گروههای فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاههای اصفهان و صنعتی اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
آهوقلندری، مریم. (1383). کاربرد رفتاردرمانی شناختی در تبیین و درمان اختلالات هیجانی. تهران: نشر کنکاش.
ابراهیمی، مهدی. (1380). اینترنت. تهران: کتابدار.
احسانی، مریم. (1386). بررسی رابطه وابستگی به چت با سلامت روان و مهارتهای اجتماعی و کارکردهای شناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه الزهرا.
احمدوند، علی محمد. (1381). اثرات و کاربردهای تکنولوژی اطلاعات در زمینه آموزش عالی. (مجموعه مقالات همایش کاربردی تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی). اراک: انتشارات دانشگاه اراک.
احمدی ده قطب الدینی، محمد. (١٣٨٨). تأثیر خودکارآمدی رایانه و اضطراب رایانه بر سازههای مدل پذیرش فناوری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ١۴ (١)، ۹۰-۹۲.
اسلوین، جیمز. (1380). اینترنت و جامعه. (ترجمه عباس گیلوری و علی رادباوه). تهران: کتابدار.
اسنل، ند. (1379). آموزش گام به گام اینترنت. (ترجمه کیوان فلاح مشفقی). تهران: مرکز فرهنگی نشر گستر.
افشار، ابراهیم و همکاران. (1378). اینترنت جنبههای نظری و کاربردی مرکز آموزشی و تحقیقاتی. تهران: نشر کتابدار.
اکبری بورنگ، محمد، رضائیان، حمید (١٣٨۷). اضطراب رایانه در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با کارآمدی رایانه. (مجله الکترونیکی جهاد دانشگاهی) www. SID. ir
الکساندر، ژانت ای. آن نیت، مارشا. (1383). شناخت وب: چگونه کیفیت اطلاعات موجود بر وب را ارزیابی نموده و صفحاتی این گونه پدید آورد. مترجم محمد اسماعیل. تهران: نشر دبیزش.