دانلود پایان نامه
5-2- بحث و نتیجهگیری
در این قسمت سؤالات پژوهش مطرح شده و در مورد نتایج حاصله، بحث صورت میگیرد.
5-2-1- سؤال اول: میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به “اضطراب اینترنتی” تا چه حد است؟
بر اساس جدول 4-6 یافتهها در خصوص اضطراب اینترنتی نشان میدهد که بیشترین میانگین (25/4) مربوط به گویه 9 “از جستجوی اطلاعات در اینترنت لذت میبرم” و کمترین میانگین (06/3) مربوط به گویه 21 “ترجیح میدهم اطلاعات را به جای این که روی سختافزار کامپیوتر کپی کنم، آنها را به طور زنده از اینترنت بخوانم” میباشد. در مجموع 67/7 درصد از نظر پاسخگویان در حد خیلی کم و کم، 56/14 درصد در حد تاحدودی، و 92/34 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد بوده است. با توجه به این که میانگینهای حاصله در تمامی موارد از میانگین فرضی (3) بزرگتر بوده، بنابراین می توان نتیجه گرفت دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی نسبت به اضطراب اینترنتی تأثیرگذار بوده است.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای سامانی و دلاورپور (1385)، بورنگ و رضاییان (1387)، جوکار (1387)، حقایق و همکاران (1387) و نارمنجی (١٣٨٨) همسویی دارد.
5-2-2- سؤال دوم: میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به “مفید بودن اینترنت” تا چه حد است؟
بر اساس جدول 4-7 یافتهها در خصوص مفید بودن اینترنت نشان میدهد که بیشترین میانگین (26/4) مربوط به گویه 38 “اینترنت برای این که افراد در نقاط دور از هم، با یکدیگر تماس برقرار کنند، مفید است” و کمترین میانگین (66/3) مربوط به گویه 10 “اینترنت به یک ابزار لازم در زندگی روزانه من تبدیل شدهاست” میباشد. در مجموع 25/5 درصد از نظر پاسخگویان در حد خیلی کم و کم، 93/12 درصد در حد تاحدودی و 97/37 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد بوده است. با توجه به این که میانگینهای حاصله در تمامی موارد از میانگین فرضی (3) بزرگتر بوده، بنابراین می توان نتیجه گرفت دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به مفید بودن اینترنت تأثیرگذار بوده است.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای حقایق و همکاران (١٣٨۷)، ملکی و همکاران (1389) و پژوهش های خارجی تسائی و همکاران (۲۰۰١) همسویی دارد.
5-2-3- سؤال سوم: میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به “لذت بخش بودن اینترنت” تا چه حد است؟
بر اساس جدول 4-8 یافتهها در خصوص لذت بخش بودن اینترنت نشان میدهد که بیشترین میانگین (14/4) مربوط به گویه 15 “فکر نمیکنم جستجو در اینترنت ترسناک باشد” و کمترین میانگین (38/3) مربوط به گویه 19 “هرگز از کار با اینترنت دچار احساس ناکامی نشدهام” میباشد. در مجموع 28/7 درصد از نظر پاسخگویان در حد خیلی کم و کم، 09/16 درصد در حد تاحدودی و 34/34 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد بوده است. با توجه به این که میانگینهای حاصله در تمامی موارد از میانگین فرضی (3) بزرگتر بوده، بنابراین می توان نتیجه گرفت دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به لذت بخش بودن اینترنت تأثیرگذار بوده است.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش رحیمی (١٣٨٨) همسویی دارد.
5-2-4- سؤال چهارم: میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به “احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت” تا چه حد است؟
بر اساس جدول 4-9 یافتهها در خصوص احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت نشان میدهد که بیشترین میانگین (33/4) مربوط به گویه 28 “مطمئن هستم توانایی استفاده از موتورهای جستجو (Google, Yahoo) را دارم” و کمترین میانگین (02/3) مربوط به گویه 36 “مطمئن هستم توانایی استفاده از نرم افزارهای مربوط به ساختن سایتهای شخصی مانند (html و…) را دارم” میباشد. در مجموع 63/9 درصد از نظر پاسخگویان در حد خیلی کم و کم، 46/15 درصد در حد تاحدودی و 47/32 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد بوده است. با توجه به این که میانگینهای حاصله در تمامی موارد از میانگین فرضی (3) بزرگتر بوده، بنابراین می توان نتیجه گرفت دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت تأثیرگذار بوده است.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای لواسانی (1383)، زکی (1385)، بورنگ و رضاییان (1387)، احمدی ده قطب الدینی (١٣٨٨) و پژوهشهای خارجی یو و تسائی (۲۰۰۶) و آیستین و لاروس (۲۰۰۲) همسویی دارد.
5-2-5- سؤال پنجم: میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اینترنت بر اساس متغیرهای جمعیتشناختی تا چه حد است؟
براساس یافتههای جدول 4-18 بررسی میانگینها نشان میدهد میانگین نظرات دانشجویان مرد در خصوص مؤلفههای اضطراب اینترنتی، مفید بودن اینترنت، لذت بخش بودن اینترنت و احساس خودکارآمدی کمی بزرگتر از میانگین نظرات دانشجویان زن میباشد. F مشاهده در سطح 001/0 تفاوت معناداری را بین میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری بر نگرش آنها نسبت به اضطراب اینترنتی نشان میدهد درحالی که در خصوص مفید بودن اینترنت، لذت بخش بودن اینترنت و احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت تفاوت معناداری بین میانگین نظرات از نظر جنسیت قابل مشاهده نیست.
بررسی میانگینها نشان میدهد میانگین نظرات دانشجویان مجرد در خصوص اضطراب اینترنتی، مفید بودن اینترنت، لذت بخش بودن اینترنت و احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت بزرگتر از نظرات دانشجویان متأهل بودهاست. F مشاهده در سطح 001/0 تفاوت معناداری را بین میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری بر نگرش آنها نسبت به اضطراب اینترنتی، مفید بودن اینترنت، لذت بخش بودن اینترنت و احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت نشان میدهد.
میانگینها نشان میدهد میانگین نظرات دانشجویان دانشگاه اصفهان در خصوص اضطراب اینترنتی و مفید بودن اینترنت بزرگتر از نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و میانگین نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص لذت بخش بودن اینترنت و احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت بزرگتر از نظرات دانشجویان دانشگاه اصفهان بوده است. F مشاهده در سطح 001/0 تفاوت معناداری را بین میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری بر نگرش آنها نسبت به اضطراب اینترنتی، مفید بودن اینترنت، لذت بخش بودن اینترنت و احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت نشان نمیدهد.
بررسی میانگینها نشان میدهد که میانگین نظرات دانشجویان 21 تا23 سال در خصوص اضطراب اینترنتی، لذت بخش بودن اینترنت و احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت و میانگین نظرات دانشجویان 18 تا 20 سال در خصوص مفید بودن اینترنت بزرگتر از نظرات سایر دانشجویان بوده است. F مشاهده در سطح 001/0 تفاوت معناداری را بین میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری بر نگرش آنها نسبت به اضطراب اینترنتی، مفید بودن اینترنت، لذت بخش بودن اینترنت و احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت نشان نمیدهد.
5-3- محدودیتهای تحقیق
محدود بودن نتایج جامعه آماری پژوهش؛ زیرا نتایج حاصل از آن مربوط به دانشجویان رشته کتابداری و اطلاعرسانی از دو دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان میباشد، لذا در تعمیم نتایج آن به رشتهها و دانشگاههای دیگر باید احتیاط کرد؛
با توجه به این که اختلال اضطراب اینترنتی، مقولهای نوظهور است، هنوز در کتب مرجع به طور کامل به آن پرداخته نشده و منابع برای تحقیق حاضر، بیشتر مقالات موجود در اینترنت و مجلات علمی بود؛
رویکرد پژوهش کمی بوده و برای جمعآوری اطلاعات صرفاً از پرسشنامه استفاده شده است.
5-4- پیشنهادات کاربردی
توجه به پیشینه پژوهش نشان میدهد استفاده از اینترنت در محیطهای یادگیری به عنوان یک الگوی جدید آموزشی در ده سال گذشته در سرتاسر جهان به طور مداوم در عرصه آموزش عالی گسترش یافته و حمایتهای مستمری را در این زمینه به خود اختصاص داده است. دست اندرکاران آموزشی نیز در سطوح مختلف از قبیل پژوهشگران، مدیران و متخصصین امر، اهمیت و ارزش اینترنت را در محیطهای یاددهی- یادگیری درک کرده و این درک حتی با وجود عدم ثبات اقتصادی تداوم و ژرفای بیشتری یافته است.
ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در ایران بیشتر دانشگاهها در حال به کارگیری این فناوری هستند، کما این که بعضی از دانشگاهها حتی اقدام به پذیرش دانشجو از راه دور نیز کردهاند، اما باید توجه داشت که استفاده از فناوری و تجهیزات به نگرش کاربران نسبت به این ابزار بستگی دارد. لذا پیشنهادهای کاربردی ذیل در ارتباط با اهداف پژوهش بیان میگردد: