دانلود پایان نامه
n=(133*1.962*0.5*0.5) / (133*0.052+1.962*0.5*0.5) 101=
حجم نمونه تقریباً 101 شد و داده های 101 شرکت انتخاب شده به عنوان نمونه جمع آوری شد.
3-6- روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده
1 – مطالعه اسناد و مدارک، با توجه به نوع طرح پژوهش، بر اساس عملکردهای گذشته داده ها را جمع آوری خواهدکرد.
2 – مطالعه کتابخانه ای، که برای گردآوری داده ها پیرامون مبانی نظری و پیشینه این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد.
3 – کاوش اینترنتی، که برای گردآوری داده های مربوط به سوابق گذشته مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
3-7- ابزار پژوهش و موارد استفاده
چک لیست، برای داده ها و اطلاعاتی که می بایست ثبت شود، کنترل نموده است.
فیش و جدول خلاصه، که جهت طبقه بندی و تعیین متغیر های مورد بررسی، استفاده شده است.
نرم افزار اکسل، که جهت ثبت و طبقه بندی داده های عددی شرکت ها استفاده شده است.
3-8- پایایی و اعتبار پژوهش
نظر به اینکه داده های پژوهش مستقیماً با استفاده از ابزار گرد آوری داده ها از منابع دست اول توسط پژوهشگر استخراج شده است و مکرر با منابع اصلی مقایسه شده و خطا های تحریری آن ها برطرف گردیده است. لذا داده ها و ابزار گرد آوری آن ها از دقت، اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار است.
اعتبار درونی پژوهش به بررسی این سوال مربوط می شود که آیا متغیر های مستقل واقعاً در متغیر وابسته تغییر ایجاد کرده اند یا خیر؟
موارد زیر ممکن است بر اعتبار درونی پژوهش به نحو منفی اثر داشته باشد:
1-حوادث تاریخی همزمان با دوره مطالعه، تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران شامل نوسان قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز، سیاست آزاد سازی قیمت ها، دوره های رکود و رونق اقتصادی، تغییر در حمایت های دولت از صنایع و تغییر شرایط تسهیلات بانکی عواملی هستند که ممکن است موجب مشتبه شدن نتایج پژوهش گردند.
2-فرآیند رشد متغیر ها بدلیل تورم عامل دیگری می باشد که می تواند نتیجه پژوهش را مشتبه کند.
3-تفاوت در ویژگی های شرکت های نمونه نظیر ساختار مالکیت، نوع محصول، اندازه و درجه رقابت نیز می تواند موجب مشتبه شدن نتایج پژوهش گردد.
اعتبار بیرونی به معنی قابیت تعمیم یا معرف بودن یافته های پژوهش می باشد. ویژگی شرکت هایی که به عنوان نمونه انتخاب شده اند تعیین کننده میزان تعمیم یافته های پژوهش است. نخست، نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند. دوم شرکت های نمونه به لحاظ اندازه، نوع مالکیت، نوع محصول و رقابت لزوماً نه معرف کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند و نه معرف کل واحد های اقتصادی فعال در کشور. لذا تسری یافته ها باید با احتیاط صورت گیرد.(عنایتی، 1383)
3-9- روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات
3-9-1-روش های آماری
الف) روش های توصیفی
در این پژوهش از جدول توزیع فراوانی، نمودار هیستوگرام و محاسبه شاخص های آماری از قبیل میانگین، انحراف معیار، ضریب چولگی استاندارد، ضریب کشیدگی استاندارد، حداقل و حداکثر برای توصیف نمونه و توصیف یافته ها استفاده شده است.
ب) روش های تحلیل پیش فرض ها