دانلود پایان نامه
اضطراب اینترنتی ابتدا توسط رائوب (1981) تعریف شد که واکنشهای احساسی پیچیدهای است که در افراد بازخوانی میشود که اینترنت را به عنوان یک تهدید شخصی تعریف میکنند.
اضطراب اینترنتی عبارت است از وجود هیجانهای منفی در هنگام کار با اینترنت (درینینا، 1995).
اضطراب اینترنت که در زمان استفاده از اینترنت بوجود میآید، در حقیقت تصور استفاده از اینترنت در آینده میباشد و یک ویژگی شخصی یا رفتاری (درونی) نمیباشد (مثنوی، 1385).
احمدی ده قطبالدینی (1388) اضطراب اینترنتی را به منزله یک سازه روانشناختی، که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کردهاست و به عنوان ترس از اینترنت هنگام کاربرد آن یا بررسی امکان کاربرد اینترنت، تعریف میکند. گروهی دیگر آن را شامل بیزاری، هراس، خصومت و پرخاشگری به اینترنت تعریف میکنند.
2-9- نشانههای اضطراب اینترنتی در دانشجویان
همانند تمامی انواع دیگر اضطراب، اضطراب اینترنتی نیز با علایمی چون: شکست در درس، از دست دادن علاقه به شرکت در کلاسها، فقدان انگیزش برای درس خواندن، اختصاص وقت ناکافی برای درس خواندن، مشکلات تفریحی و فوق برنامه، مشکلات ارتباطی با دوستان، عدم استفاده از اینترنت علی رغم استفادهها و پیامدهای مثبت، کاهش در میزان صرف وقت در اینترنت همراه است؛ از طرفی در عین حال که روابط افراد در جهان مجازی افزایش مییابد، در مقابل از روابط آنان در جهان واقعی کاسته میشود و احتمال افت عملکرد آموزشی آنان نیز میرود (سامسون، 2005).
با اینکه اینترنت به خودی خود ابزاری بیطرف و خنثی است، چگونگی استفاده از آن مهم است؛ چنانچه استفاده از اینترنت متناسب و مثبت باشد، این رسانه موجب توسعه جامعه خواهد شد، در غیر این صورت مشکلات عدیدهای را برای جامعه و افراد به بار خواهد آورد. به عبارت دیگر شبکه جهانی اینترنت یک شبکه اطلاعرسانی سریع با منابع بیشمار است که استفاده نادرست و بیش از حد از آن در بین برخی افراد و غرق شدن در دنیای رایانه و جدا شدن از دنیای واقعی، فواید اینترنت را به آسیب تبدیل میکند (معیدفر و همکاران، 1390). از این رو نیاز به شناخت علمی این پدیده در حال رشد در ایران با توجه به تبعات آن مخصوصاً در میان قشر تحصیلکرده جامعه ضرورت بیشتری را میطلبد. در چند دهه گذشته ، رایانهها و بهخصوص اینترنت بخش اساسی از محیط های کاری و آموزشی محسوب شده اند. بخش قابل توجهی از پژوهش ها و نظریات به ارزیابی و مطالعه درباره چگونگی پذیرش و سازگاری دانشجویان و نیروی کار با رایانه و اینترنت و فناوری اطلاع رسانی پرداخته اند و برخی از شواهد نشان می دهند که دانشجویان و کارکنانی که سابقه تجربی در استفاده از رایانه و اینترنت داشته اند، تأثیر قابل توجهی در کارآیی بالای محیط های اینترنتی و رایانهای دارند. رایانهها با دقت بسیار بالا عملیات متعدد منطقی و ریاضی را انجام میدهند و در نهایت حجم انبوهی از دادهها را در زمان واحد ذخیره و پردازش میکنند. با توجه به این مسائل است که مدعی هستیم در شرایط کنونی همه افراد بهویژه دانشجویان و فرهنگیان باید با رایانه، اینترنت و کار با آنها آشنا بوده و اضطرابی نسبت به آنها نداشته باشند.
2-10- میزان شیوع اضطراب رایانه و اینترنت
وجه مشترک اصلی همه تعاریف در مورد این نوع از اضطراب، حضور اضطراب و واکنشهای شناختی و هیجانی در فرد، هنگام کار با اینترنت با تفکر و تجسم درباره آنهاست، پس بر اساس پژوهشهای موجود می توان برآوردی از میزان شیوع آن در جامعه به دست آورد. شیوع اضطراب رایانه و اینترنت در جامعه بر اساس درصد افراد مضطرب نسبت به کل جمعیت تعریف می شود (پرسنو ، 1998).
بازیونلوس (1999) پژوهشهای انجام شده طی دهه 80 میلادی درباره شیوع اضطراب رایانه و اینترنت را مرور کرده و نتایج این پژوهشها را چنین گزارش میکند:
جدول 2-2. میزان شیوع اضطراب رایانه و اینترنت
پژوهشگر سال میزان شیوع (درصد) جامعه مورد مطالعه
جیمز و پاول 1982 30/0 نیروی کار امریکایی
راس و همکاران 1985 14/0 مدیران و متخصصان امریکایی
هاوارد و اسمیت 1986 3/0 مدیران امریکایی
ادلر و همکاران 1987 18/ 5 کارکنان سازمانهای اقتصادی امریکا
گرینلی 1988 50/0 دانشجویان امریکایی دوره کارشناسی
رزن و ماگویر 1990 10/0 فرا تحلیل 81 پژوهش در دهه 1980
ویلسون 1990 21/0 پرستاران امریکایی
اسمیت و کاتولیک 1991 55/0 52 کارمندان امریکایی
رزن و ویل 1995 40/0 معلمان مدارس ابتدایی
باورز و باورز 1996 32/0 بزرگسالان امریکایی
برادلی و راسل 1997 10/0 معلمان مدارس استرالیایی
مارتین 1998 20/0 کارمندان امریکایی
بازیونلوس 1999 3/21 مدیران انگلیسی
مأخذ: بازیونلوس،1999