دانلود پایان نامه

مفهوم خودکارآمدی درباره اهمیت افرادی است که می توانند با موفقیت، با موقعیت های دشوار رویارویی کنند. بیشتر دانش افراد درباره فرآیند خودکارآمدی و ایجاد آن از تحقیق و نظریات باندورا (١۹۹۷) ناشی می شود. خودکارآمدی دارای تأثیر مهمی برشناخت، انگیزش و خلق افراد است. خودکارآمدی به این موضوع اشاره دارد که عکس العمل هایی که در مقابل پدیده ها و وقایع نشان می دهیم، ممکن است تأثیر با اهمیتی داشته باشد. افرادی که احساسات قوی خودکارآمدی دارند، با انرژی و پافشاری با وقایع روزمره روبه رو می شوند. آن ها آنقدر به آزمون راه های جدید ادامه می دهند تا موفق شوند یا حداقل از مخاطرات، جان سالم به در برند.
نگرش حالت روانی پیچیدهای است که شامل باورها، احساسات، ارزشها و گرایشها برای عمل کردن به روشهای معین برای پذیرش چیزی یا ارزیابی کلی فرد از عملکرد رفتار خود است (احمدی دهقطبالدینی، 1388).
مدل IAS برای سنجش نگرش اینترنتی از چهار مؤلفه تشکیل شده، که شامل خودکارآمدی در استفاده از اینترنت، لذت بخش بودن اینترنت، اضطراب اینترنتی، و مفید بودن اینترنت میباشد. این مدل در نمودار 1-1 نشان داده میشود:

شکل1-1: مدل سنجش نگرش اینترنتی
منبع: حقایق و همکاران،1387، ص ۶٨
در این پژوهش به بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اینترنت که شامل چهار خرده مقیاس احساس خودکارآمدی، مفید دانستن اینترنت، اضطراب اینترنت، و لذت بخش بودن اینترنت است مبادرت میشود.
با توجه به موارد ذکر شده، تأثیر دوره کارشناسی کتابداری در بین دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان این رشته نسبت به اینترنت، به عنوان یک دسته بسیار مهم از کاربران اینترنت و مقایسه با سایر دانشجویان دانشگاههای مزبور، مهم و لازم به نظر میآید. دلیل انتخاب این دو دانشگاه، حضور دانشجویان رشته کتابداری و اطلاعرسانی به صورت حضوری و تمام وقت در سطح دو دانشگاه مزبور در شهر اصفهان است.
1-2- اهداف پژوهش
1-2-1- اهداف کلی
هدف کلی پژوهش تعیین اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اینترنت است.
بر این قرار اهداف جزیی عبارت است از:
1-2-2- اهداف جزیی
تعیین اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اضطراب اینترنتی؛
تعیین اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به مفید بودن اینترنت؛
تعیین اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به لذت بخش بودن اینترنت؛
تعیین اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت.
1-3- اهمیت و ارزش پژوهش
اهمیت، جایگاه و چگونگی استفاده از رایانه، اینترنت و فناوری اطلاعات، یکی از زمینه های پژوهشی و نظری در تحلیل های اجتماعی تلقی شده و حوزه های جدید نظری و پژوهشی در علوم اجتماعی نوین را به خود اختصاص دادهاست. در سالهای اخیر، شیوع استفاده از اینترنت در سراسر جهان در حال افزایش است. تخمین زده میشود که میلیونها نفر از اینترنت استفاده میکنند و میزان آن به صورتی روزآمد افزایش مییابد.
برخی از صاحب نظران، دوره حاضر را به عصر رایانه و اینترنت تشبیه می کنند. متناسب با نفوذ رایانه در عرصه های مختلف حیات اجتماعی ، هر یک از افراد جامعه از تجربه عملی کوتاهی با رایانه و اینترنت برخوردار است. محاسبات ، عملیات بانکی ، و سازوکارهای رایانه ای، معرف تجربه عملی مذکور تلقی می شود. بنابراین، افراد متناسب با تجارب خود دارای واکنش های مثبت و منفی نسبت به رایانه و اینترنت هستند و محققان، موضوعات مذکور را در قالب نگرش های افراد نسبت به رایانه و اینترنت مورد سنجش قرار می دهند. از آنجا که اینترنت، شیوههای ارتباطی آینده انسان را دچار دگرگونی کرده، نحوه استفاده از آن مشکلات عمدهای را در بهداشت روانی جامعه فراهم آورده، بهگونهای که استفاده از آن باعث بروز اضطراب و تنش میشود.
امروزه اینترنت نقش مهمی را در رفتار اطلاعیابی افراد، خصوصاً دانشجویان دارد. کاربرانی که اطلاعات را در اینترنت جستوجو میکنند، ممکن است همانند کاربرانی که فقط به جستوجوی اطلاعات در کتابخانه میپردازند، رفتار نکنند، چرا که تفاوتی در فعالیتهای فیزیکی این دو گروه از کاربران وجود دارد. کاربرانی که اطلاعات را در کتابخانه جستوجو کرده، معمولاً از مکانی به مکانی دیگر حرکت میکنند و میتوانند رسانه اطلاعاتی را لمس کنند و ببینند، اما این مورد برای کاربران اینترنت وجود ندارد (خدیوی، 1383).
از زمانی که اینترنت، در اواسط دههی ١۹۹۰، به صورت جدی و بینالمللی راهاندازی شد و گسترش یافت، نگرش افراد نسبت به اینترنت از جمله موضوعات مورد علاقهی پژوهشگران و جامعهی عمومی تلقی شدهاست. سرعت خیره کننده پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، روشهای زندگی بشر را به طور شگفتانگیزی تحت تأثیر قرار دادهاست، به طوری که رواج گسترده استفاده از وب سایتها در مدارس و خانهها باعث شده که آموزش و یادگیری از طریق اینترنت به یک روش معمول فراگیر تبدیل شود. در همهی محیطها، به خصوص محیطهای آموزشی، وجود کاربرانی که این فناوری را به کار گرفته، با اهمیت تلقی میشود. با توجه به این که کتابداران و دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی به طور چشمگیری اینترنت و رایانه را مورد استفاده قرار داده، بررسی و تعیین نگرش نسبت به اینترنت و رابطهی آن با سازههایی مانند احساس خودکارآمدی، اضطراب اینترنت و تأثیر آن در مدت زمان و کیفیت استفاده از اینترنت در بین این قشر از کاربران ضروری به نظر میرسد.
1-4- کاربرد نتایج پژوهش
با توجه به این که استفاده از اینترنت به طور چشمگیری رو به افزایش است، نگرش افراد نسبت به اینترنت مورد توجه بسیاری است. کاربرد نتایج پژوهش میتواند به عنوان ابزاری کمکی در جهت آگاهی از میزان سنجش نگرش نسبت به اینترنت در دانشجویان رشته کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، تصمیمگیریهای آینده و تشخیص نقاط قوت و ضعف، رفع موانع و تقویت آنها، انسجام رویه و جز اینها باشد.
موارد زیر از کاربردهای نتایج تحقیق میباشد:
1. بهره جویی از منابع آن برای توسعه سواد اطلاعاتی دانشجویان در دانشگاههای مورد مطالعه؛