دانلود پایان نامه

جدول 4-20- نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس جنسیت 65
جدول 4-21- مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس وضعیت تأهل 65
جدول 4-22- نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانسها 66
جدول 4-23- نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس وضعیت تأهل 66
جدول 4-24- مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس دانشگاه محل تحصیل 67

عنوان صفحه
جدول 4-25- نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانسها 67
جدول 4-26- نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس دانشگاه محل تحصیل 68
جدول 4-27- مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس سن 68
جدول 4-28- نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانسها 69
جدول 4-29- نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس سن 69
جدول 4-30- مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس سال تحصیلی 70
جدول 4-31- نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانسها 70
جدول 4-32- نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس سال تحصیلی 71

فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
ورود به هزاره سوم، موجب تشدید علاقه پژوهشگران اجتماعی در دهه های ١۹٨۰ و ١۹۹۰ میلادی به تولید علم در دو حوزه نظریه پردازی و پژوهش در خصوص اهمیت، جایگاه، و چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات به طور عام و اینترنت به طور خاص در جامعه شدهاست. بخشی از این تولیدات علمی اختصاص به سنجش و اندازه گیری نگرش افراد نسبت به اینترنت داشتهاست. رایانه و اینترنت و نفوذ گسترده آن در دنیای امروز باعث شده که هر آن کس به نحوی با این تکنولوژی درگیر شده و با آن سروکار داشته باشد. این تقاضای فزآینده برای بسیاری از افراد، با اضطراب و استرس همراه است. در این بخش ابتدا انگیزهی انجام پژوهش و مسأله تحقیق تشریح شده و سپس اهمیت، ارزش، و کاربرد نتایج آن بیان و در ادامه اهداف و سؤالات اصلی و فرعی پژوهش مطرح میشود. در در نهایت تعریف اجزاء مسألهی پژوهش توضیح و تبیین میشود.
1-1- شرح و بیان مسأله پژوهشی
فناوری اطلاعات و ارتباطات در طول دهههای گذشته، شیوههای برقراری ارتباط و کسب و کار را از بنیان تغییر داده، تحولات چشمگیری در صنعت، کشاورزی، پزشکی، تجارت، مهندسی، و دیگر زمینهها پدید آورده و یکی از عوامل عمده در شکلدهی اقتصاد نوین جهانی بودهاست. نظامهای آموزشی در سراسر جهان، فشار فزآیندهای را جهت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور فراگیری دانش و مهارتهای مورد نیاز دانشآموزان و دانشجویان تجربه میکنند (حقایق و همکاران، ١٣٨۷). از طریق شبکههای رایانهای و نظام های مخابراتی و فناوری اطلاعات، افراد میتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، به ذخایر عظیم اطلاعات دسترسی داشته باشند و اطلاعات را برای خود ذخیره نمایند؛ مانند هرگونه کار روزمره، استفاده از رایانه نیز جزیی از زندگی در قرن بیست و یکم را تشکیل میدهد. رایانه و اینترنت امروزه مهمترین عامل تغییر در ارتباطات انسانی، از زمان اختراع چاپ و احتمالاً از زمان ابداع نوشتار تاکنون بودهاست (فیدر ، ١٣٨۰).
اینترنت از مفاهیم نوین اطلاعرسانی و فناوری اطلاعات است، گرچه از قدمت و سوابق طولانی برخوردار نیست اما به سرعت توانسته تمامی ابزارهای سنتی اطلاعرسانی را متأثر نموده و توانمندیهای جدیدی را برای توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به ارمغان آورد، به نحوی که امروزه نگرانی جدی از توسعه و گسترش شبکههای اینترنتی در عرصههای زندگی فردی و اجتماعی در زمینههای اقتصادی، تجاری، آموزشی، بازرگانی، مدیریت و حتی امنیت ملی کشورها و ملتها به وجود آمدهاست. اینترنت در واقع یک شبکه گستردهی جهانی است که با اتصال رایانهها به همدیگر، ضمن حفظ و امنیت اطلاعات موجود، در شبکهها قابلیتهای جدیدی را به صورت همزمان در همهی شبکهها به صورت پیوسته فراهم میآورد (عبادی، ١٣٨٣).
از زمانی که اینترنت، در اواسط دههی ١۹۹۰، به صورت جدی و بین المللی راهاندازی شد و گسترش یافت، نگرش افراد نسبت به اینترنت از جمله موضوعات مورد علاقهی پژوهشگران و جمعیت عمومی تلقی شده و به همراه سازههایی مانند احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت و اضطراب اینترنت، به وضوح بیش از سایر موضوعات مورد پژوهش قرار گرفتهاست. در قرن بیست و یکم، نگرش شهروندان به استفاده و یادگیری از طریق اینترنت، رشد اقتصادی و آموزشی یک جامعه را تعیین میکند (تسای ، ۲۰۰١). نگرش کاربران نقش مهمی در استفاده از اینترنت به منظور آموزش و یادگیری دارد. اینترنت، امکان ارتباط بین مراکز مهم دانشگاهی و تحقیقاتی، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری و تمامی کاربران سراسر جهان را به دور از تفاوتهای جنسیتی و ملیتی فراهم میسازد.
پژوهش در رفتار استفاده از اینترنت، در مرحله ابتدایی خود قرار دارد. با مروری بر ادبیات پژوهشی، متوجه میشویم که پژوهشهای انجام شده در مورد اینترنت، بیشتر بر کاربردهای مختلف آن در تجارت، آموزش، انتخابات و مواردی از حوزههای دانش متمرکز شده؛ و به سازههای روانی و نقش و اهمیت آنها در مدت و نوع استفاده از اینترنت، کمتر توجه شدهاست.
هر چند اینترنت افقها و فرصتهای جدیدی در بسیاری از جنبههای سازمانی گشوده، اما برای دانشجویان اضطرابهایی را نیز به همراه داشتهاست. ریشههای اصلی این اضطرابها در این واقعیت نهفتهاست که فناوری اینترنت و کارکردهای مختلف آن پدیدهای نسبتاً جدید میباشد (لاودن و لاودن ، ١٣٨۰، ص١۶۹). اضطراب رایانهای به منزله یک سازه روانشناختی، امروزه توجه زیادی را به خود جلب کردهاست و به عنوان ترس از رایانه هنگام کاربرد آن یا بررسی امکان کاربرد رایانه، تعریف میشود. گروهی دیگر آن را شامل بیزاری، هراس، خصومت، و پرخاشگری به رایانه تعریف میکنند. امروزه با توجه به نقش بسیار مهم اینترنت در زمینههای مختلف از جمله امور پژوهشی، مسأله اضطراب اینترنتی از اهمیت زیادی برخوردار است. اضطراب اینترنتی بنا به تعریف، ترس یا هراسی است که افراد هنگام استفاده از اینترنت تجربه میکنند (نارمنجی و نوکاریزی، ١٣٨٨).