دانلود پایان نامه
برگزاری دورههای آموزشی برای دانشجویان و ارائه واحدهای درسی دانشگاهی بیشتر در قالب آموزشهای ترکیبی (مجازی و سنتی) برای بهبود نگرش دانشجویان نسبت به کاربرد اینترنت در کلاس درس؛
بالا بردن خودکارآمدی دانشجویان از طریق ارائه دروس طراحی وب، آشنایی با امکانات اینترنت و موارد استفاده آن در مشاغل و زندگی روزمره (برخی از این دروس میتواند به صورت اختیاری باشد) نیز میتواند علاقه و انگیزه دانشجویان را نسبت به کاربرد اینترنت افزایش دهد؛
با توجه به رشد سریع کاربران و بالطبع، افزایش شیوع اختلال اضطراب اینترنتی و با توجه به این که به احتمال زیاد اختلالات روانی در افراد مضطرب اینترنتی شیوع بیشتری دارد، به روانپزشکان و روانشناسان پیشنهاد میشود توجه بیشتری نسبت به تشخیص و درمان این اختلال که به تازگی ظهور یافته، مبذول دارند؛
با توجه به نقش انکارناپذیر اینترنت در فعالیتهای پژوهشی، بهتر است برنامهریزان آموزشی، واحد درسی با محتوای آشنایی با اینترنت و نحوه دستیابی به اطلاعات در آن را به صورت اختیاری برای دانشجویان تازه وارد، ارایه کنند. در مجموع به نظر میرسد ارتقای میزان سواد اطلاعاتی و سواد رایانهای افراد تا حد زیادی بتواند اضطراب ناشی از جستجوی اطلاعات در اینترنت را کاهش دهد؛
آگاهی از وضعیت اضطراب اینترنتی دانشجویان به کتابداران و اساتید و واسطههای اطلاعاتی کمک خواهد کرد تا آنها را در هنگام جستجوی اطلاعات از طریق اینترنت، به گونهای هدایت کنند که میزان اضطراب آنها کاهش یابد؛
کتابداران از طریق شناسایی و خارج نمودن عوامل و مسائل اضطراب برانگیز سعی نمایند حتی المقدور فضایی عاری از هر گونه تشنج و اضطراب را برای آموزش و پژوهش فراهم سازند.
5-5- پیشنهادهایی جهت پژوهشهای آینده
در راستای انجام تحقیق حاضر، پیشنهادهای پژوهشی برای تحقیقات آینده ارایه میشود:
بررسی مقایسهای مقیاسهای نگرش نسبت به کاربرد اینترنت در بین دانشجویان و دانشآموزان؛
بررسی تأثیر و میزان برآورده شدن نیازهای علمی دانشجویان به واسطه استفاده از اینترنت؛
بررسی نگرش و دانش و عملکرد دانشجویان دیگر رشتهها نسبت به کاربرد اینترنت؛
با توجه به محدود بودن تعداد نمونهها که نتایج پژوهش و قدرت تعمیم آن را متأثر میسازد، پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی نمونههایی با حجم بیشتر انتخاب گردد.
در پایان تأکید میشود نظر به اینکه در پژوهش حاضر تنها مقیاسهای نگرشی دانشجویان نسبت به اینترنت بررسی شده است و این در حالی است که سایر موارد مانند طرز نگرش و مهارت دانشجویان به دیگر عواملی مانند فرهنگ اجتماعی، ساختار نظام آموزشی، مسائل فنی شبکه مانند پهنای باند، دسترسی به رایانه و اینترنت و سایر مؤلفههای جمعیت شناختی بستگی دارد، لذا پژوهشهایی در این زمینه میتواند مبنایی در تحقیقات آتی باشد.
5-6- جمعبندی فصل
در این فصل ابتدا مختصری از آن چه در فصلهای گذشته انجام شده ارائه و سپس خلاصهای از پژوهش آورده شد و نتایج پژوهش با نتایج پژوهشهای مشابه و مرتبط مقایسه گردید، در آخر محدودیتهای تحقیق عنوان و پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده ارائه گردید.
پیوست1
دانشجوی گرامی با سلام و احترام
از زمانی که اینترنت، در اواسط دهه ی ١۹۹۰، به صورت جدی و بین المللی راه اندازی شد و گسترش یافت، نگرش افراد نسبت به اینترنت از جمله موضوعات مورد علاقه ی پژوهشگران و جمعیت عمومی تلقی شده است. در قرن بیست و یکم، نگرش شهروندان به استفاده و یادگیری از طریق اینترنت، رشد اقتصادی و آموزشی یک جامعه را تعیین می کند. نگرش کاربران نقش مهمی در استفاده از اینترنت به منظور آموزش و یادگیری بازی می کند.
این مقیاس، به منظور سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت ساخته شده است. فهرست ذیل، شامل 40 سؤال است. این سؤالات را با دقت خوانده و گزینهای که با آن بیشتر موافق هستید، را با علامت (×) مشخص نمایید. لطفاً به همه سؤالات پاسخ دهید. از همکاری صادقانه شما صمیمانه سپاسگزارم.
محبوبه صادقی
دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
دانشگاه اصفهان
جنس: مرد( زن ( وضعیت تأهل: مجرد( متأهل( سن: ترم: رشته تحصیلی: دانشگاه محل تحصیل:
کاملاً مخالفم مخالفم تا حدودی موافقم موافقم کاملاً موافقم سؤالات ردیف
کار کردن با اینترنت برای من خسته کننده نیست. 1
اینترنت اطلاعات جدید بیشتری را نسبت به منابع چاپ شده ( کتاب، روزنامه، مجله و…) در اختیار من قرار می دهد. 2