دانلود پایان نامه

37. برای تحقیق کردن، اینترنت را به کتابخانه ترجیح میدهم. 73/3 25/1 23/5 001/0
بنابر یافتههای جدول 4-11، در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون «t» در سطح 001/0 استفادهشد که با توجه به این که میانگینهای حاصله در تمامی موارد از میانگین فرضی (3) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی در مواردی از قبیل عدم خستگی ناشی از کار با اینترنت، برقراری ارتباط با دیگران، لذت بردن و علاقه به جستجوی اطلاعات از اینترنت، گرفتن اطلاعات زنده از اینترنت، جالب بودن جستجو در اینترنت و گرفتن تصاویر گرافیکی و ترجیح دادن گرفتن اطلاعات از اینترنت بهجای استفاده از کتابخانه، تأثیرگذار بوده است.
سؤال دوم پژوهش: میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به مفید بودن اینترنت تا چه حد است؟
جدول 4-12. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به مفید بودن اینترنت با میانگین فرضی (3)
میانگین فرضی میانگین انحراف معیار t سطح معناداری
3 4 67/0 28/13 001/0
بنابر یافتههای جدول 4-12، در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون «t» در سطح 001/0 استفاده شد که با توجه به این که میانگین حاصله (4) از میانگین فرضی (3) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر میباشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای مذبور نسبت به مفید بودن اینترنت اثر داشته است.
جدول 4-13. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به مفید بودن اینترنت با میانگین فرضی (3)
مفید بودن اینترنت میانگین انحراف معیار t سطح معناداری
2. اینترنت اطلاعات جدید بیشتری را نسبت به منابع چاپ شده در اختیار من قرار میدهد. 16/4 92/0 18/11 001/0
6. اینترنت ابزارهای مناسبی برای ارتباط با دیگران فراهم کردهاست. 19/4 89/0 85/11 001/0
10. اینترنت به یک ابزار لازم در زندگی روزانه من تبدیل شدهاست. 66/3 16/1 02/5 001/0
14. با استفاده از اینترنت میتوانم کارهایم را سریعتر انجام دهم. 10/4 99/0 84/9 001/0
18. دسترسی به (پیدا کردن) اطلاعات مفید در اینترنت، آسان است. 82/3 23/1 96/5 001/0
22. استفاده از اینترنت برای انجام مواردی مانند پرداخت فرمهای مالیات، انتخاب واحد در دانشگاه و… مفید است (مقرون به صرفه است). 18/4 07/1 77/9 001/0
26. گذراندن زمان در اینترنت ارزشمند است (ارزشش را دارد). 68/3 08/1 62/5 001/0
30. اینترنت میتواند به ما در دستیابی به اطلاعات، به شکل رضایتبخشی کمک کند. 96/3 04/1 20/8 001/0
34. اولین گزینه به منظور تحقیق و جستجو برای من، اینترنت است. 4 24/1 17/7 001/0
38. اینترنت برای این که افراد در نقاط دور از هم، با یکدیگر تماس برقرار کنند، مفید است. 26/4 90/0 48/12 001/0
بنابر یافتههای جدول 4-13، در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون «t» در سطح 001/0 استفاده شد که با توجه به این که میانگینهای حاصله در تمامی موارد از میانگین فرضی (3) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی در مواردی از قبیل کسب اطلاعات جدید و مفید، برقراری ارتباط با دیگران، ضروری بودن اطلاعات در زندگی، استفاده از اینترنت برای انجام امور زندگی و سرعت در انجام آن، تأثیرگذار بوده است.
سؤال سوم پژوهش: میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به لذت بخش بودن اینترنت تا چه حد است؟
جدول 4-14. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی نسبت به لذت بخش بودن
اینترنت با میانگین فرضی (3)
میانگین فرضی میانگین انحراف معیار t سطح معناداری
3 78/3 76/0 08/9 001/0
بنابر یافتههای جدول 4-14، در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون «t» در سطح 001/0 استفاده شد که با توجه به این که میانگین حاصله (78/3) از میانگین فرضی (3) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر میباشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به لذت بخش بودن اینترنت اثر داشته است.