دانلود پایان نامه

2-3-8-مطالعات مردانی(1390)
با توجه به ضرورت چگونگی شناسایی، اولویت بندی متغیرهای مدل، استقرار، پیاده سازی، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر آنها در کلیه سازمان ها، مردانی در سال 1390 به ارائه روشی جهت طراحی سیستم ارزیابی عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن برای بهبود عملکرد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان پرداخته است.
با بررسی مدل های مختلف به کار برده شده در مطالعات و تحقیقات موجود جهت بررسی و سنجش میزان رضایت مشتریان و ارزیابی عملکرد پارک، مشخص گردید که مناظر مدل کارت امتیازی متوازن با توجه به اهداف، سؤالات و جامعه آماری مورد نظر برای تحقیق مورد نظر مناسب می باشد.
بر اساس نتیجه تحقیق، یکی از مهمترین دلایل استفاده پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان از کارت امتیازی متوازن، بررسی کارایی کل پارک در طی سال های فعالیت می باشد. از این رو تمامی مدیران و کارشناسان پارک بایستی آگاهی کامل نسبت به فرصت ها، تهدیدات، چالش ها، مشکلات و … ایجاد شده داشته باشند تا بتوانند کارایی کل پارک را بهبود بخشند. بر این اساس، موفقیت کارت امتیاز متوازن تنها توسط کارایی مناظر و فعالیت های آن اندازه گیری نمی شود، بلکه اثربخشی فناوری در پشتیبانی راهبرد سازمانی، توانمندسازی فرآیندهای تجاری پارک، ارتقاء ساختار و فرهنگ آن، افزایش ارزش تجاری پارک و … نیز بایستی در اندازه گیری و موفقیت پارک لحاظ شود و از آنجایی که اکثر پارک ها در جهان و کشور ایران در دنیای رقابتی امروز به دنبال کسب مزیت رقابتی برتر هستند، بنابراین تنها از این طریق است که پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد.
در نهایت تمامی شاخص های اهداف کلان بحرانی هر چهار منظر کارت امتیازی متوازن شناسایی شدند و جهت ارزیابی عملکرد وارد مرحله تجزیه و تحلیل شدند که مشخص شد کارایی کل پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با استفاده از تکنیک پیاده سازی کارت امتیازی متوازن تا پایان سال 1389، 80% بوده است.
2-3-9- مطالعات ابویی(1391)
ابویی در سال 1391 با هدف ترسیم نقشه استراتژی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی یزد و اعتبار
سنجی و مفهوم سازی آن با استفاده از معادلات ساختاری به تدوین نقشه استراتژی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و اعتبارسنجی آن با مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) پرداخته است.
با توجه به اینکه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد ضمن ارائه آموزش عالی دارای ماهیتی غیرانتماعی است لذادر نقشه استراتژی تدوین شده، این موسسه دو ماموریت اصلی اجتماعی و اقتصادی در راس ماموریتها و فعالیت خود دارد. بنابراین این پژوهش در یک اقدام نوآورانه تلاش نموده تا نقشه استراتژی سازمانهایی را که در دو حوزه ماموریتی با دو ماموریت اجتماعی و ماموریت اقتصادی فعالیت میکنند، ترسیم نماید. با بررسی مبانی نظری پژوهش و بررسی مدلها و متغیرهای پژوهش توسط پژوهشگران و صاحبنظران مختلف و بر اساس همپوشانی متغیرهای بررسی شده توسط آنها نقشه استراتژی به دست آمده تلفیق نقشه استراتژی در سازمانهای خصوصی و نقشه استراتژی در سازمانهای عمومی می باشد.در واقع در مدل ارائه شده که در شکل(2-6) نشان داده شده است، ماموریت و وجه مالی در یک لایه قرار می گیرند و اهداف در چهار وجه در زنجیرهای از روابط علی به یکدیگر وابسته هستند.
برای تحقق ماموریت، از منظر مالی چگونه عمل کنیم
ماموریت و وجه مالی
برای تحقق ماموریت، باید به نظر مشتری چگونه بیاییم
وجه مشتری
برای رضایت مشتری، چه فرایندهایی باید سرآمد باشد
وجه رشد و یادگیری
برای تحقق ماموریت، سازمان چگونه باید یاد بگیرد و بهبود یابد
وجه قابلیت سازها
شکل (2-6): مدل ارائه شده در تحقیق)وجه مالی و ماموریت در یک لایه قرار دارند( ( ابویی،1391)
2-4-جمع بندی
در ابتدای این فصل، مبانی نظری در خصوص اقتصاد مقاومتی مطرح شد. از دیگر دستاورد های این فصل استخراج مبانی نظری در خصوص برنامه ریزی استراتژیک می باشد. مهمترین مسئله مورد بررسی در برنامه ریزی استراتژیک اجرایی نمودن آن در دنیای فعالیت و دستیابی به اهداف است. مسئله جدید اینکه ترسیم نقشه استراتژی به عنوان حلال مشکلات اجرایی برنامه ریزی استراتژیک اقدامی ساده نیست. لذا در ادامه به مطالعات کویزد و همکارانش (2009)، شاه حسینی(1390)، مردانی(1390) و ابویی(1391) اشاره شد که با بررسی مشکلات موجود در روش های معرفی شده به استخراج بهترین روش جهت ترسیم نقشه استراتژی پرداخته شده است.
در ادامه سعی گردیده است با تدوین مبانی مربوط به روش تحقیق، مراحل اجرای طرح کنونی به تصویر کشیده شود.