دانلود پایان نامه
شکل1-32: شکلهای توزیع بار جانبی در تحلیل بار فزآینده [15]
1-2-5: بررسی کلی آییننامههای مختلف
در این بخش به صورت خلاصه به چند آییننامه معتبر که از روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی متفاوتی که پیشتر شرح آن رفت، استفاده می کنند، اشاره می شود.
آییننامه FEMA356 [10]
آییننامه Eurocode8[12]
آییننامه ATC 40[4]
آییننامه BSL 2000 [29]
1-2-5-1: آییننامه FEMA356 [10]
در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی، بار جانبی ناشی از زمین لرزه، استاتیکی و به تدریج به صورت فزآینده به سازه اعمال میشود تا آنجا که تغییر مکان در یک نقطه خاص (نقطه کنترل) تحت اثر بار جانبی، به مقدار مشخصی (تغییر مکان هدف) برسد یا سازه فرو ریزد.
برای محاسبه جابجایی هدف از ضرایبی استفاده می شود که هر کدام از آنها در جهت بر طرف سازی هر یک از ساده سازی ها،برای مثال، اثر رفتار غیر الاستیک، معادل سازی چند درجه آزادی با یک درجه آزادی وغیره می باشد.
1-2-5-2: آییننامه Eurocode 8 [12]
توزیع بار جانبی مستقیماً به تغییر شکل فرض شده ارتباط دارد، در نتیجه محدودیتی برای شکل تغییر فرم یافته در نظر گرفته نشده است اما در عین حال معمولاً دو شکل توزیع بار در آییننامه EC8 توصیه شده است؛ اولی شکل مود اول ارتعاش سازه و دومی بر اساس تغییر شکل یکنواخت طبقات. ایدهآل سازی دو خطی نیز بر اساس تساوی سطح زیر نمودار واقعی و و دوخطی در نظر گرفته میشود و باید رفتار الاستیک– پلاستیک ایدهآل در نظر گرفته شود.
معادلسازی سازه چند درجه آزادی، با سیستم یک درجه آزادی توسط روابط ریاضی صورت میگیرد و این معادلسازی برای هر شکل جابجایی مفروض قابل انجام میباشد. در این روش همانگونه که پیشتر بیان گردید، تغییر مکان هدف با استفاد از طیف غیر خطی بدست میآید (روش N2). این روش به صورت گرافیکی یعنی در قالب منحنی شتاب–جابجایی (Sa-Sd) نیز قابل بیان میباشد.
1-2-5-3: آییننامه ATC 40 [4]
توزیع بار جانبی و ضرایب تبدیل سازه چند درجه آزادی به سیستم یک درجه آزادی با توجه به شکل مود اول ارتعاش سازه در حالت الاستیک بدست میآید. تغییر مکان هدف (نقطه عملکردی) نیز با استفاد از طیف الاستیک معادل بوسیله روش طیف ظرفیت(CSM) همانطور که پیشتر شرح داده شده قابل محاسبه است. همچنین میرایی معادل طیف الاستیک نیز از مقدار انرژی پراکنده شده در چرخههای هیسترزیس ایدهآل شده قابل محاسبه میباشد.
1-2-5-4: آییننامه BSL 2000 [29]
در این آییننامه که استاندارد ساختمانی کشور ژاپن میباشد. شکل بار جانبی از توزیع ارایه شده در آن بدست میآید.
میرایی معادل نیز با استفاده از میانگین وزنی میرایی معادل اعضای سازه که از شکلپذیری بدست میآیند، قابل محاسبه است. واضح است که این پروسه برای ساختمانهای بزرگ بسیار مشکل میباشد و بنابراین برای ساختمانهای متعارف، مقدار میرایی به صورت تابعی از شکلپذیری کلی سیستم یک درجه آزادی معادل بدست میآید. در این روش به صورت کلی نیازی به ایدهآلسازی دو خطی منحنی حاصل از تحلیل بار افزون نمیباشد مگر از روش شکلپذیری کلی برای محاسبه میرایی استفاده شده باشد.
1-3: بیان مسأله و هدف تحقیق