دانلود پایان نامه
DM یا متغیر وضعیت سازه یک کمیت اسکالر غیر منفی است، که پاسخ مدل سازه تحت بارگذاری زلزله را مشخص میکند.
به بیان دیگر DM یک کمیت قابل مشاهده از خروجیهای آنالیز دینامیکی است. انتخاب های ممکن برای DM میتواند برش پایه، چرخش در گرهها، نرمی حداکثر در هر طبقه، شاخصهای خرابی مختلف (مثل انرژی Hysteretic تجمعی، شاخص Park-ang کلی یا شاخص پایداری معرفی شده توسطMehhany و Deierlein) و جابجایی نسبی حداکثر سقف ، باشد. انتخاب یک DM مناسب به سازه و کاربرد آن بستگی دارد. ممکن است بهتر باشد که از دو یا چند DM برای ارزیابی پارامترهای مختلف پاسخ، حدود مجاز یا مودهای خرابی موردنظر در بررسیهای PBEE استفاده شود؛ که همگی از یک آنالیز غیر خطی حاصل میشوند.
اگر بخواهیم خرابی را در یک قاب چند طبقه را ارزیابی کنیم، شتاب ماکزیمم طبقه انتخاب بدیهی برای این کار است. از طرف دیگر در خرابیهای سازهای قاب ساختمانها، به خوبی به چرخش اتصالها مربوط است. و برای اطلاع از خرابی طبقه به صورت کلی یا موضعی یک DM قوی است.
تعریف 4. A single record IDA study:
روش IDA با یک رکورد، آنالیز دینامیکی یک مدل سازهای است که پارامترهای آن با استفاده از SF تاریخچه زمانی زمین لرزه داده شده مشخص میشود.
این روش به صورت خلاصه با نام روش آنالیز دینامیکی افزاینده (IDA) یا روش پوش اور دینامیکی (DPO) شناخته میشود. این روش شامل مجموعهای از تحلیل های دینامیکی غیر خطی تحت یک شتابنگاشت مقیاس شده است که در آن IMها به گونهای انتخاب شدهاند تا تمام محدوده الاستیک، غیر خطی و خرابی سازه را پوشش دهد. هدف این است که برای هر IM از زمین لرزه مقیاس شده، مقدار DM در سازه محاسبه شود. مقادیر پاسخ معمولاً به صورت نمودارهای پیوستهای بر حسب لول های مختلف شدت رسم میشوند.
تعریف 5. IDA Curve:
یک نمودار IDA، نمایش مقادیر یک پاسخ ثبت شده در یک آنالیز IDA است، بر حسب یک یا چند IM که توصیف کننده شتابنگاشت مقایس شدهاند.
بر حسب تعدادIMها، یک نمودار IDA میتواند به صورت دو بعدی یا چند بعدی مورد بررسی قرار گیرد.IMهایی که در نمودارهای دو بعدی معمول مورد استفاده قرار میگیرند باید قابل مقیاس باشند. در ادامه بحث نیز تمرکز ما روی این IMهاست. در استاندارد مهندسی نمودارهای IDA معمولاً به صورت وارونه استفاده میشوند، زیرا متغیر مستقل IM که معادل با نیرو است روی محور عمودی رسم میشود (شکل (a)1). همین مسئله نیز در نمودارهای تنش کرنش، نیرو جابجایی و SPO نیز مشاهده میشود. نتایج بررسی IDA، بسته به DM و IMهای انتخاب شده، میتواند در مجموعهای از نمودارها ارائه شود.

مطلب مرتبط :   کشورهای توسعه یافته، جنبش های اجتماعی

شکل2-9:نمونه ای از یک نمودار IDA و هم چنین توزیع حداکثر دوران در هر طبقه [22]
تعریف 6. A multi-Record IDA study:
یک بررسی IDA چند رکورده، مجموعهای از بررسیهای IDA یک رکورده است، برای یک مدل سازه تحت شتابنگاشتهای مختلف.
تعریف 7. IDA Curve SET:
یک دسته نمودار IDA، به مجموعهای از نمودارهای IDA برای یک مدل سازه تحت شتابنگاشتهای مختلف گفته میشود که پارامترهای آنها برای DM و IMهای یکسان، محاسبه شده است. با داشتن مدل سازه و رکورد زمین لرزه، نمودار IDA به طور کامل معین خواهد شد. ولی زمین لرزهای که سازه تجربه خواهد کرد، در حالت طبیعی یک پدیده تصادفی است و ما باید از مشخصههای احتمالی استفاده کنیم. نمودار IDA برای یک مدل سازه و یک جمعیت آماری از رکوردها، دیگر یک نمودار معین نیست .ما قادر خواهیم بود که برای دستهای از رکوردها، طیف پاسخ میانگین، میانه، 16% و 84% را تهیه کرده و بتوانیم نمودارهای IDA میانگین، میانه، 16% و 84% را مشخص کنیم و یک مجموعه نمودار IDA داشته باشیم (شکل3-14).
بنابراین ما به روشهایی برای تخمین آماری خطوط تصادفی در حالت دو بعدی نیاز داریم، که مبحثی در آنالیز داده کاربردی است. شاید سادهترین آنها running mean باشد که مقادیر DM را در هر لول از IM محاسبه کرده و میانگین و انحراف استاندارد DM را برای هر IM داده شده، میدهد. این روش تا وقتی که اولین نمودار IDA به نقطه ظرفیت خود برسد (وقتی که DM و نمودار IDAمیانگین بینهایت شود) به خوبی جواب میدهد.
. به جای محاسبه میانگینها در هر لول از IM، (الگوی) فراکتایل میانه، 16% و 84% را محاسبه میکنیم. که این فقط در حالتی بینهایت میباشد که زوال به ترتیب در 84% و 16% و 50% از رکوردها اتفاق بیفتد. مزیت دیگر این است که با فرضهای مناسب (یعنی پیوستگی و یکنواختی نمودارها) خطی که فراکتایلx% را در نمودار DM (بر حسب IM داده شده) به هم وصل میکند همان خطی است که فراکتایل (100-x)% را در نمودار IM(بر حسب DM داده شده) به هم وصل میکند. به علاوه این روند به خوبی با فرض توزیع Lognormal (با داشتن ) متناسب است.

مطلب مرتبط :   آزادی، عدالت، جمهوری، اسلام، اخلاقی، سیاست

شکل2-10:نمودار های کلی و خلاصه شده یک آنالیز دینامیکی افزاینده [22]