دانلود پایان نامه
اشکال بالا میزان خطای هر یک از روش های آنالیز بکار رفته در محاسبه حداکثر جابجایی نسبی قاب ها را نشان می دهد.خطاها در هر 2 روش خطاهایی مثبت هستند حال آنکه در روش مودال حداکثر خطای محاسبه شده برابر با 45% ولی در روش جابجایی محور حداکثر خطای محاسبه شده برابر با 55% است.
در زیر خلاصه ضریب همبستگی و میزان خطا در هر 2 روش آورده شده است.
جدول 4-5:خلاصه نتایج ضریب همبستگی و میانه مقادیر خطا در آنالیز مودال و جابجایی – محور
معیار مقایسه آنالیز مودال آنالیز جابجایی – محور
ضریب همبستگی 83/0 7/0
خطای نسبی میانه 5%- تا 25% 20% تا 47%
4-5: بررسی نتایج برش پایه:
در این نوع پاسخ، پارامتر محاسبه شده در آنالیز ها برش پایه قاب است.این پاسخ در طول آنالیز دینامیکی در لحظه حداکثر اندازه گیری شده است و در آنالیز های بارافزون در لحظه زوال اندازه گیری شده است.

شکل 4-15: مقایسه نتایج برش پایه در آنالیز های مودال و جابجایی محور در قاب شماره 1
از مقایسه نتایج بالا، مشخص می شود که آنالیز جابجایی – محور در این نوع پاسخ جواب های نزدیک و قابل قبولی به پاسخ های دینامیکی افزاینده دارد.این پاسخ ها همگی در جهت محافظه کارانه است و نسبت به آنالیز های دینامیکی جواب های نزدیک تری دارند.در حقیقت آنالیز جابجایی – محور در پاسخ های نیرو نسبت به دیگر پاسخ ها ، جواب های قابل قبول تری دارند.

شکل 4-16: نتایج کلی آنالیز دینامیکی افزاینده برای مقادیر برش پایه
شکل بالا نشان می دهد که شروع صاف شدگی در نمودار میانه در پاسخ 430 کیلو نیوتن شروع می شود که این عدد در آنالیز های مودال و جابجایی محور به ترتیب برابر با 565و 526 کیلو نیو تن است.البته در تشخیص نقطه صاف شدگی بهتر است که نقطه ای را که شیب در آن نقطه از نمودار به کمتر از 20% شیب اولیه برسد، به عنوان نقطه صاف شدگی در نظر گرفته می شود.نقطه قابل اهمیت نوع صاف شدگی در نمودار های برش پایه است که برعکس صاف شدگی در نمودار های جابجایی است. صاف شدگی در این نوع نمودار ها به صورت خط افقی است که این خط می تواند نمایانگر حداکثر برش اسمی قابل تحمل قاب مورد نظر باشد.
شکل نشان دهنده ی آن است که آنالیز دینامیکی افزاینده در زمینه پاسخ حداکثر برش مقدار کمتری نسبت به حداکثر برش آنالیز های استاتیکی دارد.
شکل 4-17:نتایج کلی آنالیز های مودال و جابجایی – محور برای پاسخ برش پایه در تمام قاب ها
شکل بالا برش پایه در تمام قاب ها تحت تمام زلزله ها را نشان می دهد.مشاهده می شود که آنالیز جابجایی – محور جواب های نزدیک تری نسبت به آنالیز مودال به عدد 1 دارند.به طور کلی در تمام قاب ها نتایج مودال و جابجایی – محور بالای خط 1 هستند که نشان می دهد هر دو پاسخ هایی در جهت محافظه کارانه دارند هر چند جابجایی – محور نتایج نزدیک تر دارد.
از کلیه شکل های مربوط به آنالیز های مختلف در پاسخ های جابجایی و نیرو می توان به این نتیجه رسید که روش مودال نسبت به روش جابجایی محور در محدوده ی پاسخ هایی جابجایی دقت بیش تری دارند، حال آنکه روش جابجاییی در زمینه ی نیرو و برش پایه نتایج نزدیک تری به آنالیز دینامیکی افزاینده دارد.
شکل 4-18:نتایج برش پایه در آنالیز های مودال و دینامیکی افزاینده تحت تمام زلزله ها