دانلود پایان نامه
شکل 4-1: مقایسه مقادیر جا به جایی بام در حالت زوال در آنالیز مودال و جا به جایی
محور تحت زلزله های مختلف در قاب شماره 1
همان طور که در شکل 4-1 قابل ملاحظه است، نتایج به صورت میزان شده ارایه شده اند که منظور از میزان مقادیر ، تقسیم مقدار هر یک از نتایج آنالیز های استاتیکی به میزان معادل آن در آنالیز دینامیکی افزاینده در زلزله مورد نظر است.همان طور که در شکل قابل ملاحظه است مقادیر جا به جایی ظرفیت حاصل از آنالیز مودال در اکثر زلزله ها بیش تر از ظرفیت در آنالیز دینامیکی افزاینده است و مقادیر در آنالیز جا بجایی – محور کمتر از مقادیر آنالیز دینامیکی است. میتوان گفت که آنالیز جا بجایی- محور در جابه جایی ظرفیت جواب های محافظه کارانه تری نسبت به آنالیز مودال دارد.
در شکل بعدی به بررسی نتایج کلی حاصل از آنالیز دینامیکی می پردازیم.
شکل 4- 2: خلاصه نمودار های آنالیز دینامیکی افزاینده در پاسخ جابه جایی ظرفیت در قاب شماره 1
در شکل بالا، خلاصه نمودار های آنالیز دینامیکی افزاینده طی 14 زلزله گفته شده در فصل 4 نشان داده می شود.نمودار ها به صورت نمودار میانه، 16% و 84% ارایه شده اند.منظور از نمودار 50 %، این است که نیمی از پاسخ ها در زیر این نمودار قرار دارند که در حقیقت میانه عدد های بدست آمده در مراحل مختلف آنالیز دینامیکی افزاینده است.در شکل بالا، در نمودار 50% ، شروع نرم شدگی و رسیدن به خط صاف در حدود جا به جایی 140 میلی متر اتفاق می افتد . در حالی که پاسخ میانه برای روش مودال برابر با 240 میلی متر و برای روش جا به جایی – محور برابر با 127 میلی متر است.در نمودار 16% ، شروع خط صاف در جا به جایی بام 110 میلی متر است که جواب محافظه کارانه تری نسبت به پاسخ های روش های استاتیکی است.در کل نمودار 16% برای طراحی با هدف محافظه کارانه بکار میرود زیرا اکثر پاسخ های زلزله(84%) نتیجه ای بیش تر از مقدار این نمودار دارند.
منظور از پاسخ محافظه کارانه ، در پاسخ های جا به جایی مقداری کم تر از پاسخ مورد نظر است حال آنکه در پاسخ های مربوط به نیرو، این پاسخ باید مقداری بیش تر از پاسخ مدنظر باشد.کلا در این زمینه، بحث طراحی از پاسخ های بدست آمده مد نظر است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، عوامل موثر بر بهره وری

شکل 4-3: مقایسه مقادیر میانه ظرفیت جا به جایی بام تحت زلزله های مختلف در آنالیز مودال و جابه جایی-محور در تمام قاب ها
همان طور که در شکل بالا ملاحظه می شود، پاسخ ها در آنالیز مودال مقدار بیش تری دارند نسبت به آنالیز جابه جایی – محور و هم چنین آنالیز مودال پاسخ های غیر محافظه کارانه دارد.
4-3-1: ضریب همبستگی نتایج
برای تحلیل نتایج حاصل نیاز به تعیین پارامتری برای بیان میزان استقلال یا وابستگی نتایج میباشد. برای این منظور، علم آمار و احتمالات کمیتی بدون بعد را به عنوان ضریب همبستگی معرفی مینماید. مقدار این کمیت را برای مجموعه n تایی از نقاط (پاسخها) میتوان با استفاده از رابطه (4-1) محاسبه نمود[42].
(4-1)
در این رابطه پاسخ حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی برای شتاب نگاشت “i” ام و پاسخ نظیر بدست آمده از تحلیل استاتیکی غیرخطی می باشند و مقدار متوسط پاسخهای تاریخچه زمانی و مقدار متوسط پاسخهای استاتیکی هستند. چنانچه شود همبستگی خطی کامل بوجود آمده است.
شکل 4-4: مقایسه نتایج تمامی قاب ها در تمامی زلزله ها در پاسخ جابه جایی ظرفیت بین روش های مودال و دینامیکی افزاینده
در شکل بالا، نتایج آنالیز مودال و دینامیکی افزاینده آورده شده است.در شکل دیده می شود که نتایج مودال نزدیکی خوبی با دینامیکی افزاینده دارند.ضریب همبستگی محاسبه شده برابر با 0.79 است که نسبتا ضریب قابل قبولی است.هامن طور که از تجمع نقاط در نمودار شکل 5-4 دیده می شود، نقاط در سمت چپ خط y=x قرار دارند که بدان معناست که جابه جایی ظرفیت در روش مودال عموما مقدار بیش تری نسبت به دینامیکی افزاینده دارند.

مطلب مرتبط :   اختلال استرس پس از سانحه، کودک عقب مانده ذهنی

شکل 4-5: مقایسه نتایج جا به جایی بام در تمام قاب ها تحت تمام زلزله ها بین جابجایی – محور و دینامیکی افزاینده
در شکل بالا، نتایج آنالیز جابه جایی – محور و دینامیکی افزاینده آورده شده است.در شکل دیده می شود که نتایج جابه جایی – محور نزدیکی خوبی با دینامیکی افزاینده ندارند.ضریب همبستگی محاسبه شده برابر با 0.612 است که نسبتا ضریب قابل قبولی نیست.همان طور که از تجمع نقاط در نمودار شکل 5-4 دیده می شود، نقاط در سمت راست خط y=x قرار دارند که بدان معناست که جابه جایی ظرفیت در روش جابه جایی – محور عموما مقدار کمتری نسبت به دینامیکی افزاینده دارند.