دانلود پایان نامه
4-4:بررسی نتایج نسبت جابجایی نسبی حداکثر
در این نوع پاسخ، پارامتر محاسبه شده در آنالیز ها حداکثر جابجایی نسبی قاب است که برای کل قاب در نظر گرفته شده است.این پاسخ با تقسیم بر ارتفاع یک طبقه به صورت نسبت جابجایی در آمده است.

شکل 4-8:مقایسه نتایج جابجایی نسبی حداکثر در قاب شماره 1 در تمام زلزله ها
از مقایسه نتایج بالا، مشخص می شود که آنالیز مودال در این نوع پاسخ جواب های بسیار نزدیک و قابل قبولی به پاسخ های دینامیکی افزاینده دارد.این پاسخ ها همگی در جهت محافظه کارانه است و نسبت به آنالیز های دینامیکی جواب های نزدیک تری دارند.در حقیقت آنالیز مودال در پاسخ های جابجایی طبقات نسبت به دیگر پاسخ ها ، جواب های قابل قبول تری دارند.
همانطور که در شکل ملاحظه میشود نتایج به صورت نسبی می باشند و نسبت به دینامیکی افزاینده به صورت معیار در آمده است.
شکل 4-9:نتایج آنالیز دینامیکی افزاینده در قاب شماره 1 در تمام زلزله ها
شکل بالا نشان می دهد که شروع صاف شدگی در نمودار میانه در پاسخ 0.024 شروع می شود که این عدد در آنالیز های مودال و جابجایی محور به ترتیب برابر با 0.024 و 0.016 است.البته در تشخیص نقطه صاف شدگی بهتر است که نقطه ای را که شیب در آن نقطه از نمودار به کمتر از 20% شیب اولیه برسد، به عنوان نقطه صاف شدگی در نظر گرفته می شود.
شکل 4-10: مقایسه نتایج جابجایی نسبی حداکثر در تمام قاب ها تحت تمام زلزله ها
شکل بالا جابجایی نسبی حداکثر در تمام قاب ها تحت تمام زلزله ها را نشان می دهد.مشاهده می شود که آنالیز مودال جواب های نزدیک تری نسبت به آنالیز جابجایی – محور به عدد 1 دارند.به طور کلی در تمام قاب ها نتایج مودال و جابجایی – محور زیر خط 1 هستند که نشان می دهد هر دو پاسخ هایی در جهت محافظه کارانه دارند هر چند مودال نتایج نزدیک تر دارد.
شکل 4-11 نتایج جابجایی نسبی حداکثر آنالیز مودال نسبت به دینامیکی افزانده
در تمامی قاب ها تحت تمام زلزله ها
شکل 4-12:نتایج جابجایی نسبی حداکثر آنالیز جابجایی – محور نسبت به دینامیکی افزانده در تمامی قاب ها تحت تمام زلزله ها
در شکل های بالا نتایج تحلیل ها نسبت به دینامیکی افزاینده آورده شده است.طبق اشکال ، در هر 2 نوع آنالیز نتایج در سمت راست خط y=x قرار گرفته اند که نشان دهنده آنست که نتایج دینامیکی افزاینده مقادیر بیش تری دارند و پاسخ ها در جهت محافظه کارانه است. حال آنکه در مودال پاسخ ها ضریب همبستگی برابر با 0.83 دارند و در جابجایی محور این میزان برابر با 0.7 است .
در اشکال زیر به بررسی میزان خطای هر یک از روش ها در تمامی قاب ها پرداخته شده است.
شکل 4-13:مقایسه مقادیر خطا در آنالیز مودال در تمامی قاب ها در پاسخ حداکثر جابجایی نسبی

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق معاملات با حق استرداد، اسناد ...

شکل 4-14: مقایسه مقادیر خطا در آنالیز جابجایی – محور در تمامی قاب ها در پاسخ
حداکثر جابجایی نسبی