دانلود پایان نامه

نمودار(2-6): روش چهارم برای ترسیم نقشه استراتژی
کویزد و همکارانش روش چهارم را به عنوان بهترین روش معرفی کردند که توانسته است از تمام نقاط قوت و مزایای روش های قبل بهره برد؛ و البته به دلیل پیچیدگی در اجرا در جامعه مورد بررسی ایشان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این روش برای هر کدام از مضامین یک یا چند هدف کلان تعریف می شود که هر کدام از این اهداف در یکی از مناظر کارت امتیازی متوازن گروه بندی می شوند. همچنین پس از اتمام تحلیل های محیطی و تدوین استراتژی ها برای هر هدف کلان چند هدف جزئی یا استراتژی تعریف می شود.
استراتژی ها در راستای دستیابی به اهداف کلان هستند که با توجه به محیط فعالیت هر سازمان می توانند متغیر باشند. به طور مثال ممکن است مضامین و اهداف کلان سازمان های مشابه با یکدیگر مشابه باشند اما هر سازمان به تناسب محیط فعالیتش (محیط داخلی یا نقاط ضعف و قوت و محیط خارجی یا نقاط فرصت و تهدید)، مسیری برای رسیدن به اهدافش انتخاب نماید که با سایر سازمان های مشابه متفاوت باشد.
این مسیرها می توانند از تحقق چند هدف جزئی (استراتژی ها) نشأت گیرند که شاید در گروهی خاص از مناظر تعریف نشده باشند. پس نتیجه اینکه تعریف مناظر برای اهداف کلان نمی تواند منطقی باشد چرا که مشخص شد اهداف کلان می توانند اهداف جزئی چند منظر متفاوت را پوشش دهند. بدین منظور پروفسور فرهنگی و دانایی (1392، 266) الگوریتمی را جهت پوشش معایب روش های قبلی به شرح ذیل پیشنهاد می کنند که در نمودار(2-7) نمایان است.
از دیگر معایب روش های بررسی شده می توان به اشاره نشدن به هیچ متد عملیاتی جهت ترسیم نقشه استراتژی اشاره کرد؛ که بر اساس مطالعات صورت گرفته در این خصوص می توان موفق ترین تکنیک را جهت ترسیم نقشه استراتژی تکنیک دیماتل معرفی کرد.
لذا در پایان نتیجه آنکه روش پنجم برای ترسیم نقشه استراتژی به همراه تکنیک دیماتل فازی مناسب ترین راه برای دستیابی به نقشه استراتژی است؛ که در پژوهش حاضر مورد کاربرد واقع می گردد.
ماموریت و چشم انداز
آنالیز محیط داخلی و خارجی
مضامین استراتژیک
آنالیز سوات
تخصیص استراتژی ها به اهداف کلان
اهداف استراتژیک
اهداف کلان
نقشه استراتژی
تعیین ماهیت استراتژی ها
ترسیم شبکه های ارتباطی
تعیین درجه تاثیرگذاری استراتژی ها بر اهداف کلان
نمودار(2-7): روش پنجم برای ترسیم نقشه استراتژی
2-3-7- مطالعات شاه حسینی(1390)
با توجه به نقاط ضعف مدل های ارائه شده موجود در زمینه ارزیابی عملکرد ، شاه حسینی در سال 1390 با بررسی واحدهای منطقه10دانشگاه آزاد اسلامی، یک مدل مفهومی مناسب را در این خصوص ارائه نموده است. همچنین دستیابی به مدلی پویا در تلفیق دو مدل مدیریتی مشهور کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها از دیگر اهداف ایشان بود. محقق سعی داشته است، مدلی را ارائه دهد که ضمن حفظ هدفِ ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاهی و تلفیق دوتکنیک فوق الذکر با محدودیت های موجود در تحقیقات گذشته مواجه نباشد. لذا ضمن بررسی مدل های ارائه شده تا حال حاضر نقاط قوت و ضعف آنها را تبیین نموده و سعی کرده است ضعف های مدل های پیشین در چگونگیِ بکارگیریِ تکنیک تحلیل پوششی داده ها را مرتفع نماید. بنابراین ضمن عدم استفاده از مدل های شبکه ای تحلیل پوششی داده ها بدلیل پیچیدگی در فرموله کردن و از دست رفتن بخش عظیمی از اطلاعات مفید و لازم، اثرات مدل های شبکه ای را با تکنیک قدرتمند دیماتل لحاظ نموده و مدل پیشنهادی خود را بصورت خطی حل نموده است، تا هم سادگی فرموله کردن مدل های ساده و هم دقت و انعطاف پذیری مدل های شبکه ای را در اختیار داشته باشد.
بنا بر نتایج به دست آمده، مدل ارائه شده ضمن سادگی در حل (بدلیل در نظر گرفتن روابط خطی) دقت و انعطاف پذیری مدل های شبکه ای را نیز لحاظ نموده در عمل بخوبی تمامی ابعاد مورد نظر سازمان را پوشش می دهد، زیرا بر اهداف کلان مطابق با چشم انداز و استراتژیهای سازمان استوار می باشد.