دانلود پایان نامه
مراحل مختلف تدوین استراتژی بدین شرح می باشد:
1: مطالعه و بررسی ماموریت و چشم انداز سازمان های مشابه
2: تهیه صورت جلسه های نیمه ساختار یافته برای مدیران و مسئولین تصمیم گیر تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان جهت تعیین ماموریت ها و برنامه های تابع شامل استراتژی ها، راهکارها و اهداف و…
3: مطالعه و بررسی جهاد دانشگاهی و شرایط محیطی بیرونی و درونی و شناسایی و ترسیم ماتریس SWOT جهاد دانشگاهی استان سمنان.
4: در مرحله آخر ترسیم نقشه استراتژی بر اساس چهار منظر کارت امتیازی متوازن :
نقشه استراتژی در یک صفحه به ما نشان می دهد که چگونه اهداف چهاروجه برای توصیف استراتژی ترکیب می شود .
معرفی گروه خبره
در این تحقیق جهت تکمیل صورت جلسه های نیمه ساختار یافنه، از یک گروه خبره در سازمان کمک گرفته شد که این گروه با توجه به سابقه خدمت، مدرک تحصیلی و پست سازمانی انتخاب شده تا محقق را جهت تدوین پایان نامه یاری نمایند. این گروه عبارتند از معاونان و مدیران ارشد جهاد دانشگاهی استان سمنان و چند تن از اساتید دانشگاه که در زمینه تدوین نقشه استراتژی فعالیت داشته و یا به نوعی با این سازمان همکاری دارند.
ابزارهای جمع آوری اطلاعات
این تحقیق در راستای تدوین نقشه استراتژی در جهاد دانشگاهی استان سمنان می باشد و سعی شده است تا با ارائه چارچوبی در قالب ترسیم نقشه استراتژی، اهداف استراتژیک سازمان را بیان نماید. براین اساس در ابتدا شناسایی و واضح ساختن مأموریت و چشم انداز سازمان انجام میگیرد و پس از آن با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل SWOT نقاط ضعف و قوت مشخص شده و سپس نقشه استراتژی بر اساس اهداف سازمان در هر یک از چهار دیدگاه پیشنهادی کارت امتیازی متوازن (مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشدو یادگیری) ترسیم میشود.
جهت استخراج اطلاعات به منظور تجزیه و تحلیل برای پژوهش حاضر، صورت جلسه های نیمه ساختار یافته ای بر اساس هدف تحقیق با رویکرد اقتصاد مقاومتی تهیه و در اختیار گروه خبره سازمانی قرار گرفت. در این راستا در صورتجلسه نیمه ساختار یافته اول، پس از مطالعه چشم انداز و ماموریت اصلی جهاد دانشگاهی و بررسی وضعیت موجود، یک سری نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، تهیه گردید و در اختیار گروه خبره قرار گرفت و از آنها درخواست گردید تا پس از مطالعه ، موافقت یا مخالفت خود را با موارد تهیه شده اعلام نموده و در صورت مخالف، چنانچه تمایل داشتند دلیل مخالفت خود را اعلام نمایند. در صورت جلسه نیمه ساختار یافته دوم، مواردی که بنا به نظر گروه خبره اضافه، حذف یا اصلاح شده بود مجدد مورد نظر سنجی قرار گرفت نا گروه خبره نظر موافق و مخالف خود را نسبت به تغییرات حاصل شده اعلام نمایند.در مرحله سوم، در خصوص مواردی که تنها یک نظر مخالف داشت، برای فرد مخالف صورت جلسه نیمه ساختار یافته تهیه گردید و در آن ضمن بیان این مطلب، خواسته شد تا نظر نهایی خود را اعلام نمایند. سپس کلیه نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهدید که حتی یک نظر مخالف هم داشت، حذف شده و موارد باقی مانده جهت ارائه استراتژی بر اساس جدولswot در اختیار گروه خبره قرار گرفت. در مرحله بعد، کلیه استراتژی های تعیین شده در اختیار گروه خبره قرار گرفت تا نظر موافق و یا مخالف خود را در خصوص آن اعلام نمایند. پس از جمع آوری نظرات گروه خبره، در این مرحله بر عکس مراحل قبل برای تعیین شدت پس از تکمیل جدول طراحی شده برای صورت جلسه نیمه ساختار یافته آخر، گروه خبره به شدت سنجی روابط میان عوامل پرداختند که پس از جمع آوری اطلاعات با استخراج میانگین شدت روابط به محاسبات دیماتل فازی پرداخته شد.
متغیرهای تحقیق، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اجزاء نقشه استراتژی می باشد که در قالب دیاگراف های علت و معلولی به تصویر کشیده می شود. لذا مهمترین متغیرهای تحقیق را می توان اجزاء نقشه استراتژی در دو دسته نرخ تاثیرگذاری و نرخ تاثیرپذیری دسته بندی کرد.
3-3-جامعه تحقیق
در یک تحقیق، جامعه ی آماری به عناصر و افرادی اطلاق میشود که در یک یا چند صفت مشترک اند. این صفت می تواند بین همه ی عناصر جامعه ی آماری مشترک و متمایزکننده ی جامعه از سایر جوامع باشد )آذر و مؤمنی، 1380). با توجه به اهداف این پژوهش، جامعه ی آماری این پژوهش، معاونان و مدیران ارشد جهاد دانشگاهی استان سمنان و چند تن از اساتید دانشگاه که در زمینه تدوین نقشه استراتژی فعالیت داشته و یا به نوعی با این سازمان همکاری دارند، میباشند که مشخصات آنها در جدول(3-1) نشان داده شده است.
جدول(3-1): مشخصات گروه خبره
ردیف
رشته تحصیلی
سطح تحصیلات
سابقه خدمت در جهاددانشگاهی استان سمنان
1
مدیریت صنعتی گرایش تولید