تهیه وتکمیل پرسشنامه ها ، انجام مصاحبه ها ، برگزاری همایش ها ونشست ها ، فراخوان پژوهشی و… انجام شود .
تجزیه وتحلیل های مبتنی بر مکان یابی بهینه فضایی مراکز :
الف – جمعیتی واجتماعی :
در این مرحله تعداد ساکنان ، تراکم جمعیت ، ترکیب سنی وجنسی ومشحصات اجتماعی وفرهنگی منطقه یا مناطقی که قرار است برای احداث مراکز یاد شده در آنها برنامه ریزی شود مورد بررسی قرار می گیرد .این بررسی می تواند در مکان یابی وبرنامه ریزی این مراکز تاثیر بسزایی بگذارد .
ب )کاربریهای پیرامون مراکز :
کاربریهای سازگار وهمسو با نحوه عملکرد این مراکز مثل کاربریهای فضای سبز یه ویژه پارک ها ، مراکز تفریحی ومراکز فرهنگی ، عملکرد این مراکز را تقویت می کند .کاربریهای دیگری چون کاربریهای انتظامی، صنعتی وکارگاهی ، محلهای نامناسب اقلیمی موجب تضعیف عملکرد این مراکز می شود .
ج) بررسی شبکه ها ووسائل نقلیه عمومی ، جمعی ، خصوصی ونیمه خص

مطلب مرتبط :   تعرفه لوله بازکنی