دانلود پایان نامه
6-9……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………113
6-10………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
6-11………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
6-12………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….115
6-13………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….115
6-14………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
6-15…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………118
6-16…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………119
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
جدول3-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
جدول3-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

فصل اول
کلیات طرح
1-1بیان مسئله:
سفالگری یکی از قدیمی ترین صنایعی است که زادگاه آن میهن کهنسال ما ایران است قرائن موجود از آثار کشف شده گویای این حقیقت است که تاریخ سفالگری در ایران از هزاره 8 پیش از میلاد آغاز شده است. هنر سفالگری هم در صورت و فرم ظاهر و هم در نقوش نمادینش بستری مناسب برای بیان اندیشه های ماورایی هنرمند بوده و آنچه که هنر و فرهنگ یک ملت را از آغاز نشان می دهد تنها اعتقادات و نگرش او به جهان پیرامونش است.
آثار بزرگ هنری در طول قرون متمادی براساس این نگرش استوار بوده و عدم آگاهی در این زمینه تنها باعث می شود که از زیبایی های این هنر لذت ببریم، در حالی که هر خط، فرم و شکل برای خود مفهومی دارد و چه زیباست هنگامی که به اندیشه سازندگان این آثار پی ببریم و از آنجایی که اصالت و عظمت یک قوم و فرهنگ آن مستقیما در هنر آن جلوه می کند باید بگوییم هنرهای دستی نمایشگر فرهنگ و تمدن هر قوم بوده و با تاریخ هنر ملت ها پیوند ناگسستنی دارد. در این پژوهش سعی بر آن است که نقش ها و نگاره های روی ظروف مورد استفاده مردمان کهن شرح داده شود چه همی نقش ها است که زائیده معرفت، دانش و اعتقادات آنهاست و در عین حال سعی می شود موارد استفاده نقوش تا حد امکان با اشاره به مدارک و شواهد موجود بحث و توصیف شود.
1-2هدف های تحقیق:
هدف اصلی تحقیق: بررسی نقش و فرم در سفالینه های شوش