دانلود پایان نامه

ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم و اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت در آﻧﻬﺎ ﺷﯿﻮع داردو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی در آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺣﺎﺗﻤﯽ ، .( 1379

در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﭘﻮر ﮔﻮدرزی، درﺧﺸﺎﻧﭙﻮر ، ﺻﺪر ، ﯾﺎﺳﻤﯽ ( ( 1382 ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼﻟﻬﺎی رﻓﺘﺎری در ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮک ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﭘﺪران وﻣﺎدران و اﺧﺘﻼل ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼﻟﻬﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش آﻣﻮزﮔﺎران در ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ا زﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ در ﺗﻔﺎوت اﺧﺘﻼﻟﻬﺎی رﻓﺘﺎری ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی و ﺗﻌﺪاد واﻟﺪان ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ اﺧﺘﻼﻟﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

55

درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری در ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ، د راﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪ ( ﺳﺮدار ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران ، .( 1382

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺮﯾﺎر ، ﻣﮋدﻫﯽ و ﯾﻮﺳﻔﯽ ( ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از زاده ﺑﺎﻗﺮی ، ( 1373 در ﺷﯿﺮاز و در 51 ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ 429 ﻣﻌﻠﻢ و ﺣﺪود 13000 داﻧﺶ آﻣﻮز د رﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ آزﻣﻮن راﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ، اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎدﺧﺘﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮدﮐﺎن دارای اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ، ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ، و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻻت دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮس واﮐﻨﺶ ﻧﻮروﺗﯿﮑﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ، ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺷﺪ ( زاده ﺑﺎﻗﺮی ، .( 1373

در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دژﮐﺎم ( ( 1381 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮک ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻼﮐﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ

DSM ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ، 400 داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ را ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮک ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم %13 و ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ 10/5 درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . دراﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮک ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ ( ﮐﻮدک ﻫﻔﺘﻢ ) ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺪاﺷﺖ ( دژﮐﺎم ،.( 1371

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻼﻧﺘﺮی ( ( 1382 از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻣﺸﺎﺑﻪ دوﻟﺘﯽ در اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ از دﺧﺘﺮان ﺑﻮدﻧﺪ . ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺒﻮد ، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ( ﮐﻼﻧﺘﺮی ، .(1382

زاده ﺑﺎﻗﺮی ( ( 1373 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای را در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﯾﺎﺳﻮج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﺗﺮ ﻓﺮم ﻣﻌﻠﻢ اﻧﺠﺎم داد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 24/4 درﺻﺪ از دﺧﺘﺮﻫﺎ و 29/6 درﺻﺪ ﭘﺴﺮان داﻧﺶ آﻣﻮز ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮزی اﻧﺤﺮاف ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری در ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان و در داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻢ ﺳﻮاد و ﺑﯽ ﺳﻮاد داﺷﺘﻨﺪ ﺑﯿﺶ از داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﻮدﻧﺪ .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ و درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ (ﺑﺎﻗﺮی زاده ، .( 1383

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع باورهای فراشناختی، روابط همبستگی

ﺗﻮﮐﻠﯽ زاده ( ( 1385 در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری اﯾﺬاﯾﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد ، ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت را % 17 ﮔﺰارش داد . در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ 9/9 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع را داﺷﺖ . ﺑﻌﺪ از آن اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮک ﺑﺎ 6/5 درﺻﺪ و ﺳﭙﺲ اﺧﺘﻼل ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ﺑﺎ 4/5 درﺻﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل در ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان ﺑﻮد ( ﻧﺴﺒﺖ 1/8 ﺑﻪ .( 1 اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ( ( 1382 در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ

56

اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎر اﯾﺬاﯾﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﻔﺮاﯾﻦ ، ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل را 19 در ﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮد . در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ 6 درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع را داﺷﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼل در ﭘﺴﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری در ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ ( ﺗﻮﮐﻠﯽ زاده ، .( 1385

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روﻣﺰﭘﻮر ( ( 1374 در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﺗﺮ ﻓﺮم ﻣﻌﻠﻢ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻠﻮﮐﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﻫﻮاز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ، ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل 31 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا زﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ 500 ﻧﻔﺮه، 155 ﻧﻔﺮ ( ( 31 از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دارای اﺧﺘﻼل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ا زﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ 99 ﻧﻔﺮ ( ( 19/8 درﺻﺪ اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮﮐﯽ ، 48 ﻧﻔﺮ ( ( % 6 درﺻﺪ دارای اﺧﺘﻼل ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و 8 ﻧﻔﺮ ( 1/6 درﺻﺪ ) ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده اﻧﺪ . ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼل در ﮐﻼﺳﻬﺎی اول و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼﺳﻬﺎ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻨﺪ . ازﻧﻈﺮ ﻧﻮع اﺧﺘﻼل ، ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺑﺮ اﺧﺘﻼل ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ و ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﺑﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را در اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ( روﻣﺰﭘﻮر ، .(1374

ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﮋاد ( ( 1380 در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ روی 1170 داﻧﺶ آﻣﻮز دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ( 587 دﺧﺘﺮ و 583 ﭘﺴﺮ )وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﮑﻞ راﺗﺮ ( ﻓﺮم ﻣﻌﻠﻢ ) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ) CSI – 4 ﻓﺮم واﻟﺪﯾﻦ ) اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ : ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﮐﻠﯽ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﺗﺮ 15/5 درﺻﺪ و در 29/8 CSI – 4 درﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ . اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ و در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﺗﺮ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان 12/6 و ﭘﺴﺮان 18/4 درﺻﺪ و در CSI – 4 ﺑﺮای دﺧﺘﺮان 25/6 و ﭘﺴﺮان 34/1 درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼل ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﺲ در ﻫﺮ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد ( ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﮋاد ، .( 1380

›› 2 – 8 ﭘﺎره ای از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ‹‹

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮدد (ﺑﺮﮐﻮوﯾﺘﺰ 1، راﺗﻤﻦ و اﻓﺮون 2، ( 1953 ﺷﻤﺎر ﻓﺮاوان ﮐﻮدﮐﺎن واﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﺧﻮد ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ ( ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﻮﺳﯽ ، 1386
).

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ا زدﺳﺖ اﻧﺪﮐﺎران اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮﻧﺎﻟﺪ1943 ) 3 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﻮﺳﯽ ، ( 1369 در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ دﭼﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ . از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﺑﺮای ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻋﺎدی ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ . اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

1 -Berkowitz 2 -Rothman and Ephron 3 -Fernald

57

و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﺮاوان ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاﯾﺎن 1967 ) 1 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﻮﺳﯽ ، ( 1386 ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان دﺷﻮاری دارﻧﺪ . اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری ا زاﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان درﺑﺎره وی ﭼﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ، ﺗﺼﻮر درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ (ﮔﺮﻫﺎت و واﯾﺸﺎﻫﻦ 2 ، 1976 ، ﻃﻮﺳﯽ ، ( 1386

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻢ در اﺟﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﺷﮑﺴﺖ و

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﺑﺎز ﺧﻮرد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺮون 1978 ) 3 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﯿﺾ ، (1375 روﻧﺪی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری را در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ د رﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ، اﻓﺴﺮده ، ﻣﻀﻄﺮب ، ﻧﻮﻣﯿﺪ

و ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ( واﻻس و ﮐﺎﻓﻤﻦ 4 ، 1978 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﯿﺾ، . (1375

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ ا زﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﺎ ﺗﻮاﻧﯿﻬﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ . از اﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ اوﻗﺎت ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻬﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد ، ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت د راﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد .

ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر ( ﻣﺎﯾﺮز و ﻫﺎﻣﯿﻞ5 ، ( 1976 ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯿﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪ ، ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺟﻪ ، ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺧﻮد ، ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ، اﺿﻄﺮاب و ﻧﺪاﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﻮی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان . اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯿﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه دوﭘﺎﻧﺖ و ﮐﺎﻓﻤﻦ 6 ، ( 1977 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﻮﺳﯽ ( 1386 ﻧﺎراﺣﺘﯿﻬﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را در ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد . ﺷﻤﺎر ﻓﺮاوان ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻬﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ دارﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدی ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ ( ﺑﺮﮐﻮوﯾﺘﺰ و راﺗﻤﻦ 7 ، 1960 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﻮﺳﯽ ، . (1386

ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ، ﻧﻈﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮدک و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ( دارﺑﻤﻦ1 ، 1971 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﻮﺳﯽ ، (1386 در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎر ﻣﯽ

1 -Berayan 2 -Girehart and Weishahn 3 -Heron 4 -Wallas and Kauffman

5 -Mayers and Hamill 6 -Dupont and Kauffman 7 -Berkowitz and Rothman

58

دارد ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ا زﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ دﭼﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ .

ج- ﺟﻤﻊ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﺿﯽ ﻣﺜﺒﺖ 4(PST)