دانلود پایان نامه

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ( ( 1987 در ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ، ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن در اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮک ( 8/7 درﺻﺪ ) اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ ( 8 درﺻﺪ ) اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ( 8/7 )درﺻﺪ اﺧﺘﻼ ل رﻓﺘﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ( 6 درﺻﺪ ) و در اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ( 2 درﺻﺪ ) ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی _ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪ ( ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ، .( 1378

آﻧﺪرﺳﻮن و ﻣﮏ ﮔﻠﯽ ( ( 1987 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﻃﻮﻟﯽ در ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ 1537 ﮐﻮدک را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ، ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ 11 ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن 17/6 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﺸﺘﺮک ، اﺧﺘﻼل ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ( 6/7 درﺻﺪ ) و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ( 5/ 7 درﺻﺪ ) ، اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﯾﯽ 3/5) درﺻﺪ ) و اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ ( 1/8 درﺻﺪ ) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ (آﻧﺪرﺳﻮن و ﻣﮏ ﮔﻠﯽ 2،1987، ﻧﻘﻞ از ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ ، .(1379

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ورﻫﻮﻟﺸﺖ و ﺑﺮدن ( ( 1985 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺮخ ﮐﻠﯽ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن 26 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ 7 درﺻﺪ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل در ﮐﻮدﮐﺎن 8 ﺳﺎﻟﻪ ، اﺧﺘﻼل ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ، اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ، و اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻣﻔﺮط ﺑﻮد . و در ﮐﻮدﮐﺎن 11 ﺳﺎﻟﻪ ، اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﯾﯽ و اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع را داﺷﺖ .

ﺑﯿﺮد 3 و ﻫﻤﮑﺎران ( ( 1988 ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای را ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ 4 ﺗﺎ 16 ﺳﺎﻟﻪ در ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ . ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺘﺮاک را در اﺧﺘﻼﻻت از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ( 9/9 درﺻﺪ ) ، اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای و اﺧﺘﻼل ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ( 9/5 درﺻﺪ )، اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ ( 5/9 درﺻﺪ )، ﺷﺐ ادراری ( ( 4/7 درﺻﺪ اﺧﺘﻼل ﺳﺎزﮔﺎری ( 4/2 درﺻﺪ ) و ﻓﻮﯾﺒﺎی ﺳﺎده ( 2/6 درﺻﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ ، .(1379

1 -Baker 2 -Andersson and macgee 3 -Bird

51

ﻓﺮﮔﻮﺳﻨﻮ ﻫﻤﮑﺎران ( (1989 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای د رﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری 27/3 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری در دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮان ﺑﻮد ( 32/9 درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 21/6 درﺻﺪ ) ( ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ، .( 1989

ﻻک1 و ﻫﻤﮑﺎران ( ( 1975 در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی 855 ﮐﻮدک د رﻫﻨﮓ ﮐﻨﮏ و ﭼﯿﻦ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ، ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﺧﻔﯿﻒ را 18 درﺻﺪ و اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﺷﺪﯾﺪ را 5/2 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺮوع اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮک در ﭘﺴﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ . ﭘﺴﺮان اﮐﺜﺮا در ﻓﺎﺻﻠﻪ 10 ﺗﺎ 12 ﺳﺎﻟﮕﯽ واﺟﺪ ﻣﻼﮐﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺧﺘﺮان ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻼک ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ 14 ﺗﺎ 16 ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ . در اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ، ﺳﻦ ﺷﺮوع ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ و دﯾﺮﺗﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ( ﮐﺎﭘﻼن و ﺳﺎدوک ، 1996، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻮراﻓﮑﺎری ، .(1380

اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮک در ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮان ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ وﻧﺴﺒﺖ آن 4 ﺑﻪ 1 ﺗﺎ 12 ﺑﻪ 1 ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در ﭘﺴﺮان ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ( ﮐﺎﭘﻼن و ﺳﺎدوک ، 1996 ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻮر اﻓﮑﺎری ، .(1380

راﺑﺮت ﮔﯿﻠﻔﻮرت و روزﻧﺒﻼت ( 1998 ) 2 در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ 52 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ؛

– 1 اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻮل و ﺣﻮش دﻫﻪ 1980 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . – 2 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ 58 ﺗﺎ 846 ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .

– 3 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در 20 ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ . – 4 داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ آزﻣﻮدﻧﯿﻬﺎ ﺑﯿﻦ 4 ﺗﺎ 18 ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .

– 5 ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮرد ( ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ) از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آزﻣﻮن راﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﻧﺪ ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی DSM را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ .

– 6 ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦ 6 ﻣﺎه ﺗﺎ 1 ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .

– 7 ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻦ 1 ﺗﺎ 15 درﺻﺪ و ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 5/8 درﺻﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺮای دوره ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ 8 درﺻﺪ و ﺑﺮای دوره ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ( ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ) 12 درﺻﺪ و ﺑﺮای دوره ﺑﻠﻮغ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ 15 درﺻﺪ و ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ 18 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ (ﭘﻮر اﻓﮑﺎری ، .(1373

آﻣﯿﻨﮕﺮ ( 1999 ) 3 در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی 183 ﮐﻮدک دارای اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎری ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺑﻪ ﻣﺪت 18 ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدک و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﮑﻮز در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد .

مطلب مرتبط :   نقش آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالی

-Lack -Robent and Gilfort and Rozenblat -Amminger

1

2

3

52

ﮐﺎﻣﭙﻮﻻ ( 1998 ) 1 در ﯾﮏ ﭘﯿﮕﯿﺮی دراز ﻣﺪت ﺑﺮ روی 1128 ﮐﻮدک 8 ﺳﺎﻟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری در ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ از ﻣﯿﺰان آن در ﭘﺴﺮان ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع در دﺧﺘﺮﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮔﺮدد (ﻋﯿﺴﯽ زاده ،.(1386

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﺮان

اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎش ( ( 1341 ﺑﺮ روی 505 ﻧﻔﺮ ا زاﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ، زﻧﮕﯽ آﺑﺎد و ﮐﻨﺎره در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . د راﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی 6 ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻌﺪاد 50 ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ % 9/9 از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻟﻬﺎی رواﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ .

در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻟﻬﺎی رواﻧﯽ در زﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺑﻮده اﺳﺖ ( داوﯾﺪﯾﺎن ، .( 1353 ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ :

– 1 ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر ﺑﻪ وﯾﮋه دﺧﺘﺮان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی داﺷﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی ا زﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .

– 2 ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﭘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺴﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺻﺎدق اﺳﺖ ( ﺻﻔﺎﯾﯽ ، .( 1387
در ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :

ﻧﯿﮏ ﻧﮋاد ( ( 1382 در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ 3546 داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺮاﺳﯽ را در داﻧﺶ آﻣﻮزان اول و ﺳﻮم ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .

ﮐﺴﺎﺋﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ا زﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدک ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری در ﮐﻮدک ﻣﯽ ﮔﺮدد ( ﮐﺴﺎﺋﯿﺎن .( 1378

در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﯽ در ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم داد در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری در دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻣﺘﻘﯽ ، .( 1381

اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری در ﺑﯿﻤﺎران ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺺ اﺧﺘﻼل و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام رﻓﺘﺎر در ﯾﮏ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ و ﺑﻬﻨﺠﺎر اﺳﺖ و ﮐﺪام ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ و ﮐﺪام ﺛﺎﻧﻮی ، و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺷﺪت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﺧﺘﻼل ، اﻏﻠﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار اﺳﺖ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ 175 ﺑﯿﻤﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ % 3/6 ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﻼل ﭘﺴﯿﮑﻮﺗﯿﮏ وﺟﻮد داﺷﺖ % 20 ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﻼل ﺧﻠﻘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ . % 27 ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و % 30 رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺧﻮد آزاری % 8/6 ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ % 20 و ﺑﺎﻻﺧﺮه رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪ ای % 3 / 14 ﺑﻮد (ﻧﺎﺑﺪل ، ( 1378 ﻓﺮﺿﯽ ،

1 -Kampula

53

ﻓﺎﻃﻤﻪ رﯾﻮﻓﯿﺎن و ﻋﺴﮕﺮی ( ( 1381 ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎری ا زﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎﯾﺪ در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی آﻧﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ( ﻓﺮﺿﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ، .( 1381

ﺳﺎﻻری ( ( 1380 ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ ﮐﻮدک ، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ ، ﺳﻦ ﻣﺎدر ، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ داﺷﺘﻦ ﭘﺪر و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺪر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪارد . ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ . اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ، اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎدران اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ، ﺑﺎر اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ دوﺷﺸﺎن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺎدران ، ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎدران دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺪران ﮐﻮدﮐﺎن واﺟﺪ ﭘﺪر ﻧﯿﺰ ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺎﯾﺺ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ، ﭘﺪراﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮرﺷﺎن ، آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎدران اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺜﺒﺖ ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺳﺎﻻری ، .( 1380

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ واﯾﺴﻤﻦ و ﺑﻮﯾﺪ( 1985 ) 1 ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎدران اﻓﺴﺮده ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 2 ﺗﺎ 3 ﺑﺮاﺑﺮ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻌﺮض اﺧﺘﻼﻻت اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﺠﻮﯾﺎﻧﻪ ، اﺿﻄﺮاب ، ﻋﻼﯾﻢ رﻓﺘﺎری و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺧﺘﻼل ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ، ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ ، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪ .

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد روش های یادگیری مشارکتی، روش یادگیری مشارکتی

در ﻣﺠﻤﻮع ، آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺪر ا ز ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭘﺪر در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺪر ی ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ( از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ) اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ، ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ وی ﻧﺎن آوری ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺪر ، دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎری ﺷﻮﻧﺪ ( ﺳﻤﯿﻌﯽ ، . ( 1379

ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ( ( 1383 در ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم داد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ( در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ 6- 7 ، 8- 9 و10 ﺳﺎﻟﻪ ) ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﻨﯽ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و در دو ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪ اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ – ﭘﺎﯾﻪ دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎری اﺿﻄﺮاب – اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ( آﻣﺎدﮔﯽ 1 و ( 2 و ﺳﻄﺢ دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری وﺟﻮد دارد ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوه اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ ا ز ﮔﺮوه داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ( ﻣﻮﻣﻨﯽ ، .(1383

1 -Vaissman & Bovid

54

در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺮﯾﺪی ( ( 1381 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن 6 – 12 ﺳﺎل ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﺨﺶ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج و ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل 1381 ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺗﻌﺪاد 75 ﻧﻔﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن 6 – 12 ﺳﺎل ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .

اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ 27 ﺳﻮال ﺑﻮد ﮐﻪ در 9 ﻣﻌﯿﺎر دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ % 69/4 در ﻣﻮرد ﻣﻌﯿﺎر دوم ( ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ) ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر و ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ در آﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺷﮑﺎل درون ﻓﺮدی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ، رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﻌﯿﺎر ﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﺎداش ﺗﺎﺧﯿﺮی زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮی و ﻣﻌﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺮدن ا زاﺣﺴﺎس ﺧﻮب وﺷﺎدی ﺑﺨﺶ ، آزﻣﻮن آﻣﺎری % 2 ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ درآﻣﺪ ، ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زای ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺤﺪودﯾﺖ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ – رواﻧﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .

در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ، ﺑﻮاﻟﻬﺮی ، ﻣﻬﺮﯾﺎر و دژﮐﺎم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻟﻬﺎی رﻓﺘﺎری اﯾﺬاﯾﯽ و ﮐﻤﺒﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ، ﮐﻪ % 17 از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻟﻬﺎی رﻓﺘﺎر اﯾﺬاﯾﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ، اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ، ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ 9 درﺻﺪ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻟﻬﺎ ﺑﻮد ( ﺗﻮﮐﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ، . ( 1385

در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺗﻤﯽ ( ( 1379 ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺤﺮوم از واﻟﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺪﺳﺖ آورد : اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﯿﻦ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﯿﻦ 8 ﺗﺎ 12 ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ 60 ﻧﻔﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ راﺗﺮ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮔﻮﯾﺎی ان اﺳﺖ ﮐﻪ % 11 ﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و % 27 ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻋﻼﺋﻢ اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری در آﻧﻬﺎ ﺷﯿﻮع دارد و % 62 آزﻣﻮدﻧﯿﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻟﯽ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ و اﺧﺘﻼل ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع را در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ و اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎری در دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﺴﺮان ، ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ، ﺑﭽﻪ ﻫﺎی اول ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺶ از ﺑﭽﻪ