دانلود پایان نامه

-Chece

36

د ) اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻟﺮژﯾﻬﺎ ( ﻫﺎوارد2 ، . ( 1973

در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر ﺑﺮاﯾﺎﻧﺖ ( 1972 ) 3 ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ( ﮔﻮدرزی ، . (1383

2- 3- 8 ﻣﺸﮑﻼت ادراک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ : آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ادراک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻌﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در وﺿﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد . از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﺸﮑﻞ ادراک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ( ﺑﺎﺋﺮ4 ، 1961 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮﯾﺎر ، (1378 ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :

– 1 اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪادن ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت دﯾﮕﺮان .

– 2 رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . – 3 ﻋﺪم ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .

– 4 ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ . – 5 ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮔﻔﺘﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

– 6 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﻫﻨﮑﺮ( 1997 ) 5 ، ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﺎﺳﺖ( 1967 ) 6 اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎره درد دﺷﻮارﯾﻬﺎی ادراک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﯽ و واﻗﻌﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد . آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻼﻣﯽ در آﯾﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ( ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮﯾﺎر، . (1378

۵ – ٢ ›› ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻜﻨﯿﻜﮭﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﻣﺸﻜﻼت

رﻓﺘﺎری ‹‹

اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ، ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﺪس آﻣﺎرﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ . ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﭼﻨﺎن ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی دﺷﻮار اﺳﺖ ( ﺑﺮاﯾﺎﻧﺖ 7 ، 1972 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﻮﺳﯽ ، .(1376
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری در ﮐﻮدک دﯾﺪه ﺷﻮد ، اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ د رﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﺮو ﻧﺒﺎﺷﺪ

. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ( واﻻس و ﻻرﺳﻦ 8 ، 1978 ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻃﻮﺳﯽ ، .( 1376

1 -Canerz 2 -Haward 3 -Berayant 4 -Baer 5 -Henker

6 -Johnson and Maikbost 7 -Berayant 8 -Wallas and Larsen

37

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ( ﻻرﺳﻦ ، ﮐﺎﻧﺰﻟﻤﺎن 1 ، 1977 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﻮﺳﯽ ، .( 1371

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .

2 – 5-1 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎ : ﺟﺎﻧﺴﮑﯽ و ﻻﻧﮓ ﻓﻮرد1966 ) 2 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻓﺮوز ، ( 1385 ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ، ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ا زﻣﻮاردی را ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ، ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ . از ﺟﻤﻠﻪ : آزﻣﻮن ﮔﺸﺘﺎﻟﺘﯽ دﯾﺪاری – ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻨﺪر و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای دﯾﮕﺮ ، ﺟﺎﮐﺴﻮن( 1971 ) 3 از ده ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ای در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دارﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪی دارﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ . ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن دوره دﺑﺴﺘﺎن ( ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم ) از آزﻣﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻊ ﺟﺎﺳﺘﺎک و ﺟﺎﺳﺘﺎک 1965 ) 4 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻓﺮوز ، . ( 1385 ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ (ﻟﻨﺪرﻣﻦ و دﯾﺪارد 5 ، ( 1967 ﺑﺎ آزﻣﻮن ﮔﺸﺘﺎﻟﺘﯽ دﯾﺪاری – ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻨﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ . ﻣﺠﺪدا ﭘﺲ از آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺎه در ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ درس ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ، از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮن ﺑﺮای آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ای در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ و اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺸﺎن ﮐﻨﺪ ﺑﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ . آزﻣﻮن ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻊ و ﻣﻘﯿﺎس واﻧﺴﺘﻮن ﺗﺎ 90 درﺻﺪ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ داﺷﺖ ، اﻣﺎ آزﻣﻮن ﮔﺸﺘﺎﻟﺘﯽ دﯾﺪار – ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻨﺪر ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد .

2- 5- 2 ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی درﺟﻪ ﺑﻨﺪی : ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری از ادراﮐﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﻘﯿﺎس درﺟﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺶ آﻣﻮز( ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﺎﺳﺖ(6 ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﺮوژه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﺎﺳﺖ و ﺑﻮش7 ،( 1969 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻓﺮوز ، ( 1376 در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﻼﮐﻬﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ در دوره دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .

2- 5- 3 ﻣﺸﺎﻫﺪات : ﺳﻮﻟﺪت و ﮐﻮﻟﯿﮕﺎن1975 ) 8 ، ﻧﻘﻞ از اﻓﺮوز ، (1385 ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن از روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ . رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از : ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺻﺤﯿﺢ (از ﺑﺮﺧﻮاﻧﯽ ) ، ﺗﻮﺟﻪ ( ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ) ، ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺧﯿﺮه ﺷﺪن از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون و اﯾﺠﺎد اﺧﻼل ( زدن ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﻬﺎ ). اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﻣﻌﻠﻢ از آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و رﺷﺪ زﺑﺎن ، راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ و ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻼس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ .

مطلب مرتبط :   مصدق، آمریکا، -، حزب، ترومن، بریتانیا

1 -Larsen and Conzelman 2 -Joonceky and Langford 3 -Jockoson 4 -Jastak and Jastak

5 -Lenderman and Dedared 6 -Maiklbost 7 -Bush

8 -Soldet and Cooligan

38

ﮐﺮو و ﮐﺎﻧﺰﻟﻤﺎن1978 ) 1 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻓﺮوز، (1385 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎی ﮐﻼس در اﺑﺘﺪای دوره دﺑﺴﺘﺎن ، ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ . آﻧﺎن ﻫﺮ روز ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اراﺋﻪ و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ . در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﻣﻌﻠﻢ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ . راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .

6 -٢ ›› دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﮭﺎ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ ‹‹

2- 6- 1 ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺰاج : ﺑﻘﺮاط ﺣﮑﯿﻢ ﭘﺰﺷﮏ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﯾﺎ رواﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻐﺰ و ﯾﺎ زﯾﺎد ﺷﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪن ﯾﺎ اﺧﻼط ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ . اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺧﻠﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ از دوران رﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻫﺮ دوره وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺰاﺟﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد . اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﺰاج ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

– 1 دﻣﻮی ﯾﺎ ﺧﻮﻧﯽ : ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ 15 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ . و از ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺟﻨﺐ وﺟﻮش ، ﺷﺎداﺑﯽ و ﻃﺮاوت و درک ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

– 2 ﺻﻔﺮاوی : از 15 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود 35 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﺻﻔﺮا ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ . ﺗﻼش ، ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی ، ﺑﯿﻘﺮاری ، ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽ و ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﺎری از دوره ﺟﻮاﻧﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ از رﺷﺪ اﺳﺖ .

3 – ﺳﻮداوی : از 35 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود 60 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﻮدا ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﺧﻼط ﺗﺴﻠﻂ دارد . و ا زوﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﯾﻦ دوره ﺑﺮوز ﺣﮑﻤﺖ در ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ، اراﺋﻪ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ، اﻧﺘﻈﺎم در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ و ﺛﺒﺎت در رای اﺳﺖ .
4 – ﺑﻠﻐﻤﯽ : از ﺣﺪود 60 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻐﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﺧﻼط ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﯾﻦ دوره ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ، ﻻﻏﺮی ،ﮐﻢ ﺷﺪن ﻧﯿﺮو ، ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ، ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ و ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ و ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮ و ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﺎم ﺑﺮد . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻘﺮاط و ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎد او ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﯿﺴﺖ ( ﭘﺎرﺳﺎ ، . ( 1382

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی رواﻧﯽ و اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ . از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮﭼﻤﺮ و ﺷﻠﺪن(1942) 2 در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻃﻮﺳﯽ ، . (1376

2 -6-2 ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ : از دﯾﮕﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﺑﺮ اﻧﻮاع اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﺎﻻت رﻓﺘﺎری اوﻟﯿﻪ از اوان زﻧﺪﮔﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ و ﺳﻦ ﻋﻘﻠﯽ آﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزش و

1 -Coru and Conzelman 2 -Kretchmer and Sheldon

39

ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ رﻓﺘﺎری آﻧﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ دارای رﺷﺪ رﻓﺘﺎری ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ . اﻣﺎ در ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻣﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از رﺷﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری در آﻧﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﮔﻮدرزی ، .( 1383

2- 6- 3 ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ : ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮی از اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ، ﺑﺮای ﻫﺮ دوره ﺳﻨﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻏﺎﻟﺒﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﻧﺪ . اﯾﻦ دوره ﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﻏﺎﻟﺐ و ﺷﺎﯾﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ :

– 1 دوره اول ﮐﻮدﮐﯽ ( ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ) : واﮐﻨﺸﻬﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﯿﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ دوره اﮐﺜﺮا از ﻧﻮع واﮐﻨﺸﻬﺎی ﺳﺎﯾﮑﻮﺳﻮﻣﺎﺗﯿﮏ 1 ﯾﺎ روان ﺗﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﯾﺎ رواﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻬﻮع ، اﺳﻬﺎل ، دل درد ، ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺿﻄﺮاب و ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .
– 2 اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری دوره دوم ﮐﻮدﮐﯽ ( 4 ﺗﺎ 6 ﺳﺎﻟﮕﯽ ) :ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری در اﯾﻦ دوره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮس ، اﻧﻮاع ﻋﺎدات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﺟﻮﯾﺪن ﻧﺎﺧﻦ ، ﻣﮑﯿﺪن اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزﯾﻬﺎ ، ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪﺧﻮاﺑﯽ ، اﺷﮑﺎل در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدک و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .
– 3 اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری دوره ﺳﻮم ﮐﻮدﮐﯽ ( 7 ﺗﺎ 11 ﺳﺎﻟﮕﯽ ) : اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری در اﯾﻦ دوره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دروﻏﮕﻮﯾﯽ ، دزدی ، اﻣﺘﻨﺎع از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ، اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ ، اﻧﻮاع ﺗﯿﮑﻬﺎ ، ﺧﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ، ﺗﻌﺎرض و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی در روﻧﺪ آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮد .

مطلب مرتبط :   ایدئولوژی، تلازم، ثبوت، استیفای، سیاست، فقیر

– 4 اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ( 12 ﺗﺎ 16 ﺳﺎﻟﮕﯽ ): ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری اﯾﻦ دوره ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺮآوردن ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﻠﻢ و واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .

– 5 اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری دوره ﺑﻠﻮغ و ﺟﻮاﻧﯽ ( 16 ﺗﺎ 25 ﺳﺎﻟﮕﯽ ) : اﺧﺘﻼﻟﺖ رﻓﺘﺎری در اﯾﻦ دوره ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ

اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻋﻘﯿﺪه ﺟﻮان ﺑﺎ ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ارزﺷﻬﺎی واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .

2 – 6 – 4 ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش :

ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺎص دارد ، اﻣﺎ ﭼﻮن ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ – روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮕﺮش آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻟﺬا

1 -Psychosomatic Disorders or Psychophysiological disoders

40

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا زاﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی آﻣﺎری ﯾﮏ روش ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ .

اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ و ﺧﻮﺷﻪ ای ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ را ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان واﮐﻨﺸﻬﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺘﻬﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ دﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد از ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ .

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻧﺤﺮاﻓﺎت رﻓﺘﺎری در ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﻧﺪ (ﻧﻮاﺑﯽ ﻧﮋاد ، . (1380

– 1 ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در ﺳﻠﻮک : ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در ﺳﻠﻮک اﺳﺖ ﻗﺪرﺗﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ، دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻨﺪ : اﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ ، ﻣﻌﻠﻢ ، ﭘﺪر و ﻣﺎدر و … دارد . رﻓﺘﺎرﻫﺎی او ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ او را اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ دل ، ﺑﺪﺧﻮاه و ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﻧﺪک از ﺑﺪﮐﺎرﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .

اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﭼﻮن ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درس و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ دﭼﺎر اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

– 2 اﺿﻄﺮاب و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی : ﮐﻮدک ﻣﻀﻄﺮب ، اﻓﺴﺮده ، ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ، ﺗﺮﺳﻮ ، ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ، ﺣﺴﺎس و ﻣﻄﯿﻊ اﺳﺖ . وی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻓﺴﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﮐﻮای1979 ) 1 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﻮاﺑﯽ ﻧﮋاد ، (1380 اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﯿﺶ ا زﺣﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ . از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی رﻓﺘﺎری اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زود رﻧﺞ ﺑﻮدن ، ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ، ﺗﺮس از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺗﺮس از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد .

– 3 رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ : در رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ، ﻓﻘﺪان ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ، ﺗﻨﺒﻠﯽ ، ﮔﻨﮕﯽ و ﮔﯿﺠﯽ ، اﻓﮑﺎر ﺑﺎﻃﻞ ، روﯾﺎﻫﺎی روزاﻧﻪ ، ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ و ﮐﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻓﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . آﻧﺎن را ﮔﺎﻫﯽ اوﺗﺴﺘﯿﮏ ) 2 در ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه ) ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﺳﺎﯾﮑﻮﺗﯿﮏ ( ﻣﺠﻨﻮن زودرس ) ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ . اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻋﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻮروﺗﯿﮏ ( ﻣﻀﻄﺮب – اﻓﺴﺮده ) و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در ﺳﻠﻮک ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .

– 4 رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ : ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در ﺳﻠﻮک را دارﻧﺪ ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﮕﻨﺎن ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . آﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﮔﺮوه