دانلود پایان نامه

ه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ از رﻓﺘﺎر ﮐﻪ در ﺗﻤﺪن ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد ، اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر ؛ . ( 1379

ﺑﺪون ﺷﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک درآن ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ رﺷﺪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎری وی دارد . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ی در ﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ؛ دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮع اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک دارد . ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد آﺷﮑﺎرا ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ، ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﮐﺎﻓﻤﻦ 2 ، 1992 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻮادﯾﺎن ، .(1386

ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻋﺎدی ﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ . ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ دارﻧﺪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﮓ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺸﮑﻞ از ﮐﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ؟ آﯾﺎ آن ﺑﺎ رﻓﺘﺎری ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ آن ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داوری اﻣﺮوزی در اﯾﻦ ﺑﺎره آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ از اﻧﺠﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺒﺎدﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدک و ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺸﻮش و اﻏﺘﺸﺎش آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ . ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎب ﻋﻠﻞ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻟﻬﺎی رﻓﺘﺎری ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ وﯾﮋه ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل دارد ( ﻣﺎﻫﺮ، . ( 1384

-Routbendiket -Kafman

1

2

32

ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻟﻬﺎی رﻓﺘﺎری دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻟﻬﺎی رﻓﺘﺎری ﭘﺴﺮان از ﺗﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﺎ دﺧﺘﺮان اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼل ﺷﺪﯾﺪ رواﻧﯽ ، ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ، ﺧﯿﺲ ﮐﺮدن رﺧﺘﺨﻮاب ، رﻓﺘﺎر ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ . اﯾﻦ اﺧﺘﻼف راﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ داﻧﺴﺖ : در ﮐﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ ا زﻧﻈﺮ زﯾﺴﺘﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، از ﻫﻤﺎن دوره ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺟﺪی ، ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻓﻘﺮ در آﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮورش اﯾﻦ ﮔﺮوه در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد ، در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در ﭘﺴﺮان ﺳﻬﻞ ﺗﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در دﺧﺘﺮان . در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﻮاﻫﺪی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺟﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺧﺘﻼﻟﻬﺎی رﻓﺘﺎری ﻧﺰد ﭘﺴﺮان را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺠﺮوﯾﻬﺎی ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎدران اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی ﭘﺴﺮان از دﺧﺘﺮان ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺷﻮد ( ﻧﻠﺴﻮن و اﯾﺰراﺋﯿﻞ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﻃﻮﺳﯽ ، .(1387

ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ، ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ، ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ، ﻧﻔﺎق و از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﭘﺴﺮان ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ، اﻣﮑﺎن دارد ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺴﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اداره ﮐﺮدن ﭘﺴﺮان ار ﺑﺪو زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ از اﯾﻦ رو اﻣﮑﺎن دارد ، وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﺮورﺷﻬﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﻢ آﻣﯿﺰﻧﺪ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی زود ﮔﺬر رﺷﺪ داﻧﺴﺖ . اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ، زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺪون درﻣﺎن ﻓﺮو ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ (ﻧﻠﺴﻮن و اﯾﺰراﺋﯿﻞ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﻃﻮﺳﯽ، .( 1387

وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری

ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺷﻔﺘﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎری دﭼﺎرﻧﺪ ، در دوﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮﺳﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آﻧﻬﺎ ، ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ و راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ . دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن آﻧﺎن را ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ، ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ آﻧﺎن وارد ﺷﻮﻧﺪ ، وﻟﯽ ﺗﻼﺷﻬﺎی آﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ، اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻃﺮد ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ از ﭘﺎ دراﻓﺘﻨﺪ . از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺣﻮل ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ، ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ا زﮐﻮدﮐﺎن دارای اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎری ، از دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺰوی ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود احکام شرعی، نماز جمعه

33

ﺑﺎ دﯾﮕﺮان روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، آﻧﻬﺎ ﺑﺪ رﻓﺘﺎر ، ﻣﻨﺤﺮف ، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ، ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ، ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮ ، ﺣﺴﻮد ، ﻟﺠﺒﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( ﮐﺎﻓﻤﻦ، ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﺟﻮادﯾﺎن، . ( 1385

ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ :

ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ در ﻣﺪارس ، ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ، ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ اوﻟﯿﺎء ، ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ، . ( 1377

›› 2- 3 ﭘﺎره ای از ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری و راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ‹‹

– 2 – 3- 1 اﺗﮑﺎی ﺑﻪ دﯾﮕﺮان : اﮐﺜﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ درﺟﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﺳﺘﻘﻼل دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ . ﮐﻮدﮐﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﺳﻨﺸﺎن اﺻﺮار ﻣﯽ ورزﻧﺪ ﮐﻪ ›› ﺧﻮد آن ﮐﺎر را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ‹‹ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺗﮑﺎی ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺗﮑﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ، ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دارﻧﺪ .اﺗﮑﺎی زﯾﺎد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻧﺎن را ﯾﺎری و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﮐﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ از دﯾﮕﺮان ﯾﺎری ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ (ﺑﻠﮑﻬﺎم و ﺳﯿﻠﺒﺮﻣﻦ 1، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺮاﻗﯽ و ﻧﺎدری، . (1379

ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارس وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر رﻓﺘﺎر ﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﺗﮑﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ دﺷﻮارﯾﻬﺎ در ﺧﻼل ﻣﺎﻫﻬﺎی اول ﻣﺪرﺳﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود . اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﮑﺎ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اول و ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﻬﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﯾﺎری و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ . ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﭼﺸﯿﺪن ﻣﺰه ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎ و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ ( ﮔﺎردﻧﺮ2 ، ( 1978 ، در ﻣﻮرد ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ارزﻧﺪه ای اراﺋﻪ داده اﺳﺖ. ﺷﯿﻮه اداره رﻓﺘﺎر وی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ( ﻧﺮاﻗﯽ و ﻧﺎدری ، . (1379

2- 3- 2 ﺗﺼﻮرات ﻧﺎدرﺳﺖ ا زﺧﻮد : اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺼﻮرات ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ( ﮔﺎردﻧﺮ 3، 1978 ، واﻻس و ﮐﺎﻓﻤﻦ 4 ، 1978 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﻮﺳﯽ ، . (1379

اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﻏﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ . ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﮐﻮدن ، ﺧﺮﻓﺖ و ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﻔﯿﺪی ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ .

-Blackham and Selberman -Gardner -Gardner

-Wallas and Kauffman

1

2

3

4

34

ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﭘﻮرﮐﯽ 1 ، ( ( 1970 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﺼﻮرات ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺧﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﯿﺘﺲ ( 1972 ) 2 ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻄﺎﻟﺐ را راﺣﺖ ﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .

ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ (ﻧﻠﺴﻮن و اﯾﺰراﺋﯿﻞ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﻃﻮﺳﯽ ، . (1387

2- 3- 3 ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ : ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری ، ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ( اﺷﺘﺮاوس و ﻟﺘﯿﻦ3 ، 1947 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ).

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ، اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻟﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ادراﮐﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ . ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ دﭼﺎر ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ اﺳﺖ ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻮاس ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ، ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﻟﻪ آﮔﺎه اﺳﺖ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده دﺷﻮار اﺳﺖ ( ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﺎﺳﺖ 4 ، 1967 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮔﻮدرزی ، . ( 1383

مطلب مرتبط :   مجلس، (ماده، کمیسیون، نمایندگان، لوایح، معاهدات

ﻣﺮور 20 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ درﺑﺎره ﮐﺎﺳﺘﯿﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر (ﺑﺮاﯾﺎﻧﺖ5 ، ( 1972 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ، ﭼﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﮔﻮدرزی، . (1383

– 2- 3 – 4 ﺗﮑﺮار ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی : ﺗﮑﺮار ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﺪوام رﻓﺘﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن اراﺋﻪ آن درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﺮار ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از : ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﮑﺮر ﯾﮏ ﺣﺮف ( ﺑﻠﮑﻬﺎم و ﺳﯿﻠﺒﺮﻣﻦ 6 ، . ( 1975 ﺗﺪاوم در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻄﻮط داﯾﺮه وار ( اﺷﺘﺮاوس وﻟﺘﯿﻦ 7 ، ( 1947 و رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺗﻤﺎم ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻧﮓ ﺗﮑﺮار ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﺪاوم ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﻣﺎﯾﺮز و ﻫﺎﻣﯿﻞ8 ، 1976 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮔﻮدرزی ، .( 1383

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﺎﺳﺖ9 ، ( ( 1967 اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارد ﻣﯿﺎن ﺗﮑﺮار ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ وﺟﻮد دارد . در ﻧﺘﯿﺠﻪ درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﺗﮑﺮار ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺪ (ﮔﻮدرزی ، . ( 1383

-Poorky -Feats -Eshtrous and Leten

-Jhonson and Maiklbost -Berayant -Blackham and Selberman

-Eshtrous and Letenen -Mayers and Hamil -Maiklbost

1

2

3

4

5

6

7

8

9

35

2- 3- 5 رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼل ﮔﺮاﻧﻪ : اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﻼل د رروﻧﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﻧﻈﻢ ﮐﻼس و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ . ﻓﺮﺿﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ آﻟﺮد 1 و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ، ( 1969) اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر را از ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﮐﻮدک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ی ﻧﺒﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ داﻧﺪ .

ﻣﮏ ﮐﻮﻟﯽ و ﻟﻮﯾﻦ( 1975 ) 2 در ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮدک ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ، ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ و ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ، ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ . د رﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل و اداره رﻓﺘﺎر اﺧﻼل ﮔﺮاﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﻼس درس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ داده اﺳﺖ ( اﻓﺮوز ، 1374 ، ﻣﺠﻠﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ، ﺷﻤﺎره . ( 188

2- 3- 6 ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی : ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دارد ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎری ، ﺳﺴﺘﯽ ، ﻋﺪم ﺗﺤﺮک و اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮐﻼس ﻫﯿﭻ آزاری ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ( ﻣﺎﯾﺮز و ﻫﺎﻣﯿﻞ 3 ، . ( 1976 ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻮدﮐﺎن اﻏﻠﺐ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﮐﻼﺳﻬﺎی درس ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺟﻠﺐ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در روﻧﺪ آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر ﺑﻠﮑﻬﺎم و ﺳﯿﻠﺒﺮﻣﻦ 4 ، ( ( 1975 اﮐﺜﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮاﻧﻪ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ (ﻧﻠﺴﻮن و اﯾﺰراﺋﯿﻞ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﻃﻮﺳﯽ ، .(1387

ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ا زﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎﺷﯽ ﺷﻮد . از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻣﻮر ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎدآوری ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﻬﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﺮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آرام و ﺑﯽ ﺻﺪا ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ . ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود . راﯾﺲ ( 1974 ) 5 ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯿﺪارد ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ (ﻧﻠﺴﻮن و اﯾﺰراﺋﯿﻞ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﻃﻮﺳﯽ ، .(1387

2- 3- 7 ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ : ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺶ ا زﺣﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . دﻻﯾﻞ ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻓﺮاوان و ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ . ازﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

اﻟﻒ ) ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ( ﻟﻮﻣﺰ6 ، .( 1370 ب ) ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ( ﭼﺲ7 ، . ( 1972
ج ) ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ( ﮐﺎﻧﺮز1 ، . ( 1996

1 -Alerd 2 -McCaulay and Levin 3 -Mayers and Hamil 4 -Blackham and Selberman 5 -Rais 6 -Loomez 7