دانلود پایان نامه
<br />2-20-3-14- ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت 79
2-20-3-15- تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم 79
2-20-3-16- نظارت مجلس بر خود 80
فصل سوم: مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا 92
3-1- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان 93
3-2-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا 94
3-3- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان 95
3-4- نظام قانونگذاری انگلستان 96
3-4- 1- اصول حاکمیت سیاسی 96
3-4- 1-1- قانون اساسی بریتانیای کبیر (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان) 96
3-4- 1-2- اعتبار قانون اساسی 96
3-4- 1-3- منابع قانون اساسی 96
3-4-2- اصول بنیادین نظام قانونگذاری انگلستان 98
3-4-2-1- دموکراسی 98
3-4-2- 2- حاکمیت پارلمان 98
3-5- نظام انتخابات پارلمانی انگلستان 98
3-5-1- انواع انتخابات 98
3-5-2- شرایط کاندیداها 99
3-5-3- شرایط رأی دهندگان 100
3-5-4- استثنائات سکونت در حوزه رأی گیری 100
3-5-5- سیستم انتخابات کمیسیون مرزی 100
3-5-6- مرجع و نحوه رسیدگی به دعاوی انتخاباتی 100
3-5-7- جرائم انتخاباتی 101
3-6- وظایف پارلمان 101
3-6-1- مجلس عوام 101
3-6-2- مجلس اعیان 102
3-7- ترکیب مجلس اعیان 102
3-7-1- لردهای روحانی 102
3-7-2- لردهای موروثی 102
3-7-3- لردهای مادام العمر 102
3-7-4- لردهای قضایی 102
3-8- وظایف و اختیارات قانونگذاری ملی 103
3-8-1- صلاحیت پارلمان انگلستان 103
3-8-2- وظایف و اختیارات مجلس عوام 103
3-8-3- وظایف و اختیارات مجلس اعیان 103
3-9- مدل تفکیک قوا و تأثیر قوا بر یکدیگر 104
3-9-1- وضعیت فعلی تفکیک قوا 105
3-9-2- نقش تفکیک قوا در قانونگذاری 105
3-9-3- مجلس اعیان و مسأله تفکیک قوا 105
3-9-4- وضعیت قوه قضاییه در آموزه تفکیک قوا 106
3-9-5- صلاحیت قضایی پارلمان 106
3-9-6- صدر اعظم و مساله تفکیک قوا 106
3-9-7- دادستان کل و تفکیک قوا 106
3-10- ارگان‌های ناظر بر پارلمان ملی 107
3-10-1- پارلمان و اتحادیه اروپا 107
3-10-2- تغییرات اجتماعی 107
3-10-3-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 107
3-10-4- انحلال پارلمان 107
3-11- مدیریت پارلمان 108
3-11-1- مدیریت مجلس عوام 108
3-11-2- مدیریت مجلس اعیان 108
3-11-3- ملکه 108
3-12-کمیسیون‌های پارلمان 108
3-12-1-کمیسیون‌های مجلس عوام 108
3-12-1-1-کمیسیون متشکل از کل مجلس عوام(کمیسیون کل مجلس) 108
3-12-1-2-کمیسیون دائمی 109
3-12-2-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی 110
3-12-2-1-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی 110
3-12-2-2-کمیسیون‌های دائمی اروپایی 110
3-12-2-3-کمیسیون‌های عالی مربوط به مسائل منطقه ای 110
3-12-2-4-کمیسیون دائمی مربوط به مسائل منطقه ای 110
3-12-3-کمیته‌های منتخب(تحقیق) و کمیته‌های مشترک 110
3-12-4-کمیته‌های داخلی(کمیسیون‌های داخلی) 111
3-12-4-1-کمیسیون رسانه ها 112
3-12-4-2-کمیسیون ارتباطات 112
3-12-4-3-کمیسیون مدرنیزه کردن مجلس عوام 112
3-12-4-4-کمیسیون مصونیت‌ها و امتیازات پارلمانی 112
3-12-4-5-کمیسیون رویه 112
3-12-4-6-کمیسیون نظام نامه 112
3-12- 5-کمیسیون‌های نظارت و بررسی 112
3-12- 5-1-کمیسیون مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین 112
3-12- 5-2-کمیسیون تحقیقات اروپایی 113
3-12- 5-3-کمیسیون مشترک اسناد قانونی 113
3-12- 5-4-کمیسیون مشترک تسهیلات مالیات 113
3-12- 5-5 -کمیسیون لوایح تلفیقی(دوگانه) 113
3-12-6 -کمیسیون‌های غیر وزارتی دیگر 113
3-12-6 -1-کمیسیون حساب‌های عمومی 113
3-12-6 -2-کمیسیون اداره عمومی 114
3-12-6 -3-کمیسیون بازرسی محیط زیست 114
3-12-6 -4-کمیسیون مشترک حقوق بشر 114
3-12-6 -5-کمیسیون گزارش یا تخصیص نیروی انسانی 114
3-12-6 -6-کمیته‌های تحقیق 114
3-12-7-کمیسیون‌های دیگر 115
3-12-7-1-کمیسیون امور جاری 115
3-12-7-2-کمیسیون‌های برنامه ریزی 115
3-12-7-3-کمیسیون ارائه دلایل 115
3-12-7-4-کمیسیون لوایح خصوصی 115
3-12-7-5-کمیسیون مذهبی 115
3-12-7-6-کمیسیون‌های غیر رسمی 115
3-12-8-کمیسیونهای مجلس اعیان 116
3-13- 1-قوانین مصوب پارلمان بریتانیا 116
3-13- 1-1- لوایح عمومی 116
3-13- 1-2- لوایح اعضاء خصوصی که ابتدا در مجلس اعیان طرح شده اند 118
3-13-2- فرایند تبدیل لایحه به قانون (لوایح عمومی) 118
3-13- 2-1- ارائه لایحه و شور اول 118
3-13- 2-2- شور دوم 119
3-13- 2-3- فرایند بررسی لوایح در کمیسیون ها 119
3-13- 2-4- گزارش کمیسیون‌ها به مجلس و شور سوم 120
3-13- 2-5- ارجاع به مجلس اعیان 120
3-13- 2-6- توشیح ملکه و اعمال قانون 121
3-13- 2-7- فرایند تبدیل لوایح خصوصی به قانون 121
3-13- 3-1- نهادهای اتحادیه اروپا 122
3-13- 3-2- نقش پارلمان بریتانیای کبیر در قانونگذاری اتحادیه اروپا 123
3-14- شیوه‌های تشخیص مسائل مبتلا دبه و مورد نیاز قانونگذاری 123
3-14-1- مشاوره و نظر خواهی 123
3-14-1-1- مشاوره غیر رسمی: 123
3-14-1-2- مشاوره رسمی 124
3-14-2- ارتباط نمایندگان با حوزه انتخاباتی 124
3-15 – طرق مشارکت شهروندان در وضع قوانین 124
3-16 – نقش احزاب و فراکسیون‌های حزبی و گروهی در فرایند قانونگذاری 125
3-16 – 1- تأثیرات حزبی بر نمایندگان پارلمان 125
3-16 –1-1- حزب کارگر 125
3-16 –1-2- حزب محافظه کار 126
3-16 –1-3- حزب لیبرال دموکرات 126
3-16 –2- عوامل برون حزبی مؤثر بر نمایندگان پارلمان 126
3-17- فرایند بازنگری و اصلاح قوانین 126
3-17-1- وظایف و کارکردهای کمیسیونهای حقوقی 126
3-17-2- نحوه کار کمیسیون 127
3-17-2-1-کمیسیون حقوقی و نظرخواهی 127
3-17-2-2-کمیسیون حقوقی و تدوین قانون 127
3-18- شیوه‌های تفویض اختیارات قانونگذاری 127
3-18- 1-علل توجیهی قانونگذاری تفویضی 128
3-18- 2- نظر خواهی در مورد قوانین مصوب ناشی از تفویض اختیار قانونگذاری 128
3-18- 3- اسناد قانونی و انواع دیگر قانونگذاری ثانویه(تفویضی) 128
3-18-4- اسناد قانونگذاری منفی و مثبت 128
3-18- 4-1- اسناد قانونی منفی 128
3-18- 4-2-اسناد قانونی مثبت 129
3-18- 4-3-کمیته مشترک مربوط به اسناد قانونی 129
3-18-5-کمیته‌های تخصصی 129
3-19- مصونیت پارلمانی نمایندگان 129
3-19-1-مصونیت اصلی 129
3-19-2- رویه صلاحیت انحصاری 129
3-19-3-آزادی بیان 130
3-19-3-1-آزادی بیان در مباحثات یا رویه ها 130
3-19-3-2- مفهوم آزادی بیان (درون پارلمان) 130
3-19-3-3- مورد سؤال یا اعتراض قرار گرفتن در دادگاه 130
3-19-3-4- مفهوم آزادی بیان خارج از پارلمان 130
3-19-4- مصونیت نسبی 130
3-19-5- دادگاه‌ها و مسأله مصونیت پارلمانی 131
3-20 – ابزارهای نظارتی و کنترلی پارلمان 131
3-20 – 1- سؤالات پارلمانی 131
3-20 – 2- سؤالات مجلس عوام 131
3-20 – 2- 1- سؤالات شفاهی 131
3-20 – 2- 2- سؤالات کتبی 131
3-20 – 3- سؤالات در مجلس اعیان 132
3-20 – 4- نامه‌های نمایندگان 132
3-21- نظارت پارلمانی از طریق مأموران پارلمانی 132
3-21-1- جبران کننده خسارات و حسابرس کل 132
3-21-2- بازرس اداری پارلمان 132
فصل چهارم: مقایسه تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در ج.ا.ا و پادشاهی بریتانیا 134
4-1- اصول حاکمیت اساسی 135
4-1-1- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران 135
4-1-2- اصول حاکمیت سیاسی در انگلستان 136
4-2- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها 138
4-3- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی آن 140
4-4- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری 141
4-4-1- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران 141
4-4- 2- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری در انگلستان 143
4-5- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها 143
4-5- 1- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجلس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در ج.ا.ا 143
4-5- 2- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در انگلستان 144
4-6- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری 145
4-6- 1- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران 145
4-6- 2- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان 147
4-7- مرجع تفسیر قوانین 147
4-7- 1- مرجع تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی ایران 147
4-7- 2- مرجع تفسیر قوانین در انگلستان 148
4-8- اختیارات، وظایف و نقش رؤسای مجالس قانونگذاری 148
4-8- 1- اختیارات، وظایف و نقش رئیس مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران 148
4-8- 2- اختیارات، وظایف و نقش‌های رؤسای مجالس قانونگذاری در انگلستان 148
4-9- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها 149
4-9- 1- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در ج.ا.ا 149
4-9- 2- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در انگلستان 151
4-10- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح 153
4-10- 1- روش تعیین دستور جلسات و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در جمهوری اسلامی ایران 153
4-10- 2- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در انگلستان 154
4-12- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری 156
4-12- 1- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران 156
4-12- 2- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در انگلستان 156
4-13- چگونگی رعایت حقوق احزاب و گرایش‌های اقلیت در فرایند و ساختار‌های پارلمانی 157
4-14- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری 160
4-14- 1- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در ج.ا.ا 160
4-14- 2- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان 160
4-15- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین 161
4-15- 1- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در ج.ا.ا 161
4-15- 2- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان 162
4-16- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها 162
4-16- 1- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران 162
4-16- 2- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم‌ها و نهادها در انگلستان 162
4-17- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت ها 163
4-17- 1- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌ها‌ی آن در جمهوری اسلامی ایران 163
4-17- 2- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌های آن در انگلستان 163
4-18- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی نمایندگان مجالس در اجرای قوانین و سیاست ها 164
4-18- 1- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی به نمایندگان مجلس در اجرای قوانین و سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران 164
4-19- بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا 166
4-19- 1 – بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا در جمهوری اسلامی ایران 166
4-19- 2- رژیم همکاری قوا در انگلستان 167
فصل پنجم: جمعبندی و نتیجه گیری 170
منابع 178
چکیده انگلیسی 182

مطلب مرتبط :  

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1) فرایند تصویب فوریت ها 57
جدول (2-2) ابزارهای نظارتی مجلس 82
جدول(2-3) شرایط بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191) 90
جدول(2-4) نحوه نظارت نمایندگان بر فرایند قانونگذاری (مواد 181 و 182 آیین نامه داخلی) 90

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(2-1)جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری 55
نمودار(2-2) ضوابط و فرایند تصویب قانونگذاری 59
نمودار(2-3) رسیدگی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی 61
نمودار (2-4) رسیدگی و تصویب لایحه برنامه 5 ساله توسعه کشور (مواد 213 الی 215) 63
نمودار (2-5) رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه کشور (مواد (213) و (216)و تا (217) 65
نمودار(2-6) فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی 66
نمودار(2-7) مراحل تذکر به رئیس جمهور و وزیر (ماده 192) 83
نمودار(2-8) مراحل سؤال از وزیر (مواد 193 تا 195) 83
نمودار(2-9) مراحل سؤال از رئیس جمهور (مواد 196 و 197) 84
نمودار (2-10) مراحل استیضاح وزیران مواد 219 تا 227 85
نمودار(2-11)مراحل استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور (مواد 228 تا 234) 86
نمودار(2-12) مراحل رسیدگی و تصویب لایحه اصلاح جزئی در خطوط مرزی (مواد 207 تا 209) 87
نمودار(2-13) مراحل تحقیق و تفحص (مواد 198 تا 201) 88
نمودار(2-14) مراحل بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191 آیین نامه داخلی) 89

باسمه تعالی
فرم اطلاعات پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
نام واحد دانشگاهی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
کد واحد: 659
کد شناسایی پایان نامه:
13820812912003
3


2
1
9
2
1
8

2
8
3
1
نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد رسول شیخی زاده
شماره دانشجویی: